Naujausioji knyga

2014-02-24 12:18:00

PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS: vadovėlis

pasiekimu-vertinimas

Vadovėlis „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“ skirtas studentams plačiau susipažinti su pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumais, mokytis praktiškai taikyti vertinimo ir įsivertinimo metodus. Jis taip pat bus naudingas mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti ugdomąją veiklą. Šiuo vadovėliu gali pasinaudoti ir dėstytojai, taikydami vertinimo principus studijų procese, o pateiktus metodus pritaikydami studentų ir savo veiklai bei pasiekimams vertinti.

Pirmuose skyriuose analizuojama vertinimo samprata ir prasmė, aptariami vertinimo tikslai ir principai. Daug dėmesio vadovėlyje skirta pasiekimų ir pažangos įsivertinimui ir grįžtamajam ryšiui kaip padedančio mokytis vertinimo pagrindui. Vertinimas ir įsivertinimas yra planuojama ugdymo proceso dalis, todėl ir šiame vadovėlyje apžvelgiami pagrindiniai vertinimo planavimo aspektai. Aptariami vertinimo būdai ir tipai, trumpai pateikiami vertinimo ypatumai aukštosiose mokyklose. Vadovėlyje taip pat pristatomi įvairūs pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo metodai ir strategijos.

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/
Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/