Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2017-11-30

Sveikiname

simona-briedienedisertante-1765 Simoną Briedienę (Viešojo administravimo institutas), 2017 m. lapkričio 30 d. apgynusią disertaciją „Viešųjų pirkimų proceso valdymo modeliavimas šiuolaikinio viešojo valdymo kontekste“ (vadyba, 03 S).

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESO VALDYMO MODELIAVIMAS ŠIUOLAIKINIO VIEŠOJO VALDYMO KONTEKSTE

Viešieji pirkimai yra palyginti nauja viešojo sektoriaus institucijų praktika, siejama su naujosios viešosios vadybos idėjomis perimti verslo valdymo principus ir juos pritaikyti viešųjų institucijų veikloje, tokiu būdu taupyti valstybės lėšas, jas efektyviau paskirstyti, skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą. Disertacijoje daroma prielaida, kad geras valdymas nėra alternatyva naujajai viešajai vadybai ir naujajam viešajam valdymui, tačiau yra sudėtinės viešojo valdymo modernizavimo dalys (naujosios viešosios vadybos papildinys). Disertacijos tikslas – atskleisti viešųjų pirkimų proceso valdymo problemas ir sudaryti bei įvertinti viešųjų pirkimų užsakomosios veiklos proceso valdymo modelį šiuolaikinio viešojo valdymo kontekste. Disertacinis tyrimas buvo suplanuotas trimis etapais. Pirmiausia buvo atlikta teorinė mokslinių šaltinių analizė, pagrindžiami struktūriniai naujosios viešosios vadybos ir šiuolaikinio viešojo valdymo elementai viešuosiuose pirkimuose. Empirinis tyrimas buvo suplanuotas taip: išanalizavus viešųjų pirkimų proceso valdymo modelius ES-8 valstybėse pagal iš anksto apibrėžtus indikatorius, kiekvienam atvejo tyrimui buvo atlikti nestruktūruoti interviu su Lietuvos ekspertais pagal trijų pakopų vadybos modelį (atšildymas, veiksmas, užšaldymas). Rezultatas – sudarytas ir įvertintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų užsakomosios veiklos proceso valdymo modelis evoliucijos iš naujosios viešosios vadybos į naująjį viešąjį valdymą (metavaldymą) kontekste.

PUBLIC PROCUREMENT PROCESS GOVERNANCE MODELLING IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY PUBLIC GOVERNANCE

Public Procurement is a relatively new practice within the public sector institutions, associated with the ideas of the New Public Management to take over the principles of business management and to adapt them to the activities of public institutions, thus saving the state funds, allocating them more efficiently and fostering the cooperation between the public and private sectors. In this dissertation it is assumed that Good Governance is not an alternative to the New Public Management and New Public Governance, but is a component part of Public Governance modernization (complement of New Public Management). Aim of dissertation – to reveal the problems of Public Procurement Process Governance and to elaborate and assess the model of Public Procurement Outsourcing Governance in the context of Contemporary Public Governance. Dissertation research was planned in three stages. In the first place, the theoretical analysis of scientific sources was carried out; elements of New Public Management and Contemporary Public Governance in Public Purchase were grounded. The empirical research was designed as follows: after analysing Public Procurement Process Governance models in the EU-8 countries according to pre-defined indicators, each case study was followed by unstructured interviews with Lithuanian experts performed under the three-stage management model (Unfreezing, Moving, Refreezing). The result – elaborated and evaluated model of Public Procurement Outsourcing Process Governance of the Republic of Lithuania in the context of evolution from the New Public Management into the New Public Governance (Metagovernance).