Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-06-27

Sveikiname

dainius-kenstavicius-gina-disertacija-7075

Dainių Kenstavičių (Viešosios teisės institutas), 2019 m. birželio 27 d. apgynusį disertaciją „Konkurencijos užtikrinimas organizuojant viešuosius pirkimus“ (teisė, S 001). 

KONKURENCIJOS UŽTIKRINIMAS ORGANIZUOJANT VIEŠUOSIUOS PIRKIMUS

Šis tyrimas yra skirtas konkurencijos problemoms, kylančioms viešuosiuose pirkimuose, spręsti. Tyrime siekiama surasti sąsajas tarp įvairių galimų konkurencijos užtikrinimo būdų viešuosiuose pirkimuose. Todėl atliekant tyrimą yra sprendžiamas esminis probleminis klausimas, kokiais kriterijais ir argumentais remiantis turėtų būti nustatoma, ar viešojo pirkimo procedūrų metu yra laikomasi konkurencijos užtikrinimo teisinių reikalavimų? Atsižvelgiant į minėtą esminį probleminį klausimą darbe bus siekiama visų pirma analizuoti viešųjų pirkimų teisinius šaltinius (teisės aktus, teismų praktiką, teisės mokslininkų publikacijas), o išvadas ir pasiūlymus formuluoti atsižvelgiant į galimybes tobulinti viešųjų pirkimų teisinę aplinką. Siekiant spręsti minėtas problemas yra tikslinga ieškoti aiškesnių kriterijų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti konkurencijos užtikrinimo pažeidimą, arba, priešingai, konstatuoti, jog perkančiosios organizacijos sprendimai konkurencijos nepažeidė, taip pat ieškoti protingos pusiausvyros tarp konkurencijos užtikrinimo ir perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti jai reikiamą produktą.

COMPETITIVE ENVIRONMENT WHEN ORGANISING PUBLIC PROCUREMENT

This study is designed to solve the competition concerns arising in public procurement. The study aims to identify the links between the various possible ways of competitive environment in public procurement. Therefore, the investigation conducted addresses a fundamental issue of what criteria and arguments should be followed when determining whether the procedures of public procurement comply with the legal requirements of competitive environment? With regard to the aforementioned fundamental problem issue, the paper will aim, in particular, to analyse the legal sources of public procurement (legislation, case law, legal publications of scholars), and to formulate conclusions and proposals with regard to the possibilities to improve the legal environment of public procurement. In order to solve the above problems, it is appropriate to look for clearer criteria which would make it possible to state a violation of competition environment or, in contrast, to hold that the contracting authority's decisions have not violated the competition, and also to seek reasonable balance between competitive environment and the need for the contracting authority to acquire the product it needs.