Skelbiame

2010-07-12 00:00:05

Skelbiamas konkursas Mykolo Romerio universiteto bibliotekos darbuotojų pareigoms

mruharbas

Skelbiamas konkursas Mykolo Romerio universiteto bibliotekos darbuotojų pareigoms:


Direktoriaus pareigoms


Bendrieji reikalavimai:
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo patirties organizuojant ir koordinuojant bibliotekos darbą;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti vadovauti komandai;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti nustatyti tikslus, strategijas bei prioritetus;
• gebėti aktyviai tirti ir analizuoti išorinę aplinką, apsprendžiančią bibliotekos veiklą;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją.

Darbo aprašymas:
• organizuoja bibliotekos darbą;
• kuria bibliotekos veiklos strategiją, įvaizdį. Atstovauja biblioteką Universitete ir už jo ribų;
• plėtoja tarptautinius ryšius, kaupia pažangiausią pasaulio bei Europos bibliotekų darbo patirtį ir įgyvendina ją MRU bibliotekoje;
• užtikrina: aukštą darbo kultūrą ir teikiamų paslaugų kokybę bibliotekoje, skaitytojų informacinio raštingumo ugdymą, Universiteto studijų ir mokslo krypčių aprūpinimą informaciniais ištekliais, visos informacijos, esančios bibliotekoje, prieinamumą ir efektyvų jos panaudojimą, skaitytojų poreikių tyrimą ir naujų paslaugų diegimą.

Direktoriaus pavaduotojo pareigoms


Bendrieji reikalavimai:
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo patirties organizuojant ir koordinuojant bibliotekos darbą;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti vadovauti komandai;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti nustatyti tikslus, strategijas bei prioritetus;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją.

Darbo aprašymas:

• koordinuoja bibliotekos skyrių veiklą, organizuoja darbo grupes iškilusių problemų sprendimui;
• rengia naudojimosi biblioteka taisykles ir kitus raštus, susijusius su bibliotekos darbo procesais. Redaguoja dokumentus, teikia pasiūlymus bibliotekos tinklalapiui;
• pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
• organizuoja apklausas, tyrimus, susijusius su darbo ir paslaugų tobulinimu, teikia pasiūlymus skaitytojų paslaugų ir aptarnavimo kokybei ir kultūrai gerinti;
• bendradarbiauja su fakultetų dekanatais, Akademinių reikalų centru, Studentų atstovybe bei kitomis Universiteto tarnybomis;
• analizuoja poreikius ir galimybes bei teikia pasiūlymus dėl bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.

Informacijos išteklių formavimo skyriuje:
Skyriaus vedėjo pareigoms


Bendrieji reikalavimai:
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti vadovauti komandai;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• žinoti bibliotekos informacinę sistemą ALEPH;
• žinoti leidinių komplektavimo, apskaitos, nurašymo tvarką. Leidinių bibliografinio aprašo taisykles (ISBD) ir standartus bei katalogavimo, sisteminimo, dalykinimo tvarką.
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją

Darbo aprašymas:

• organizuoja skyriaus darbą ir užtikrina aukštą darbo kokybę;
• formuoja spaudinių ir kitų išteklių fondą, atsižvelgiant į Universiteto studijų bei mokslo kryptis ir perspektyvas;
• bendradarbiauja su katedromis bibliotekos išteklių formavimo klausimais;
• rengia viešųjų pirkimų sąlygas ir dalyvauja pasirenkant bibliotekos leidinių tiekėjus. Rengia sutartis, nustatyta tvarka atsiskaito už įvykdytas sutartis;
• koordinuojai leidinių nurašymo darbus;
• koordinuoja skyriaus darbuotojų, pildančių MRU bibliotekos duomenų bazes (el. katalogo ALEPH, PDB, ETD ir kt.), darbą.
• rengia informaciją bibliotekos tinklalapiui rubrikoms, atitinkančioms skyriaus darbo funkcijas (apie skyrių, katalogus ir kt.) bei kitus dokumentus ir metodines rekomendacijas.
• Informuoja bibliotekos darbuotojus apie skyriaus aktualijas.
• Rengia skyriaus darbo ataskaitą. Pateikia statistiką, susijusią su skyriaus darbu.
Skyriaus vedėjas atsako:
• už bibliotekos išteklių formavimą ir jų atitikimą vartotojų poreikiams;
• už bibliotekos spaudinių apskaitos teisingumą;
• už komplektavimo lėšų racionalų panaudojimą.

