Naujausioji knyga

2015-04-03 11:19:00

TRANSNACIONALINĖS TEISINĖS SISTEMOS –SANTYKIO IR SĄVEIKOS PROBLEMOS: monografija

transnacionalines Mokslo studija „Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos“ skirta šiuolaikinės globalizacijos sąlygomis labai aktualiai teisinių sistemų persipynimo, jų santykio ir sąveikos įvairių aspektų problematikai. Šio mokslinio leidinio tikslas – išnagrinėti tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykį, išanalizuoti tam tikrus nacionalinės konstitucinės ir ES teisės santykio probleminius aspektus, taip pat atkreipti dėmesį į EŽTK ir ES teisės sąveikos įvairialypę problematiką bei kitus žmogaus teisių, kaip transnacionalinių ir nacionalinių teisės sistemų apsaugos objekto, aktualius aspektus. Mokslo studijoje „Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos“ Mykolo Romerio universiteto suburtas mokslininkų kolektyvas analizuoja tarptautinius, regioninius ir nacionalinius teisės aktus, tiesiogiai reglamentuojančius ar kitu būdu darančius įtaką teisinių sistemų santykiui ir sąveikai, taip pat didelį dėmesį skiria įvairių tarptautinių, regioninių ir nacionalinių teisminių ir kvaziteisminių institucijų jurisprudencijos analizei bei naujausios mokslinės tiek Lietuvos, tiek užsienio autorių literatūros aptarimui. Mokslo studijoje apžvelgiami tiek bendri, tiek labai specifiniai aspektai, susiję su transnacionalinių teisinių sistemų santykio ir sąveikos problemomis: nuo ES ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo analizės bei Konstitucijos santykio su ES teise tyrimo iki šių dviejų teisinių sistemų sąveikos nagrinėjimo apsaugos nuo Europos Sąjungos institucijų veikimo ultra vires kontekste bei šių sistemų sąveikos įtakos aktualiai pavardžių rašybos problematikai; nuo monistinės, dualistinės ir koordinacinės teorijų taikymo galimybių analizuojant tarptautinės teisės ir ES teisės santykį iki tam tikrų EŽTK ir ES teisės sąveikos probleminių aspektų nagrinėjimo, bendrųjų žmogaus teisių analizės tautinių mažumų apsaugos užtikrinimo kontekste arba Azijos žmogaus teisių apsaugos sistemos formavimosi tyrimo.

Pažymėtina, kad ši mokslo studija yra pirmasis leidinys Lietuvos Respublikoje įvairiais pjūviais nagrinėjantis transnacionalinių teisinių sistemų santykio ir sąveikos problemas.