Disertacijos

2018-02-09

Sveikiname

monika-maciuliene-gina-disertacija-5719 Moniką Mačiulienę (Vadybos institutas), 2018 m. vasario 9 d. apgynusią disertaciją „Modelling co-creative ecosystem in the context of technological development“ (liet. k. „Bendrakūros ekosistemos modeliavimas technologinės pažangos kontekste“) (vadyba, 03 S).

MODELLING CO-CREATING ECOSYSTEM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Doctoral dissertation contributes theoretically and empirically to the research stream of co-creation by focusing on the ICT-enabled collective actions of citizens, communities, governmental organizations, business entities, NGOs and other stakeholders in the creation of public value. The object of the research is the public value co-creation in Lithuanian and international civic technology platforms. The goal of the research was to propose a ICT-Enabled Co-Creative Ecosystem model aimed at development of public value. Theoretical aspects of ICT-enabled public value co-creation were examined using meta-analysis, comparative analysis and generalization methods of related scientific research. The empirical investigations were based on phenomenological research strategy and qualitative research triangulation approach. Three complementary empirical studies have been conducted – expert interviews, mapping and qualitative content analysis of Lithuanian civic technology platforms and comparative content analysis of international civic technology platforms. The completed research activities allowed to build an in-depth working knowledge of the public value co-creation domain and its performance, outputs and impacts. In the light of the main observations that have emerged from the design of ICT-Enabled Co-Creative Ecosystem Model, it has become possible to develop recommendations aimed at increasing the co-creative capacities of governmental, private and civic entities.

BENDRAKŪROS EKOSISTEMOS MODELIAVIMAS TECHNOLOGINĖS PAŽANGOS KONTEKSTE

Disertacinis darbas teoriškai bei empiriškai prisideda prie bendrakūros mokslinių tyrimų srauto nagrinėdamas IKT įgalintų kolektyvinių piliečių, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo subjektų ir kitų suinteresuotųjų šalių veiksmų svarbą kuriant viešąją vertę. Disertacinio darbo objektas yra viešosios vertės bendrakūros procesai pilietinio dalyvavimo platformose Lietuvoje ir užsienyje. Disertacinio darbo tikslas yra pasiūlyti IKT Įgalintos Bendrakūros Modelį. Siekiant išskirti modelio elementus, teoriniam tyrimui buvo naudojami mokslinės literatūros analizės, sisteminimo, apibendrinimo bei lyginimo metodai, daugiausia dėmesio skiriant užsienio autorių publikuotiems moksliniams darbams. Teoriniam modeliui sudaryti taikytas konceptualiojo modeliavimo metodas. Empiriniai tyrimai buvo grindžiami fenomenologinio tyrimo strategija bei taikomas tyrimų trianguliacijos principas. Siekiant gilesnio tiriamo fenomeno supratimo buvo derinami trys vienas kitą papildantys kokybiniai empiriniai tyrimai: ekspertinio interviu metodas, kokybinės turinio analizės bei lyginamosios turinio analizės metodai. Įgyvendintos mokslinių tyrimų veiklos leido apibendrinti žinias viešosios vertės bendrakūros tyrimų lauke. Pasiūlytas IKT Įgalintos Bendrakūros Modelis įgalino parengti rekomendacijas, kuriomis siekiama padidinti kolektyvinio veiksmo rezultatus valstybiniuose subjektuose, privačios organizacijose bei pilietinėje visuomenėje.