Vyresniojo bibliotekininko  pareigoms – 7 etatai


Bendrieji reikalavimai 2 vyresniojo bibliotekininko etatams (atsakingiems už bibliotekos fondo komplektavimą ir leidinių gavimą ir suminę apskaitą):
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti registruoti ir tvarkyti leidinius bibliotekos informacinėje sistemoje ALEPH;
• žinoti leidinių komplektavimo, apskaitos, nurašymo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

Darbo aprašymas – 1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsako už bibliotekos fondo komplektavimą):
• komplektuoja bibliotekos fondą: teikia statistinę medžiagą bei užsakomų leidinių sąrašus rengiamoms viešųjų pirkimų sąlygoms bibliotekos leidinių tiekėjams išrinkti. Nuolat peržiūri knygų prekybos reklaminius prospektus ir seka laisvai prieinamą internete knygų prekybos informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje išleistus leidinius Universiteto mokslo ir studijų tematika. Siunčia informaciją katedroms, surenka ir apibendrina užsakymus;
• parengia ir siunčia leidinių užsakymus tiekėjams, susirašinėja su jais dėl užsakymų vykdymo;
• suderina su visais Universiteto padaliniais ir parengia Lietuvos bei užsienio šalių prenumeruojamų periodinių leidinių sąrašus bei jų paskirstymą bibliotekai ir kitiems padaliniams;
• organizuoja bibliotekoje kartu su tiekėjais naujausių prekyboje pasirodžiusių knygų parodas;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už bibliotekos fondo komplektavimą.

Darbo aprašymas – 1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsako už leidinių gavimą ir suminę apskaitą):
• vykdo bibliotekos fondo komplektavimo darbus: sutikrina gaunamus leidinius ir jų kainas su sąskaitomis bei užsakymais. Pažymi gautų leidinių paskirstymą bibliotekos padaliniams;
• registruoja gaunamas sąskaitas, surenka suderinimo vizas ir perduoda jas apmokėti į buhalteriją;
• nuolat seka išleidžiamas lėšas, kad nebūtų viršyta bibliotekos fondo komplektavimui skirtų lėšų sąmata;
• nurašo skaitytojų pamestus leidinius ir priima bei sutvarko leidinius, skaitytojų pristatytus vietoje pamestų;
• veda gautų leidinių apskaitą bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygose (elektroninėje ir tradicinėje);
• registruoja ir perduoda buhalterijai Viešojo saugumo fakulteto bibliotekos perkamų leidinių sąskaitas ir dovanotų leidinių aktus;
• organizuoja Leidybos centro leidinių paėmimą iš sandėlio;
• informuoti katedras apie jų užsakytas gautas knygas;
• kiekvieną mėnesį parengia ir pateikia talpinti į bibliotekos tinklalapį Naujai gautų leidinių sąrašą;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už leidinių apskaitos tikslumą bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knygoje;
• atsako už gaunamų sąskaitų registravimą ir perdavimą buhalterijai.


Bendrieji reikalavimai 2 vyresniojo  bibliotekininko etatams (atsakingiems už sisteminimą ir dalykinimą ir leidinių individualią apskaitą):
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti registruoti ir tvarkyti leidinius bibliotekos informacinėje sistemoje ALEPH;
• žinoti leidinių bibliografinio aprašo taisykles (ISBD) ir standartus bei katalogavimo, sisteminimo, dalykinimo, apskaitos tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

Darbo aprašymas – 1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsakingas už sisteminimą ir dalykinimą):
• sistemina ir dalykina leidinius ALEPH katalogavimo modulyje: sistemina leidinius pagal Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK), dalykina leidinius naudojantis Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos parengtu rubrikynu, kataloguoja leidinius MARC formatu laikantis ISBD taisyklių, suteikia naujiems leidiniams šifrus. Redaguoja sukurtus bibliografinius įrašus.
• redaguoja elektroninio katalogo atskirus aprašo elementus pagal diegiamų ALEPH naujausių versijų reikalavimus. Reklasifikuoja pasikeitusius ar papildytus UDK skyrius.
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už duomenų, įvestų į bibliotekos elektroninį katalogą, tikslumą;
• atsako už bibliotekos leidinių sisteminimo, dalykinimo ir šifravimo kokybę ir sprendimų, atitinkančių galiojančias taisykles ir standartus, tikslumą.


Darbo aprašymas - 1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsakingas už leidinių individualią apskaitą):

• veda naujai gaunamų leidinių apskaitą ir atsako už apskaitos tikslumą: įveda į ALEPH leidinių modulį duomenis apie sąskaitas, tiekėjus, suriša su šiais duomenimis naujai gautus leidinius. Juos sutvarko: antspauduoja, klijuoja brūkšninius kodus, šifruoja, paskirsto gautus leidinius bibliotekos padaliniams;
• nustatyta forma atsiskaito buhalterijai už užpajamuotus ir sutvarkytus leidinius pagal sąskaitas;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už bibliotekos gaunamų naujų spaudinių saugumą, užpajamavimą ir teisingą jų apskaitą;
• atsako už teisingą duomenų įvedimą į ALEPH komplektavimo modulį.


