Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2018-06-22

Sveikiname

yaroslava-levchenkodisertante-5299

Eksternę Yaroslava Levchenko (Finansų institutas) birželio 22 dieną apgynusią disertaciją „Assessing and ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development“ (liet. k. „Įmonės investavimo patrauklumo vertinimas ir užtikrinimas regioninio vystymosi kontekste“) (ekonomika, 04 S).

ĮMONĖS INVESTICINIO PATRAUKLUMO VERTINIMAS IR UŽTIKRINIMAS REGIONINIO VYSTYMOSI KONTEKSTE

Šiuo metu vyksta eilė tyrimų atskirų įmonių, regionų ir šalių patrauklumui įvertinti. Investavimo patrauklumo (IP) padidinimas gali padėti kurti konkurentinius pranašumus, atverti galimybes naujovėms, mažinti operacines rizikas ir operacines išlaidas, o taip pat kelti rentabilumą. Visi tyrinėtojai, nagrinėjantys IP problematiką, vieningi tame, kad IP kaip savistovus apibrėžimas, sudėtingos sistemos elementas šalia kitų veiksnių sąlygoja investavimo aplinkos formavimą ir jį privalu įvertinti. O, kadangi įmonė pripažinta pagrindine grandimi, formuojant šalies, regiono ar teritorijos IP, iškyla klausimai, kaip įvertinti ir užtikrinti įmonės IP? Siekiant atsakyti į šiuos klausimus buvo patikslintas pagrindinių IP struktūrinių sudedamųjų dalių konceptualinis aparatas, smulkiai išanalizuoti įtakojantys IP veiksniai, nustatytas valstybinės-privačios partnerystės (VPP), užtikrinant įmonės IP, vaidmuo, parengtas įmonės IP vertinimo modelis, o, panaudojant VPP mechanizmą, pasiūlytas įmonės IP užtikrinimo regioninio vystymosi kontekste modelis.

ASSESSING AND ENSURING ENTERPRISE INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Nowadays, a number of studies are being carried out to assess attractiveness of individual enterprises, regions and countries. Increasing the investment attractiveness can help to create competitive advantages, open opportunities for innovation, reduce operating risks and operating costs, and improve the profitability. All the researchers who deal with the problem of investment attractiveness are unanimously convinced that investment attractiveness, as an independent definition, an element of a complex system, is one of conditions for formation of an investment environment and needs be assessed. And since the enterprise is recognized as a fundamental link in the formation of the investment attractiveness of a country, region or territory, there rises the questions of how to assess and how to ensure the investment attractiveness of an enterprise? To answer these questions the conceptual apparatus of the main structural components of investment attractiveness was clarified, the factors influencing investment attractiveness were studied in detail, the role of PPP in ensuring enterprise investment attractiveness was determined, a model for assessment of enterprise investment attractiveness was developed, a model for ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development within the framework of the PPP mechanism was proposed.