Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2018-06-19

Sveikiname

viktor-kozlovski-4481

Viktor Kozlovskij birželio 19 dieną apgynusį disertaciją „Ekonominės ir socialinės sanglaudos ir jos sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas Europos Sąjungoje“ (ekonomika, 04 S).

EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SANGLAUDOS IR SĄSAJŲ SU EKONOMIKOS AUGIMU VERTINIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE

Daktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokiomis integracijos, konvergencijos ir sanglaudos teorinėmis interpretacijomis grindžiant ir kokius metodinius instrumentus naudojant galima būtų įvertinti ekonominę ir socialinę sanglaudą ir jos sąsajas su ekonomikos augimu. Darbe išplėtota ekonominės ir socialinės sanglaudos koncepcijos interpretacija, kuri remiasi trimis esminiais aspektais: konvergencija (sanglaudos rezultatas būtinai yra konvergencija arba subjektų vystymosi lygių suartėjimas), nuolatiniu vystymusi (visų sanglaudos dedamųjų tolygus vystymasis) ir darnumu (būtina visų lyginamų subjektų nuolatinė plėtra). Disertacijoje sukurtas ir praktiškai išbandytas ekonominės ir socialinės sanglaudos ES vertinimo modelis, kurio pagrindas yra autoriaus siūlomas bendrasis ekonominės ir socialinės sanglaudos indeksas. Šiame modelyje BVP ir Mastrichto konvergencijos kriterijai papildyti svarbiais struktūriniais rodikliais (užimtumu, pajamų nelygybe ir skurdo rizika), kurie padeda tiksliau įvertinti realią situaciją ES.

EVALUATION OF ECONOMIC AND SOCIAL COHESION AND ITS LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN THE EUROPEAN UNION

The doctoral dissertation aim is to find answer to following scientific problem: which of theoretical interpretations of integration, convergence and cohesion, as well as methodological tools should be used as a basis to measure and evaluate economic and social cohesion and its links with economic growth in EU? In the work it was developed the interpretation of the concept of economic and social cohesion, which is based on three fundamental aspects: convergence (convergence of the development levels of the entities is necessarily a result of cohesion), continuous development (balanced development of all components of cohesion) and sustainability (a constant development of all the compared entities). Author developed and practically tested the model of assessment of economic and social cohesion in the EU, based on the aggregate economic and social cohesion index. In this model GDP and Maastricht convergence criteria are supplemented by important structural indicators (employment, income inequality and risk-of-poverty), which help better assess real cohesion situation in EU.