Bendrieji reikalavimai 3 vyresniojo  bibliotekininko etatams (atsakingiems už MRU mokslo publikacijų duomenų  bazės tvarkymą, visateksčių duomenų bazių prenumeratą, magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. dokumentų tvarkymą) :
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• žinoti darbo su operacine sistema MS Windows XP ir su Microsoft Office programomis pagrindus;
• žinoti informacijos paieškos internete būdus ir galimybes;
• žinoti kompiuterinių duomenų kopijavimo ir išsaugojimo tvarką;
• žinoti darbo su bibliotekos informacine sistema ALEPH pagrindus;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

Darbo aprašymas - 1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsakingas už MRU mokslo publikacijų duomenų  bazės tvarkymą):
• priima ir registracijos žurnale užregistruoja mokslo publikacijas. Kataloguoja publikacijų šaltinius MARC formatu;
• moko ir konsultuoja bibliotekos darbuotojus pildančius MRU PDB bei koordinuoja jų darbą. Redaguoja publikacijų įrašus, paruoštus kitų bibliotekos darbuotojų;
• konsultuoja Universiteto darbuotojus publikacijų registravimo tvarkos, paieškos MRU PDB ir publikacijų ataskaitų klausimais;
• nuolat bendradarbiauja su katedromis, Mokslo centru ir kitomis organizacijomis publikacijų katalogavimo metodikos klausimais;
• kiekvieną mėnesį rengia naujų užregistruotų Universiteto publikacijų sąrašus katedroms;
• rengia informaciją apie MRU PDB bibliotekos tinklalapiui;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už  pateikiamų duomenų į MRU PDB  tikslumą;

Darbo aprašymas -  1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsakingas už visateksčių duomenų bazių prenumeratą):
• vykdo visateksčių duomenų bazių prenumeratą;
• administruoja duomenų bazes:  analizuoja duomenų bazių ir kitų elektroninių išteklių paklausą, atlieka duomenų bazių bandymus, vykdo pasirinktų duomenų bazių užsakymą, analizuoja licencines sutartis, prenumeruoja duomenų bazes;
• seka sutarčių galiojimo terminus ir laiku pasirūpina prenumeratos pratęsimu;
• teikia elektroninių informacijos išteklių bandymų, prenumeratos bei panaudos statistines ataskaitas;
• informuoja Universiteto bendruomenę apie naujus elektroninius informacijos išteklius elektroniniu paštu;
• teikia informaciją apie duomenų bazes ir kitus elektroninius išteklius bibliotekos tinklalapio administratoriui ir Universiteto tinklalapio „Naujienų“ rubrikos administratoriui.
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už duomenų bazių ir kitų elektroninių išteklių prenumeratą.


Darbo aprašymas - 1 vyresniojo bibliotekininko etatas (atsakingas už magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų el. dokumentų tvarkymą):
• tvarko Universiteto magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemą: redaguoja įkeltus į laikinąją eLABa talpyklą metaduomenis ir talpinti darbus į ETD IS;
• moko ir konsultuoja magistrantus, katedrų administratorius magistro baigiamojo darbo pateikimo į ETD IS klausimais;
• bendradarbiauja su fakultetais, katedromis, Akademinių reikalų centru ETD IS pildymo klausimais;
• rengia metodinę medžiagą ir teikia konsultacijas įvairiais magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų duomenų pateikimo į ETD IS klausimais;
• rengia informaciją apie ETD IS bibliotekos tinklalapiui;
• tvarko ETD IS dokumentaciją, vykdo bylų parengimą saugoti archyve.
• kataloguoja Universiteto darbuotojų mokslines publikacijas MARC formatu;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už pateikiamos informacijos į ETD IS tikslumą ir operatyvumą.

Bibliotekininko  pareigoms – 3 etatai


Bendrieji reikalavimai – 3 bibliotekininko etatams (atsakingiems už periodikos tvarkymą, leidinių katalogavimą, bibliotekos dokumentų skaitmeninimą):
• aukštasis arba aukštesnysis bibliotekinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti registruoti ir tvarkyti leidinius bibliotekos informacinėje sistemoje ALEPH;
• žinoti leidinių bibliografinio aprašo taisykles (ISBD) ir standartus bei katalogavimo, sisteminimo, dalykinimo, apskaitos tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.


Darbo aprašymas – 1 bibliotekininko etatas (atsakingas už periodikos tvarkymą):
• pildo elektroninę periodinių leidinių registravimo kartoteką;
• darbo dienomis rytais paskirsto iš pašto gaunamą spaudą Universiteto padaliniams;
• tvarko gautus periodinius leidinius: sutikrina su lydraščiu, registruoja elektroninėje periodinių leidinių registravimo kartotekoje, prirašo gaunamus leidinių numerius ALEPH komplektavimo modulyje, suklijuoja barkodus, antspauduoja, sušifruoja ir perduoda bibliotekos skyriams.
• kataloguoja seralinius leidinius ir knygas ALEPH katalogavimo modulyje MARC formatu;
• susirašinėja su periodinių leidinių tiekėjais dėl negautų numerių;
• nurašo bibliotekos leidinius, parengia nurašytų spaudinių statistinius duomenis;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už nurašymo duomenų tikslumą bei atžymų inventoriaus knygose ir ALEPH leidinių modulyje tikslumą;
• atsako už duomenų tikslumą registruojant gaunamus periodinius leidinius.


