Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-06-13

Sveikiname

gynimo-foto

Tomą Chochrin (Privatinės teisės institutas), birželio 13 dieną apgynusį disertaciją „Vienašalis sutarties nutraukimas kaip kraštutinė savigynos priemonė“

VIENAŠALIS SUTARTIES NUTRAUKIMAS KAIP KRAŠTUTINĖ SAVIGYNOS PRIEMONĖ
     
Šiame darbe analizuojami keturi vienašalio nutraukimo modeliai. Prancūziškasis modelis, kai sutartį buvo galima nutraukti tik teismine tvarka, vokiškasis, kai leidžiama sutartį nutraukti tik suteikus papildomą paskutinę progą įvykdyti sutartį, angliškasis, kai sutartį leidžiama nutraukti iš karto, nesikreipiant į teismą, jeigu įvykdytas esminis sutarties pažeidimas, ir mišrusis modelis, kurį įtvirtina negriežtoji teisė. Nagrinėjamas vienašalio sutarties nutraukimo kaip savigynos būdo santykis su kitais savigynos ir gynybos būdais sutarčių teisėje. Akcentuojama sąžiningumo principo reikšmė vienašaliam sutarties nutraukimui. Analizuojama skirtingų bendrųjų sutarties nutraukimo būdų (papildomo termino sutarčiai įvykdyti ir esminio sutarties pažeidimo) sąveika. Nuodugniai atskleidžiami esminio sutarties pažeidimo kriterijai. Akcentuojama neigiamų sutarties pažeidimo padarinių reikšmė nutraukiant sutartį. Darbe įrodoma, kad griežto prievolės sąlygų laikymosi kriterijus turi būti taikomas kartu vertinant ir neigiamus sutarties pažeidimo padarinius nukentėjusiajai šaliai. Taip pat analizuojami nauji iššūkiai šiuolaikinei sutarčių teisei, tokie kaip ilgalaikių santykinių sutarčių ar mišrių tarpusavyje susijusių sutarčių vienašalis nutraukimas

UNILATERAL TERMINATION OF CONTRACTS AS A LAST RESORT SELF-HELP REMEDY

In this thesis 4 models of unilateral termination of contracts are analysed. Former French model (judicial termination), German model (Nachfrist), English model (fundamental non-performance) and mixed model (soft law). Also termination as a self-help remedy is analysed in comparison to other remedies for non-performance in contract law. The role of good faith is emphasized when using unilateral termination as a self-help remedy. Also relationship between two different types (additional time for performance and fundamental non-performance) of unilateral termination is unravelled in detail. Criteria of fundamental on performance are analyzed in detail. Emphasis is put to negative consequences of a breach of a contract, rather than strict compliance with contractual performance. New issues of modern contract law such as termination of long term relational contracts or termination of so called mixed-interrelated contracts are also discussed.