Naujausioji knyga

2014-10-27 09:32:00

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO BEI DALYVAVIMO E. SVEIKATOS SISTEMOJE MASTAS IR TENDENCIJOS LIETUVOJE: mokslo studija

esveikatos-07-22

Mokslo studijoje atskleistas suinteresuotųjų pusių įtraukimo į e. sveikatos plėtros procesą mastas ir tendencijos Lietuvoje. Remiantis e. sveikatos kūrėjų, diegėjų ir naudotojų sociologinių kiekybinių tyrimų analize, įvertintas sveikatos priežiūros įstaigų personalo, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų bei gyventojų informuotumas apie e. sveikatos informacines technologijas, naudojimasis technologijomis, e. sveikatos technologijų vertinimas Lietuvoje ir atitinkamoje sveikatos priežiūros įstaigoje, atskleisti e. sveikatos technologijų diegimo proceso ypatumai bei problemos. Apibendrinus tyrimo rezultatus pateiktos pasitenkinimo e. sveikatos būkle išvados ir, vadovaujantis poreikių e. sveikatos srityje analize, suformuluoti pasiūlymai informuotumui ir e. sveikatos diegimo procesui gerinti.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/