Darbo aprašymas  - 1 bibliotekininko etatas (atsakingas už leidinių katalogavimą):

• kataloguoja naujus leidinius ALEPH katalogavimo modulyje: įveda aprašą MARC formatu pagal ISBD taisykles.
• tvarko vadovėlius: antspauduoja, šifruoja, klijuoja brūkšninius kodus, įrašo kodą į 17 puslapį. Perduoda sutvarkytus leidinius kitiems bibliotekos padaliniams;
• atrenka iš bibliotekos fondo neįvestus į elektroninį katalogą ankstesnių metų leidinius, juos sukataloguoja. Registruoja sugadintus brūkšninius kodus;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už įrašų tvarkomuose leidiniuose tikslumą;
• atsako už teisingą duomenų įvedimą į ALEPH katalogavimo modulį.


Darbo aprašymas – 1 bibliotekininko etatas ( atsakingas už bibliotekos dokumentų skaitmeninimą):

• atrenka bibliotekos dokumentus talpinti į Universiteto elektroninių studijų aplinką;
• skaitmenina atrinktus dokumentus, parengia skaitmeninio dokumento aprašą pagal bibliografinio aprašo taisykles ir talpina juos Universiteto elektroninių studijų aplinką;
• kataloguoja Universiteto darbuotojų mokslines publikacijas MARC formatu;
• talpina visateksčius dokumentus į „eLabą“;
• registruoja ir pateikia prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistines ataskaitas;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atlieka paskirtus darbus, susijusius su Universiteto magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos pildymu;


Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyriuje:
Skyriaus vedėjo pareigoms

Bendrieji reikalavimai:
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti vadovauti komandai;
• gebėti analizuoti vartotojų poreikius ir tobulinti bei diegti naujas paslaugas;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• žinoti bibliotekos informacinę sistemą ALEPH;
• žinoti bibliotekos leidinių saugojimo bei išdavimo tvarką, vartotojų aptarnavimo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją

Darbo aprašymas:
• organizuoja skyriaus darbą ir užtikrina aukštą darbo kokybę. Rengia ir pateikia skyriaus darbo ataskaitą;
• rengia aktualią informaciją apie skyrių ir teikiamas paslaugas bibliotekos tinklalapiui. Nuolat atnaujina ir laiku pateikia talpinti informaciją į „Naujienų“, „Informacijos skaitytojui“ rubrikas;
• organizuoja lankstinukų skaitytojams aktualiomis temomis parengimą ir užsakymą;
• analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl vartotojų aptarnavimo kokybės ir darbo organizavimo gerinimo;
• organizuoja nuolat vykstančius mokymus studentams (bibliotekos resursai, paieškos strategija ir kt.);
• informuoja kitų bibliotekos skyrių darbuotojus apie skyriaus aktualijas;
• koordinuoja pažintinių ekskursijų po biblioteką pravedimą;
• koordinuoja darbą su skaitytojais skolininkais ir teikia informaciją apie juos fakultetų dekanatams;
• analizuoja skaityklų ir abonementų leidinių paklausą ir informuoja Išteklių formavimo skyrių, kokių leidinių labiausiai trūksta skaitytojams, kokie leidiniai yra neaktualūs;
• palaiko ryšius su Viešojo saugumo fakulteto biblioteka: koordinuoja darbą vartotojų aptarnavimo klausimais;
• sprendžia problemas, iškylančias dirbant  su bibliotekos informacinės sistemos ALEPH cirkuliacijos moduliu. Derina klausimus su Informacinių technologijų centro darbuotojais;
• organizuoja skaitytojų bilietų pagaminimą. Veda jų apskaitą;
• veda mokesčių už vėluojamus grąžinti leidinius apskaitą;
• analizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius;
Skyriaus vedėjas atsako:
• už skaitytojų aptarnavimo organizavimą ir bendrą tvarką abonementuose, skaityklose bei saugykloje;
• už vartotojų greitą ir kultūringą aptarnavimą abonementuose ir skaityklose;
• už optimalų leidinių fondo panaudojimą;
• už nuolatinių mokymų pravedimą;
• už efektyvų bibliotekos informacinės sistemos ALEPH cirkuliacijos modulio naudojimą;
• už skyriaus informacijos bibliotekos tinklapiui rengimą, operatyvų aktualios informacijos pateikimą skaitytojams.

Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupėje:
Vyresniojo bibliotekininko  pareigoms – 6 etatai


Bendrieji reikalavimai 4 vyresniojo bibliotekininko etatams (atsakingiems už skaitytojų aptarnavimą, konsultavimą, mokymą, AEPH cirkuliacijos modulio administravimą, tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą, vartotojų poreikių tyrimą):
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
• gebėti analizuoti vartotojų poreikius ir tobulinti bei siūlyti diegti naujas paslaugas;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti gerai dirbti su bibliotekos informacine sistema ALEPH;
• žinoti bibliotekos leidinių saugojimo, šifravimo, sisteminio išdėstymo fonduose bei išdavimo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;


