Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-10-25

Sveikiname

joana-butenaite

Joaną Butėnaitę (Psichologijos institutas), 2019 m. spalio 25 d. apgynusią disertaciją „Vyresnio amžiaus Romos katalikų tikėjimas: tipai, raiška gyvenimo eigoje ir jo reikšmė psichologiniam atsparumui“ (psichologija, S 006).

VYRESNIO AMŽIAUS ROMOS KATALIKU TIKEJIMAS: TIPAI, RAIŠKA GYVENIMO EIGOJE IR JO REIKŠME PSICHOLOGINIAM ATSPARUMUI

Religinis tikėjimas ir su juo susijęs psichologinis atsparumas yra aktuali sritis šiuolaikinei visuomenei, mokslui ir specialistų darbo praktikai su vyresnio amžiaus asmenimis. Šioje disertacijoje nagrinėjamas vyresnio amžiaus asmenų religinis (Romos katalikų) tikėjimas, kaip daugiakomponentis reiškinys, turintis gebėjimą vystytis, ir jo reikšmė psichologiniam atsparumui. Kaip pasireiškia jų tikėjimas gyvenimo eigoje? Kokie religinio tikėjimo tipai būdingi vyresnio amžiaus asmenims? Kaip jų tikėjimas padeda asmenims išlikti psichologiškai atspariems? Atsakymams atrasti šiame tyrime pasitelktas kokybinis tyrimo metodas ir atvejo tyrimo strategija. 7 tyrimo dalyvių, vyresnio amžiaus Romos katalikų, duomenys buvo analizuojami trimis analizės metodais: temine naratyvine, struktūrine ir turinio. Tyrimo analizė atskleidė, kad šeimos aplinka vaikystėje sukūrė ankstyvą pozityvų santykį su Romos katalikų tikėjimu, kuris gyvenimo eigoje sudarė sąlygas formuotis skirtingoms raiškos tendencijoms: stabiliam ir banguojančiam religiniam tikėjimui. Vyresnio amžiaus Romos katalikams būdingi šie religinio tikėjimo tipai: paveldėtas, socialus ir autentiškas. Disertacijoje autorė pristato tyrimo rezultatais paremtą teorinį religinio tikėjimo ir psichologinio atsparumo modelį, integruojantį psichologinio atsparumo išteklius ir religinio tikėjimo būdus, stiprinančius vidinį psichologinį atsparumą: įveikti krizę, stiprinti gerovę ir įprasminti gyvenimą.

ROMAN CATHOLIC FAITH OF OLDER PEOPLE: TYPES, EXPRESSION IN THE LIFE COURSE AND ITS IMPACT FOR PSYCHOLOGICAL RESILIENCE

Religious faith and its related psychological resilience are relevant issues in modern society, science, and professional practice with older people. This thesis explores the religious (Roman Catholic) faith of older people as a multicomponent phenomenon with developmental capacity and its implications for psychological resilience. How do they believe in their course of life? What types of religious faith are characterised by older people? How does their faith help individuals remain psychologically resilient? This study used a qualitative research method and case study strategy to find the answers. The data of the 7 study participants, older Roman Catholics, were analyzed by three methods: thematic narrative, structural and content analysis. The study’s analysis revealed that the family environment in early childhood created an early positive relationship with the Roman Catholic faith, which in the later life made it possible to develop different expressions: stable and wavering religious faith. These types of religious faith are typical for older Roman Catholics: inherited, social and authentic. In the dissertation, the author presents a research-based theoretical model of religious faith and psychological resilience that integrates the resources of psychological resilience and the ways in which religious faith strengthens internal psychological resilience: coping with crisis, enhancing well-being and giving meaning to life.