Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2017-06-23

Mykolo Romerio universiteto pareiškimas dėl aukštojo mokslo pertvarkos

mykolo-romerio-universitetas-58b56149cf521 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS PAREIŠKIMAS DĖL AUKŠTOJO MOKSLO PERTVARKOS

Pagrindinis Universiteto studijų ir mokslo kokybės politikos tikslas – užtikrinti teikiamo aukštojo išsilavinimo ir vykdomų mokslinių tyrimų tarptautinį konkurencingumą ir tinkamumą Lietuvos, Europos ir globalios visuomenės ateities poreikiams. To siekiame orientuodami bendruomenę į aukšto tarptautinio lygio tarpdisciplininius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus, kurių rezultatais praturtinamas studijų procesas. Universiteto dėstytojams taikomi tarptautinio lygio kvalifikaciniai reikalavimai, dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją pažangiuose pasaulio universitetuose ir mokslo centruose, dalyvauja projektinėje ir ekspertinėje veikloje.
Socialinių mokslų srityje, vertinant moksliškumą, Universitetas yra vienas iš lyderių Lietuvoje. Europos Komisijos finansuoto Erasmus+ projekto „Socialinių inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ tyrimas parodė, kad MRU tarp kelių šimtų Vidurio ir Rytų Europos universitetų yra geriausias socialines inovacijas plėtojantis universitetas.
Kartu su kitais Lietuvos universitetais įvestas minimalus konkursinis balas stojantiesiems - tik vienas, bet ne lemiantis, kokybės elementas. Universitete didelis dėmesys skiriamas vidinei kokybės užtikrinimo sistemai, akademinio sąžiningumo kultūros puoselėjimui, dėstytojų profesinės ir didaktinės kompetencijos kėlimui. Į studijų proceso tobulinimą įtraukiami darbdaviai, partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys. Universiteto absolventų įsidarbinamumas vienas iš aukščiausių tarp Lietuvos universitetų ir siekia iki 90 proc.
MRU yra didžiausias Lietuvoje socialinių mokslų universitetas, kurio pagrindinės profilio kryptys – teisė, viešasis valdymas, visuomenės saugumas. Didžiausią potencialą išvystęs savo profilio srityse MRU turi pajėgius ir svarbų vaidmenį Universiteto misijoje vaidinančius edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius.
MRU pirmasis Lietuvoje pradėjo įgyvendinti jungtines studijų programas su Austrijos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Suomijos, Ukrainos universitetais. Šiuo metu universitete kartu su tarptautiniais partneriais sėkmingai įgyvendinamos 23 tarptautinės studijų programos anglų kalba, tarp jų - 15 jungtinių ar dvigubo laipsnio studijų programų.
Rentabilumo kriterijai, taip pat ir susiję su minimaliu studentų skaičiumi studijų programose, kuriuos universitetams kelia Švietimo ir mokslo ministerija, MRU yra jau senokai įgyvendinti. Universitetas yra pritaikęs pažangius vadybos metodus, ūkiskaitos praktikas ir įgijęs finansinį tvarumą. Iš valstybės biudžeto MRU kasmet gauna apie 5 mln. eurų, o tai sudaro apie trečdalį universiteto pajamų. Verta atkreipti dėmesį, kad panašią sumą, apie 5 mln. eurų, Universitetas kasmet sumoka kaip tiesioginius su darbo santykiais susijusius mokesčius. Kitas savo biudžeto lėšas Universitetas gauna iš kitų šaltinių. Ūkio ir administravimo išlaidoms Universitetas gauna mažiausiai tarp Lietuvos universitetų ir yra vienintelis, kuris per pastaruosius dvejus metus esmingai pagerinęs mokslinių tyrimų infrastruktūrą gerokai sumažino turto kaštus. Verta pažymėti, kad MRU iš biudžeto gaunama suma sudaro vos 2 proc. Lietuvos aukštojo mokslo finansavimui skirtų lėšų.
Universitetas savo studijų programomis, mokslo, inovacine ir ekspertine veikla sukuria didelę vertę Lietuvos valstybei, yra pajėgus įgyvendinti keliamus uždavinius savo profilių srityse ir jaučia atsakomybę už tai, kad pasiekimai būtų išsaugoti ir sustiprinti. Universitetas kartu su Vyriausybe garantuoja, kad vykstančios reformos procesas nepalies valstybės akredituotų programų studijų kokybės.
Konkurencijos tarp įvairiuose universitetuose dėstomų studijų programų ir tarp pačių universitetų sumažinimas ar net sunaikinimas neprisidėtų prie universitetų teikiamo aukštojo išsilavinimo ir jų vykdomų mokslinių tyrimų kokybės. Integrali ir esminė Universitete plėtojamų studijų sritis yra teisė. Diskusijose įvairios teisininkų bendruomenės beveik vieningai yra išsakiusios nuomonę, kad Lietuvoje yra būtina turėti dvi stiprias konkuruojančias teisės studijų ir mokslo mokyklas.
Mykolo Romerio universitetas pritaria pradėtosios aukštojo mokslo reformos tikslams, visų pirma - siekiui gerinti studijų ir mokslo veiklos kokybę. Pozityviems pokyčiams nepakanka mechaninio universitetų sujungimo ar prijungimo, nes tai savaime negarantuoja pozityvių pokyčių. Pasaulinėje universitetų konsolidavimo praktikoje pasiteisino įvairios integravimo ir bendradarbiavimo formos. Visų pirma būtina iš esmės pakeisti valstybės požiūrį į studijų ir mokslo finansavimą, didinti universitetų atsakomybę. Universitetas pasirengęs dalyvauti konstruktyviose, aiškiais principais ir lygiateisiškumu pagrįstose diskusijose, kuriose būtų sukurtos prielaidos realiai pagerinti studijų ir mokslo kokybę.

Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius

Tarybos pirmininkė Roma Žakaitienė

Senato pirmininkas prof. dr. Gintaras Aleknonis

Studentų atstovybės prezidentė Kamilė Salickaitė