Darbo aprašymas 2 vyresniojo bibliotekininko etatams (atsakingiems už skaitytojų aptarnavimą, konsultavimą, mokymą,) :
• aptarnauja vartotojus: užfiksuoja leidinių išdavimą ir grąžinimą bibliotekos informacinėje sistemoje ALEPH.
• konsultuoja skaitytojus apie bibliotekos paslaugas, vartotojų aptarnavimo tvarką, leidinių užsakymą ir pratęsimą, leidinių išdėstymą skaityklose ir abonemente, informacijos paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge bei kituose bibliotekos skaitytojams prieinamuose elektroniniuose informacijos šaltiniuose;
• praveda nuolat vykstančius mokymus vartotojams aktualiomis temomis (bibliotekos resursai, paieškos strategija ir kt.);
• pagal grafiką konsultuoja skaitytojus „Informaciniame stale“;
• tvarko ir prižiūri skaityklos arba abonemento fondą, žymi ALEPH sistemoje leidinių perdavimą į kitus fondus;
• iškilus techniniams nesklandumams, iškviečia Informacinių technologijų centro darbuotoją;
• analizuoja leidinių paklausą ir informuoja skyriaus vedėją, kokių leidinių labiausiai trūksta skaitytojams. Teikti pasiūlymus dėl neaktualių leidinių nurašymo;
• rengia naujai gautų leidinių parodas abonemente arba skaityklose;
• pateikia skaitytojų aptarnavimo abonemente arba skaityklose statistiką;
• dirba su skaitytojais skolininkais: paragina telefonu, elektroniniu paštu;
Vyresnysis bibliotekininkas atsako:
• už abonemento arba skaityklų darbą;
• už skaitytojų greitą ir kultūringą aptarnavimą abonemente ir skaityklose.


Darbo aprašymas -1 vyresniojo bibliotekininko etatui (atsakingam už AEPH cirkuliacijos modulio administravimą):
• analizuoja problemas, iškylančias dirbant su bibliotekos informacinės sistemos ALEPH cirkuliacijos moduliu ir siūlyti sprendimus. Derina klausimus su Informacinių technologijų centro darbuotoju, atsakingu už ALEPH palaikymą;
• analizuoja bibliotekinės sistemos ALEPH cirkuliacijos modulio galimybes. Atsižvelgiant į poreikius siūlo naujas ALEPH cirkuliacijos modulio paslaugas. Koordinuoja cirkuliacijos modulio veikimą fakultetų bibliotekose;
• rengia ir praveda nuolat vykstančius mokymus vartotojams aktualiomis temomis (bibliotekos resursai, paieškos strategija ir kt.);
• pagal grafiką konsultuoja vartotojus „Informaciniame stale“. Atsako į elektroniniu paštu bei telefonu pateikiamus vartotojų klausimus;
• rengia informaciją bibliotekos tinklapio rubrikai „Informacija skaitytojui“ (lietuvių ir anglų kalbomis). Informacijos sklaidai naudoja socialinius tinklus;
• rengia ir talpina skelbimus bibliotekos informaciniame ekrane. Rengia ir atnaujina lankstinukus apie paiešką bibliotekos kataloge, knygų užsakymą bei pratęsimą ir pan. (lietuvių ir anglų kalbomis);
• veda pažintines ekskursijas po biblioteką (lietuvių, anglų kalbomis);
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• tvarko ir prižiūri Europos Sąjungos literatūros skaityklos fondą. Analizuoja leidinių paklausą ir informuoja skyriaus vedėja, kokių leidinių labiausiai trūksta skaitytojams;
• iškilus techniniams nesklandumams, iškviečia Informacinių technologijų centro darbuotoją;
Vyresnysis bibliotekininkas atsako:
• už pakeitimų ALEPH cirkuliacijos modulio konfigūracinėse lentelėse tikslumą;
• už pateikiamos informacijos vartotojams tikslumą;
• už mokymų vartotojams pravedimą.


Darbo aprašymas - 1 vyresniojo bibliotekininko etatui (atsakingas už tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą, vartotojų poreikių tyrimą):
• Atlieka vartotojų poreikių analizę: sudaro anketas, vykdo  apklausas, analizuoja užklausas ir dažniausiai užduodamus klausimus (tam tikromis temomis, aspektais –pagal aktualijas). Parengia informaciją apie apklausų bei tyrimų rezultatus;
• suveda į bibliotekos informacinės sistemos ALEPH skaitytojų duomenų bazę užsienio studentų asmens duomenis;
• pagal grafiką konsultuoja vartotojus „Informaciniame stale“;
• rengia ir praveda nuolat vykstančius mokymus vartotojams aktualiomis temomis (bibliotekos resursai, paieškos strategija ir kt.);
• rengia informacines priemones skaitytojams (lankstinukus, naujienas apie teikiamas paslaugas ir pan.) lietuvių ir anglų kalbomis. Rengia informaciją bibliotekos tinklalapiui anglų kalba;
• atlieka ir pateikia Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupės statistikos analizę;
• organizuoja renginius, parodas;
• veda pažintines ekskursijas po biblioteką (lietuvių,  anglų kalbomis);
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• vykdo TBA ir TTBA užsakymus;
Vyresnysis bibliotekininkas atsako:
• už pateikiamos informacijos vartotojams tikslumą;
• už informacinių priemonių vartotojams parengimą;
• už mokymų vartotojams pravedimą.


