Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-06-06

Sveikiname

simas-vitkus

Simą Vitkų (Privatinės teisės institutas), 2019 m. birželio 6 d. apgynusį disertaciją „Sutarties pažeidimo atveju mokėtinos sutartos sumos: iš anksto aptarti nuostoliai ir netesybos“ (teisė, S 001). 

SUTARTIES PAŽEIDIMO ATVEJU MOKĖTINOS SUTARTOS SUMOS: IŠ ANKSTO APTARTI NUOSTOLIAI IR NETESYBOS
     
Disertacijoje yra nagrinėjamos iš anksto aptartų nuostolių bei netesybų teisinio reguliavimo ištakas ir raida skirtingose teisės tradicijose bei sistemose, atskleidžiamas nagrinėjamų teisės sistemų tarpusavio ryšys sutartų sumų teisinio reguliavimo srityje. Iš anksto aptarti nuostoliai ir netesybos yra tiriami pagal konkrečius praktinio veikimo klausimus: paskirtį, skolininko atsakomybę ribojantį poveikį, taikomą vertinimo laiką, įrodinėjimo naštą, atsakomybei reikšmingas aplinkybes, santykį su kitomis teisių gynimo priemonėmis, ieškinio senatį. Darbe nagrinėjamos sutartų sumų teisminės kontrolės sąlygos bei modeliai, tarp kurių yra lanksčioji, griežtoji, mišrioji ir minimali teisminė kontrolė. Siekiama atskleisti minėtų teisminės kontrolės modelių specifiką skirtingose teisės sistemose, jų privalumus ir trūkumus, teisinio reguliavimo tendencijas bei perspektyvą. Taip pat siekiama nustatyti, koks sutartų sumų teisminės kontrolės modelis geriausiai užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą. Disertacijoje keliamas klausimas dėl galimybės Lietuvos teisėje taikyti bendrojoje teisėje žinomų iš anksto aptartų nuostolių institutą, kartu siekiant įvertinti netesybų bei iš anksto aptartų nuostolių tarpusavio sąveiką. Įvertinamos skirtingos Lietuvos teisės doktrinoje išreikštos pozicijos dėl iš anksto aptartų nuostolių taikymo galimybės Lietuvoje, taip pat pateikiama ir autoriaus pozicija pastaruoju klausimu.

AGREED AMOUNTS PAYABLE UPON BREACH OF CONTRACT: LIQUIDATED DAMAGES AND PENALTY CLAUSES

The author of the doctoral thesis examines the origins and evolution of the legal regulation of liquidated damages and penalty clauses in different legal traditions and systems, as well as reveals the relationship between the legal systems in the light of agreed amounts. The differences between liquidated damages and penalty clauses in regard of purpose of the clause, restrictive effect on the debtor’s liability, applicable time of assessment, burden of proof, circumstances relevant to the liability, relationship with other remedies, limitation of action are revealed. In the research the conditions and models of judicial review over agreed amounts are examined, including flexible, strict, mixed and minimal judicial review. The author aims to reveal the specifics of each model, their advantages and disadvantages, tendencies and perspectives, thus, seeking to determine, which model of judicial review ensure the balance between parties’ legitimate interests. The author raises the question of the possibility to apply common law’s liquidated damages in Lithuania, while assessing the interaction between liquidated damages and penalty clauses. Different positions expressed in the Lithuanian legal doctrine regarding the possibility of application of liquidated damages in Lithuania are assessed, as well as the author’s approach on the latter issue is presented.