Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2016-02-22

Sveikiname

smallphotomindaugaszalepuga Mindaugą Zalepūgą (Teisės fakultetas) 2016 m. kovo 21 d. apgynus disertaciją „Lygiagretaus medicinos produktų importo teisinio reguliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (Teisė, 01 S).

LYGIAGRETAUS MEDICINOS PRODUKTŲ IMPORTO TEISINIO REGULIAVIMO TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

Daktaro disertacijoje „Lygiagretaus medicinos produktų importo teisinio reguliavimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ tiriamos prielaidos įgalinančios medicinos produktų – žmogui skirtų bei veterinarinių vaistinių preparatų ir medicinos prietaisų, lygiagretų importą Europos Sąjungos bendroje vidaus rinkoje, kartu įvertinant ir šių produktų lygiagrečiai prekybai būdingus specifinius formaliuosius reikalavimus atsižvelgiant į tai, jog medicinos produktų naudojimas yra susijęs su visuomenės sveikata bei gyvybe. Darbe analizuojamas medicinos produktų lygiagretaus importo teisinis reguliavimas, ypatingą dėmesį skiriant šio reguliavimo aiškinimui Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje bei Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių lygiagretų medicinos produktų importą, sisteminei analizei. Atliktame tyrime daroma išvada, jog bendrąja prasme, terminas "lygiagretus importas" gali būti apibrėžtas kaip teisėta prekybos vidaus rinkoje forma, atsirandanti dėl skirtingų kainų lygių valstybėse narėse, kuri remiasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsniu bei yra vykdoma laikantis apribojimų, susijusių su visuomenės saugumo, sveikatos apsaugos ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį. Disertaciniame tyrime pažymima, jog lygiagretus importas kyla iš prekybos laisvės vidaus rinkoje principo įtvirtinto Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, bei intelektinės nuosavybės teisių išsėmimo doktrinos (angl. k. exhaustion of intellectual property rights). Atkreipiamas dėmesys, jog medicinos produktų lygiagrečios prekybos specifiškumą lemia ir tai, kad šie produktai yra apsaugoti intelektinės nuosavybės (patentai, prekių ženklai) teisėmis. Disertacijoje analizuojant prekybos laisvės principo taikymą farmacijos sektoriuje, konstatuojama, jog Europos Sąjungos valstybės narės jį interpretuoja labai skirtingai, todėl kaip rodo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, toks skirtingas interpretavimas lemia prekybos laisvės suvaržymus, ypač tada, kai valstybėse narėse yra priimami sprendimai dėl vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimų išdavimo. Remiantis tyrimo duomenimis bei atlikta Teisingumo Teismo jurisprudencijos analize, identifikuojami trukdžiai nepagrįstai suvaržantys lygiagretų medicinos produktų importą bei pateikiami siūlymai įgalinantys geriau pasinaudoti lygiagretaus importo teikiamais privalumais gerinant medicinos produktų prieinamumą pacientams.