Bendrieji reikalavimai 2 vyresniojo bibliotekininko etatams (atsakingiems už abonemento ir skaityklų, esančių I rūmuose, darbą ir teminiam vyresn. bibliotekininkui):
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
• gebėti analizuoti vartotojų poreikius ir tobulinti bei siūlyti diegti naujas paslaugas;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti gerai dirbti su bibliotekos informacine sistema ALEPH;
• žinoti dokumentų su apribojimo žyma įforminimo, registracijos, išdavimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;

Darbo aprašymas –1 vyresniojo bibliotekininko etatui (atsakingam už abonemento ir skaityklų, esančių I rūmuose, darbą):
• organizuoja ir užtikrina abonemento ir skaityklų, esančių I rūmuose, darbą. Pateikia vartotojų aptarnavimo abonemente ir skaityklose, esančiuose I rūmuose, statistiką.
• administruoja ir vykdo dokumentų su apribojimo žyma įforminimą, registraciją, išdavimą, apskaitą ir sunaikinimo procedūrą.
• pagal patvirtintą darbo grafiką aptarnauja vartotojus skaityklose ir abonemente;
• organizuoja ir praveda nuolat vykstančius mokymus studentams (bibliotekos resursai, paieškos strategija ir kt.);
• analizuoja, kokios naujos bibliotekos paslaugos būtų naudingos studijų procese ir siūlo jas diegti;
• analizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius;
Vyresnysis bibliotekininkas atsako:
• už darbo organizavimą ir bendrą tvarką abonemente ir skaityklose, esančiuose I rūmuose;
• už skaitytojų greitą ir kultūringą aptarnavimą abonemente ir skaityklose;
• už dokumentų su apribojimo žyma administravimą ir fondo saugumą;
• už mokymų studentams organizavimą ir pravedimą.


Darbo aprašymas –1 vyresniojo bibliotekininko etatui (teminis vyresn. bibliotekininkas):

• konsultuoja vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge bei kituose bibliotekos skaitytojams prieinamuose elektroniniuose informacijos šaltiniuose;
• rengia ir praveda nuolat vykstančius mokymus studentams aktualiomis temomis (bibliotekos pristatymas, ištekliai, leidinių paieška el. kataloge, Lietuvos virtualioje bibliotekoje,  leidinių užsakymas, pratęsimas, vartotojo informacija, paieškos strategija, nuotolinis prisijungimas prie DB ir kt.);
• praveda individualias ir grupines temines konsultacijas (fakulteto studijų tema) kaip atlikti paiešką bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse;
• bendradarbiauja su I rūmuose esančiomis katedromis, analizuoja dėstytojų ir studentų informacinius poreikius, pristato naujas bibliotekos paslaugas. Vykdo dėstytojų temines bibliografines užklausas, sudaro teminius literatūros sąrašus;
• pagal patvirtintą darbo grafiką aptarnauja vartotojus skaityklose arba abonemente;
Vyresnysis bibliotekininkas atsako:
• už  fakulteto dėstytojų ir studentų informacinį aprūpinimą;
• už mokymų studentams pravedimą.


Bibliotekininko pareigoms – 9 etatai

Bendrieji reikalavimai 7 bibliotekininkų etatams (atsakingiems už skaitytojų aptarnavimą ir konsultavimą):
• aukštasis arba aukštesnysis bibliotekinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema ALEPH;
• žinoti vartotojų aptarnavimo tvarką;
• žinoti bibliotekos leidinių saugojimo, šifravimo, sisteminio išdėstymo fonduose bei išdavimo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;


Darbo aprašymas - 7 bibliotekininkų etatams (atsakingiems už skaitytojų aptarnavimą ir konsultavimą):

• dirba pagal patvirtintą darbo grafiką skaityklose arba abonemente ir aptarnauja vartotojus;
• konsultuoja vartotojus apie bibliotekos paslaugas;
• prižiūri abonemento, skaityklų arba  saugyklos fondą;
• konsultuoja vartotojus, dirbančius kompiuteriu bei skeneriu;
• pagal grafiką konsultuoja vartotojus „Informaciniame stale“;
• renka informaciją ir šaltinius studijų literatūros „paketams“ bakalauro studijų studentams;
• atrenka žurnalų komplektus bei suplyšusius leidinius į knygrišyklą, daro atžymas bibliotekos elektroniniame kataloge, sutvarko įrištus leidinius;
• pamainos pradžioje susega laikraščius;
Atlieka vieną iš šių pareigų bibliotekos direktoriaus nurodymu:
1. restauruoja suplyšusias knygas;
2. rengia temines knygų parodas;
3. tvarko teisės aktų rinkinių ir kodeksų segtuvus, sega į juos pakeitimus;
4. formuoja laikraščių komplektus (mėnesio, ketvirčio ir pan.), tvarko laikraščių komplektų fondą skaitykloje ir saugykloje;
5. rengia parodas;
• atsako už bendrą tvarką abonemente ir skaityklose;
• atsako už vartotojų greitą ir kultūringą aptarnavimą abonemente ir skaityklose.

