Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-05-08

Sveikiname

gediminas-valantiejus

Gediminą Valantiejų (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas), 2019 m. gegužės 8 d. apgynusį disertaciją „Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos“ (teisė, S 001). 

MUITŲ TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE TARP EUROPOS SĄJUNGOS IR KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS, RUSIJOS FEDERACIJOS BEI INDIJOS RESPUBLIKOS

Autorius disertacijoje „Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos“ tiria muitų, kaip pagrindinės tarptautinės prekybos reguliavimo priemones, teisinį reglamentavimą ES ir jo taikymo ypatumus trečiųjų BRICS regiono valstybių, pagrindinių ES tarptautinės prekybos partnerių, atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, disertacijoje tematinės analizės metodu, remiantis besiformuojančia tarptautinių ginčų sprendimo institucijų (PPO), ES Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) praktika teisiniuose ginčuose dėl muitų taikymo tiriamų valstybių atžvilgiu, identifikuojamos teisinio reguliavimo problemos muitų bei su jais susijusių importo mokesčių taikymo srityje (tiek tarptautiniu/daugiašaliu, tiek supranacionaliniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu), siūlomi ES ir jos valstybėms narėms (Lietuvos Respublikai) aktualūs jų sprendimo būdai. Teikiant šiuos pasiūlymus, atsižvelgiama į tyrimo duomenimis patvirtintą būtinybę pašalinti nustatytas ES muitų teisės spragas bei neaiškumus, taip pat užtikrinti nacionalinės praktikos bei teisinio reguliavimo atitiktį ES muitų politikos nuostatoms. 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF CUSTOMS DUTIES IN INTERNATIONAL TRADE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF INDIA

The author of the dissertation “Peculiarities of Legal Regulation of Customs Duties in International Trade between the European Union and the People's Republic of China, the Russian Federation and the Republic of India” investigates the legal regulation of customs duties (tariffs) as the main instrument of regulating the international trade in the EU and the peculiarities of its application towards the third countries of the BRICS region, as the leading international trade partners of the EU. In this context, the author uses thematic analysis method and investigates the emerging practice of the international dispute settlement bodies (WTO), the Court of Justice of the EU and national courts (Supreme Administrative Court of Lithuania) in the legal disputes concerning the application of customs duties towards the investigated countries. Based on this analysis, the author identifies the problems of legal regulation of customs duties and other related import taxes arising both at the international/multilateral level, the supranational level as well as at the national level and suggests their solutions, relevant to the EU and its Member States (the Republic of Lithuania). By formulating these proposals, the author takes into account the necessity (which was evidenced by the study data), to eliminate the identified gaps and uncertainties of EU customs law, as well as to ensure the compliance of national practices and legal regulations with the provisions of the EU customs policy.