Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2018-12-14

Sveikiname

ausra-sukvietiene-gina-disertacija-2651

Aušrą Šukvietienę (Viešojo administravimo institutas), 2018 m. gruodžio 14 d. apgynusią disertaciją „Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas Lietuvos savivaldybėse” (vadyba, 03 S). 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮGALINIMO DALYVAUTI SPRENDIMŲ PRIĖMIME MODELIAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

Mokslinėje literatūroje nevyriausybinių organizacijų samprata analizuojama viešojo valdymo modernizavimo kontekste, akcentuojant jų kaip paslaugų teikėjų arba lobistinių organizacijų veiklą. Šiame disertaciniame darbe siekiama integruoti šiuos du požiūrius bei išanalizuoti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą sprendimų priėmime sąlygojančius veiksnius ir pasiūlyti modelį, sąlygojantį nevyriausybinių organizacijų įgalinimą dalyvauti sprendimų priėmime Lietuvos savivaldybėse. Tyrimo metu analizuojama, kaip keičiantis viešojo valdymo struktūroms ir viešai deklaruojant poreikį sprendimų priėmimo ir (ar) tiesioginio darbo su visuomene teises deleguoti nevyriausybinėms organizacijoms, keičiasi jų vaidmuo ir svarba teritorinės vietos savivaldos lygmeniu bei kokie veiksniai ir kokį poveikį daro jų įgalinimui dalyvauti savivaldybių sprendimų priėmime. Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime samprata disertaciniame darbe apibrėžiama kaip jų, kaip lygiateisių partnerių dalyvavimu sprendimų priėmime bei jų įgyvendinime, esant aukštam sektorių sąveikos intensyvumui koprodukcijos, koordinavimo ir bendro valdymo srityse.

THE MODELLING OF EMPOWERMENT OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS TO PARTICIPATE IN DECISION-MAKING IN MUNICIPALITIES OF LITHUANIA

In scientific literature the concept of NGOs is analyzed in the context of public governance modernization, emphasizing different roles of NGOs (public service provision or lobbying). The aim of this dissertation is to combine these two different approaches and analyze the factors, influencing participation of NGOs in decision-making and to propose the model, determining the empowerment of NGOs to participate in decision-making in municipalities of Lithuania. The research analyzes how the changing public governance structure and civil society, declaring the need to delegate to NGOs rights of decision-making and (or) direct work with the society, changes the role of NGOs and what factors and how influence empowerment of NGOs to participate in decision-making in municipalities. The concept of the empowerment of NGOs to participate in decision-making in municipalities in dissertation is defined as their participation as equal partners in decision-making and implementation process, with a high sectoral interaction in the areas of co-production, coordination and co-governance.