Bendrieji reikalavimai  - 2 bibliotekininko etatams (atsakingiems už skaitytojų aptarnavimą I rūmų abonemente ir skaitykloje) :
• aukštasis arba aukštesnysis bibliotekinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema ALEPH;
• žinoti vartotojų aptarnavimo tvarką;
• žinoti bibliotekos leidinių saugojimo, šifravimo, sisteminio išdėstymo fonduose bei išdavimo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;

Darbo aprašymas  - 2 bibliotekininko etatams (atsakingiems už skaitytojų aptarnavimą I rūmų abonemente ir skaitykloje) :

• dirba pagal patvirtintą darbo grafiką skaityklose arba abonemente ir aptarnauja vartotojus;
• konsultuoja vartotojus apie bibliotekos paslaugas;
• prižiūri ir tvarko abonemento arba skaityklos fondą;
• konsultuoja vartotojus, dirbančius kompiuteriu bei skeneriu;
• dirba su skaitytojais skolininkais;
• pamainos pradžioje susega laikraščius;
• Atlieka dvi iš šių pareigų bibliotekos direktoriaus nurodymu:
• priima iš Informacijos išteklių formavimo skyriaus perduodamas naujas knygas. Informuoja darbuotoją, atsakingą už komplektavimą, kokių leidinių ypač trūksta studentams ir siūlo užsakyti.
• atrenka žurnalų komplektus bei suplyšusius leidinius į knygrišyklą, daro atžymas bibliotekos elektroniniame kataloge, sutvarko įrištus leidinius;
• rengia naujai gautų knygų parodas. Parengia ir siunčia katedroms, esančioms I rūmuose, naujų knygų sąrašus;
• atlieka kompiuterių, esančių IR interneto skaitykloje, sanitarinę priežiūrą. Iškilus techniniams nesklandumams, iškviečia Informacinių technologijų centro darbuotoją.
Bibliotekininkas atsako:
• už skaitytojų greitą ir kultūringą aptarnavimą abonemente ir skaityklose;
• už leidinių saugumą abonemente ir skaitykloje.

Administratoriaus pareigoms - 4 etatai

(Taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbuotojai dirba po 12 val, taip pat ir naktį)

Bendrieji reikalavimai :
• ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir užsienio kalbą (pageidaujama);
• gebėti dirbti komandoje;
• būti iniciatyviam ir paslaugiam;
• gebėti profesionaliai teikti informaciją vartotojams;
• gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema ALEPH;
• gerai žinoti vartotojų aptarnavimo bibliotekoje tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

Darbo aprašymas
• pagal patvirtintą darbo grafiką budi prie įėjimo į biblioteką: žiūri tvarkos, stebi ir kontroliuoja, kad skaitytojai neišsineštų iš bibliotekos neišduotų knygų;
• informuoja skaitytojus apie aptarnavimo bibliotekoje tvarką ir teikia jiems kitą informaciją savo kompetencijos ribose. Teikia informaciją apie bibliotekos paslaugas telefonu;
• priima anketas skaitytojų bilietams užsakyti ir išduoda pagamintus;
• registruoja skaitytojų, norinčių dirbti prailgintu darbo laiku, prašymus ir supažindina su darbo prailgintu laiku tvarka;
• dirba su skaitytojais skolininkais: pagal pateiktus duomenis iš studentų duomenų bazės atrenka skaitytojus skolininkus ir rašo raginimo laiškus;
• registruoja skaitytojus, dirbančius prailgintu darbo laiku ir rengia statistiką;
• registruoja apsilankymų bibliotekoje statistiką;
Administratorius atsako:
• už skaitytojų kultūringą ir kokybišką aptarnavimą savo darbo vietoje;
• už leidinių ir technikos, esančios bibliotekoje, saugumą bei tvarką bibliotekoje.


Informacijos paslaugų ir ugdymo grupėje vyresniojo bibliotekininko pareigoms – 6 etatai


Bendrieji reikalavimai  - 5 vyresniojo bibliotekininko  etatams (teminiams bibliotekininkams):
(Teminis bibliotekininkas -  labai profesionalus ir kompetentingas specialistas, ekspertas keliose teminėse srityse. Jis atsako už mokslinės literatūros atranką, analizę ir žinių perteikimą, teminių mokymų medžiagos rengimą, mokymų pravedimą. Be to, jis, bendradarbiaudamas su atitinkamais fakultetais, rūpinasi dalykiniais interneto portalais bei teikia paslaugas studentams ir mokslo darbuotojams. Specialistas suteikia jiems reikalingą dalykinę informaciją bei žinias, reikalingas naudojantis įvairiais savo profesijos informaciniais šaltiniais)
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• gebėti profesionaliai komunikuoti su vartotojais;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• žinoti darbo su operacine sistema MS Windows XP ir su Microsoft Office programomis pagrindus;
• gerai žinoti informacijos paieškos internete būdus ir galimybes;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją;
• žinoti kompiuterinių duomenų kopijavimo ir išsaugojimo tvarką;
• žinoti darbo su bibliotekos informacine sistema ALEPH pagrindus;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

