Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-10-25 12:26:00

Sveikiname

andrius-puksas

Andrių Puksą (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2014 m. spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją " Reikšmingos įtakos konkurencijai ir prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematika " (Teisė, 01 S).

REIKŠMINGOS ĮTAKOS KONKURENCIJAI IR PREKYBAI SĄLYGA. MAŽAREIKŠMIŲ SUSITARIMŲ PROBLEMATIKA

Ši disertacija – pirmas tyrimas Lietuvoje, kuriame kompleksiškai nagrinėjamos reikšmingos įtakos konkurencijai ir reikšmingos įtakos prekybai sąlygos bei de minimis išimties taikymo praktika. Disertaciniame darbe nagrinėjamos ES bei atskirų valstybių narių teisės aktų nuostatos, už rinkos priežiūrą ir sąžiningos konkurencijos apsaugą atsakingų institucijų praktika, pateikiami pasiūlymai dėl esamo teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Disertacinio darbo rėmuose buvo atlikta ES valstybių narių teisės aktų ir jų suponuotos praktikos (kartais ir atvirkščiai) lyginamoji analizė. Ypatingas dėmesys skiriamas su EK, Teisingumo Teismo praktika nesutapmančiai besiformuojančiai nacionalinei praktikai (pvz., de minimis išimties, kurios turinys toliau atskleidžiamas disertaciniame darbe, taikymas susitarimams, turintiems sunkių apribojimų).

AN APPRECIABLE EFFECT ON COMPETITION AND TRADE PROVISION. THE PROBLEMS OF AGREEMENTS OF MINOR IMPORTANCE

This dissertation is the first study in Lithuania, which includes complex analysis of conditions of appreciable effect on competition and trade; as well as the practice of applying de minimis exemption. The doctoral dissertation analyzes legal regulations of the EU and Member States, the practice of institutions responsible for monitoring the market and fair protecting fair competition; it includes suggestions for the improvement of existing legal framework.

Within the framework of doctoral dissertation, a comparative analysis of the EU Member States’ legislation and practice which is based on it (and vice versa) has been conducted. A particular attention has been paid to national practice which is incompatible with the practice of the EC, or the Court of Justice (e.g. application of de minimis exemption, which is explained in depth further in the doctoral dissertation, for agreements containing hardcore restraints).