Naujausioji knyga

2008-02-29

Vadovėlis. Aplinkos politika ir valdymas. Sudarytojas Imantas Lazdinis

aplinkosauga Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.
ISBN 978-9955-19-074-5
Metai: 2008

Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto
Aplinkos politikos ir valdymo katedros dėstytojų parengtame vadovėlyje
apžvelgta Lietuvos Respublikos aplinkos politika, sąsajos su Europos
Sąjungos aplinkos politika ir pasaulio darnaus vystymosi nuostatos,
išnagrinėtos atmosferos, vandens, dirvožemio, ekosistemų ir biologinės
įvairovės, miškų ūkio, gamtos išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo
sritys, aptarti aplinkos stebėsenos (monitoringo), visuomenės informavimo
ir švietimo, poveikio aplinkai vertinimo klausimai, kitos su aplinkos
politika ir valdymu susijusios problemos: teritorijos planavimas, darnus
kaimo vystymasis, biotechnologijų taikymas, triukšmo valdymas ir radiacinė
sauga. Vadovėlis skirtas viešojo administravimo specialistams ir aukštųjų
mokyklų studentams.