Darbo aprašymas - 5 vyresniojo bibliotekininko  etatams (teminiams bibliotekininkams):
• atlieka teminio bibliotekininko funkcijas;
• analizuoja kuruojamo fakulteto mokslininkų poreikius - padeda kaupti ir sisteminti informaciją apie naujausius mokslinius šaltinius, ugdant informacijos paieškos įgūdžius;
• vykdo dėstytojų temines bibliografines užklausas, sudaro teminius literatūros sąrašus;
• bendradarbiauja su kuruojamo fakulteto katedromis, analizuoja dėstytojų ir studentų informacinius poreikius, pristato naujas bibliotekos paslaugas;
• renka, analizuoja, sistemina ir pateikia el. erdvėje vartotojams informaciją tam tikromis temomis;
• sudaro ir nuolat atnaujina interneto išteklių nuorodų temines rodykles;
• praveda pirmo kurso studentams mokymus tema „Bibliotekos informaciniai ištekliai“;
• supažindina užsienio studentus, atvykstančius pagal tarptautines mainų programas, su bibliotekos turimais resursais ir naudojimosi tvarka;
• rengia naudojimosi duomenų bazėmis bei kitais elektroniniais ištekliais informacinę medžiagą (instrukcijas, lankstinukus ir kt.);
• rengia ir praveda nuolat vykstančius mokymus studentams aktualiomis temomis (bibliotekos pristatymas, leidinių paieška el. kataloge, Lietuvos virtualioje bibliotekoje, leidinių užsakymas, pratęsimas, vartotojo informacija, paieškos strategija, informacijos paieška duomenų bazėse bei kituose elektroniniuose ištekliuose,  nuotolinis prisijungimas prie DB ir kt.  klausimais);
• veda individualias ir grupines temines konsultacijas (fakulteto studijų tema) kaip atlikti paiešką bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse;
• konsultuoja vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge bei kituose bibliotekos skaitytojams prieinamuose elektroniniuose informacijos šaltiniuose;
Atlieka vieną iš šių pareigų bibliotekos direktoriaus nurodymu:
• koordinuoja grupės darbą, organizuoja mokymus, bendradarbiauja su fakultetais, koordinuoja metodinės medžiagos rengimą; (atsakingam už Informacijos paslaugų ir ugdymo grupės darbą)
• pagal patvirtintą darbo grafiką dirba Interneto skaitykloje ir užtikrina sklandų vartotojų aptarnavimą. Konsultuoja vartotojus dėl autorizuoto prisijungimo prie kompiuterių, kaip atlikti informacijos paiešką internete, registruotose duomenų bazėse, kompaktiniuose diskuose. Konsultuoti skaitytojus, dirbančius skeneriu.
• pagal patvirtintą darbo grafiką dirba P.Leono profesorių skaitykloje: konsultuoja skaitytojus, išduoda saugyklos knygas, tvarko ir prižiūri  skaityklos fondą, pamainos pradžioje susega laikraščius į segtuvus
Vyresnysis (teminis) bibliotekininkas atsako:
• už kuruojamo fakulteto dėstytojų ir studentų informacinį aprūpinimą;
• teikiamų informacinių paslaugų kokybę;
• už mokymų studentams pravedimą.


Bendrieji reikalavimai  - 1 vyresniojo bibliotekininko etatui (atsakingam už tinklalapio administravimą ir tvarkymą):
• aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• turėti darbo bibliotekoje patirties;
• gerai mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti dirbti komandoje;
• žinoti naujausius bibliotekinius-bibliografinius standartus bei kitą bibliotekos darbą reglamentuojančią dokumentaciją;
• žinoti darbo su operacine sistema MS Windows XP ir su Microsoft Office programomis pagrindus;
• gebėti dirbti su turinio valdymo programa Bitrix Site Manager;
• gerai žinoti informacijos paieškos internete būdus ir galimybes;
• gebėti atrinkti, analizuoti, kaupti ir apibendrinti informaciją;
• žinoti kompiuterinių duomenų kopijavimo ir išsaugojimo tvarką;
• gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

Darbo aprašymas - 1 vyresniojo bibliotekininko etatui (atsakingam už tinklalapio administravimą ir tvarkymą):

• administruoja bibliotekos tinklalapį;
• renka informaciją reikalingą tinklalapio atnaujinimui, talpina bibliotekos skyrių pateiktą medžiagą;
• siūlo ir pateikia vartotojams naujas informacijos paieškos galimybes ir šaltinius;
• analizuoja bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankius (pvz.: EndNote, Refworks, Ref.Manager...) ir praveda naudojimosi jais mokymus;
• renka informaciją apie fondus, remiančius bibliotekų rengiamus projektus. Renka informaciją apie stažuotes užsienio bibliotekose ir jų galimą finansavimą;
• Ieško ir pateikia informaciją apie užsienio bibliotekų patirtį ir teikia pasiūlymus naujovių diegimui;
• pagal patvirtintą grafiką aptarnauja vartotojus;
• atsako už bibliotekos tinklalapio rengimą ir atnaujinimą.


      Prašymą ir gyvenimo aprašymą (CV) pateikti Personalo skyriui (arba siųsti el. paštu ps@mruni.lt )  iki 2010 m. rugpjūčio 23 d.