Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2018-06-01

Sveikiname

ruta-tamosiunaite-gina-disertacija-3000 Rūtą Tamošiūnaitę (Vadybos institutas), 2018 m. birželio 1 d. apgynusią disertaciją „Socialinių technologijų taikymo galimybės gyventojų dalyvavimui viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose“ (vadyba, 03 S). 

SOCIALINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO GALIMYBĖS GYVENTOJŲ DALYVAVIMUI VIEŠOJO VALDYMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESUOSE

Disertacijoje analizuojamos socialinės technologijos, jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje ir taikymo galimybės geresniam gyventojų tiesioginio dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose sąlygoms gerinti. Disertaciniame darbe ginama, kad veiksmingas tiesioginis gyventojų dalyvavimas viešojo valdymo sprendimų priėmimo procese gali būti pagerintas šiomis priemonėmis: 1. Taikant integruotų socialinių technologijų teikiamas galimybes apibendrinantį IST modelį, kuris kolektyvinio intelekto sistemos kontekste jungdamas: (a) dėmesio telkimo sritis veiksmingam gyventojų dalyvavimui viešojo valdymo sprendimo priėmimo procese, (b) išplėstinius racionalaus sprendimo priėmimo etapus ir (c) skirtingas socialines technologijas, sudaro sąlygas formuoti unikalius gyventojų dalyvavimo procesų scenarijus geresniam tiesioginiam gyventojų dalyvavimui viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose; 2. Visapusis viešojo valdymo sprendimo priėmimo proceso koordinavimas penkiose srityse: dalyviai, dalyvavimo priemonės, dalyvavimo tikslai, pasitenkinimas dalyvavimu, dalyvavimo poveikio procesui vertinimas; 3. Parenkant tinkamas gyventojų dalyvavimo konkrečiame viešojo valdymo sprendimo priėmimo procese priemones būtina atsižvelgti į esamą komunikacinę struktūrą ir jas derinti su proceso dalyviais kiekvienu svarstomu atveju atskirai.

ADAPTATION POSSIBILITIES OF SOCIAL TECHNOLOGIES TO PARTICIPATION OF THE RESIDENTS IN DECISION-MAKING PROCESSES OF PUBLIC GOVERNANCE

In this dissertation social technologies and their role in contemporary society are analizes as well as possibilities to apply social technologies for a better direct residents‘ participation in public governance decision-making process are explored. Dissertation defends that effective direct participation of the residents in the public governance decision-making process can be improved with these measures: 1. Adapting integrated social technologies encompassing IST model, which, in order to create conditions to form unique decision-making process’ scenarios for a better direct participation, in the context of collective intelligence system conjoins the following components: (a) focal points for effective residents’ participation in the public governance decision-making process, (b) expanded rational decision-making stages, and (c) different social technologies; 2. Overall coordination of the public governance decision-making process in five areas: participants, participation means, participation objectives, satisfaction with participation, assessment of the effect of the participation to the process; 3. In order to choose proper means for each participation process in public governance decision-making process, it is necessary to consider the existing communication infrastructure, and to coordinate participation means with the participants for each process separately as well.