Renginiai ir įvykiai

2012-08-27 00:00:15

Projekto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ įgyvendinimas

akiniai

Mykolo Romerio universiteto (MRU) koordinuojamas projektas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“, kuriuo siekiama perduoti MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, sėkmingai įgyvendinamas.

Projekto metu partnerinės institucijos įsidiegs suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas, kas leis joms sukurti sąlygas suaugusiesiems kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo, ir įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje. Siekiant šio tikslo atlikti pirmieji svarbūs darbai.

Liepos mėnesį buvo atnaujintos dvi 2006-2008 m. MRU koordinuoto projekto „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“ (BPD Nr.2004-ESF-2.4.0-03-05/0086) vykdymo metu sukurtos metodikos, skirtos suaugusiųjų socialinio darbo ir psichologijos kompetencijų vertinimui: atnaujinti kompetencijų ir studijų rezultatų aprašai, peržiūrėti sukurtose metodikose siūlomi vertinimo metodai, papildyti metodikose pateikti priedai, atnaujintas metodologinis vertinimo ir sistemos įdiegimo pagrindimas. Metodikos bus skiriamos partnerinėms institucijoms, siekiant perduoti MRU turimą patirtį partnerinėms institucijoms kuriant neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvos aukštajame moksle projekto metu ir taip sukuriant sąlygas projekto metu vykdytų veiklų savarankiškam tęstinumui projektui pasibaigus.

Taip pat buvo atnaujintas ir neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo vadovas (sukurtas 2008 m. MRU koordinuojant projektą „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“ (BPD Nr.2004-ESF-2.4.0-03-05/0086), skirtas dėstytojams-ekspertams. Atnaujintas vadovas pagal naujausią mokslinę literatūrą bus parankinė darbo knyga visiems neformaliuoju būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo formalizavimo sistemos dalyviams.

Atnaujintas metodikas ir vadovą planuojama išleisti, tiražuoti ir išplatinti partnerinėms institucijoms. Tuo bus prisidedama prie pagrindinio projekto tikslo įgyvenimo – perduoti MRU turimą patirtį partnerinėms institucijoms kuriant neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvos aukštajame moksle.

Rugpjūčio mėnesį prasideda vienas svarbiausių projekto etapų siekiant perduoti kitoms aukštosioms mokykloms MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas kuriant tokio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje.

Šį mėnesį prasideda mokymų ciklas, skirtas partnerinių institucijų akademiniam ir administraciniam personalui siekiant suteikti jiems būtinas kompetencijas – neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų kompetencijų nustatymo, jų ekspertinio vertinimo, procedūros organizavimo ir administravimo bei suaugusiųjų, turinčių tokias kompetencijas, konsultavimo.

Pirmiausia vyks bendrieji mokymai ir mokymai, skirti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai bei neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo metodams ir modeliams partnerinių institucijų dėstytojams. Dėstytojų vaidmuo projekte yra ypatingai svarbus dėl jiems numatomos atsakomybės – pasibaigus mokymams jie turės būti metodologiškai pasirengę vertinti kandidatų kompetencijas ir gebės apmokyti suaugusiuosius savo institucijose, kaip parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų aplankus, o vėliau ir įvertinti kandidatų parengtus aplankus laikantis oficialios procedūros reikalavimų.

Mokymų dalyviai įgis žinių apie vertinimo modelius, taikomus užsienio šalių ir Lietuvos aukštųjų mokyklų praktikoje vertinant suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytas kompetencijas, gebės konsultuoti kandidatus vertinimo metodų klausimais, gebės juos taikyti savo institucijoje ir sukurti tokio mokymosi kompetencijų vertinimo modelį savo institucijai bei įvertinti kandidato kompetencijų aplanką.