Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2018-12-18

Sveikiname

laura-gudelyte-gina-disertacija-2791

Laurą Gudelytę (Komunikacijos institutas), 2018 m. gruodžio 18 d. apgynusią disertaciją „Integruotas verslo klasterių veiklos efektyvumo valdymas“ (vadyba, 03 S). 

INTEGRUOTAS VERSLO KLASTERIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO VALDYMAS
     
Disertacinis darbas prisideda prie tinklaveika pagrįstų reiškinių ir organizacijų veiklos efektyvumo vertinimo apibendrinimo. Disertacinio darbo objektas yra inovacijas kuriančio verslo klasterio veikla. Disertacinio darbo tikslas yra sukurti integruotą verslo klasterių veiklos efektyvumo valdymo sistemą. Darbe atsižvelgiant į ekspertų apklausos rezultatus ir mokslinėje literatūroje išanalizuotas tinklaveikos savybes bei bendradarbiavimo tinklo klasteryje struktūrą siūloma verslo klasteriams taikyti sisteminės rizikos sampratą. Be to, darbe analizuojamas ryšys tarp inovacijas kuriančio verslo klasterio veiklos efektyvumo ir optimalumo bei apibūdintos būtinos sąlygos verslo klasterio veiklos optimalumui. Disertaciniame darbe taip pat siūloma kiekybiniais metodais apibūdinti verslo klasterio veiklos sinergijos struktūrą, pateikiamas integruotas verslo klasterių veiklos efektyvumo valdymo modelis, kuriuo atsižvelgiama į tinklaveikos verslo klasteryje nulemtą bendradarbiavimo klasteryje struktūrą, informacijos asimetriją, sinergiją ir sisteminę riziką bei kitus atsitiktinius vidinius ir išorinius veiksnius. Pasiūlyti stochastinės analizės elementais pagrįsti verslo klasterio sisteminės rizikos vertinimo ir veiklos efektyvumo vertinimo būdai yra naudingi vystant inovacijų kūrimo ir komercializavimo efektyvumo vertinimo metodus.

INTEGRATED BUSINESS CLUSTER PERFORMANCE MANAGEMENT

Doctoral dissertation contributes to the generalization of evaluation of network-based phenomena and organization performance. The subject of the dissertation is the activity of an innovation cluster. The aim of the dissertation is to create an integrated business cluster performance management model. Based on the results of the expert survey and the analysis of the networking properties and the structure of the collaboration in cluster in the scientific literature it is proposed to apply the concept of systemic risk to business clusters. In addition, the relations between the effectiveness and optimality of the activity of innovation cluster are analysed and the necessary conditions for optimality of business cluster activity are described. It is also suggested to describe the business cluster activity synergy structure by quantitative methods. The integrated model of business cluster performance management, which takes into account the structure of the collaboration in cluster, information asymmetry, synergy and systemic risk, as well as other random internal and external factors, is presented. The proposed methods for evaluation of systemic risk and performance based on stochastic analysis elements are useful in developing the methods of evaluation the effectiveness of innovation development and commercialization.