Skelbiame

2012-09-28 13:00:00

Lietuvos aukštojo mokslo institucijos toliau siekia tapti atviromis suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje

dsc0052

Kviečiame susipažinti su atsiveriančiomis naujomis galimybėmis dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje, kurią šiuo metu Mykolo Romerio universitetas (MRU) padeda įdiegti aštuoniose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose (partnerinėse institucijose - PI) įgyvendindamas projektą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“.

Rugpjūčio - spalio mėn. vyksta mokymai partnerinių institucijų akademiniam ir administraciniam personalui

2012 m. rugpjūčio mėnesį prasidėjo vienas svarbiausių projekto etapų siekiant perduoti kitoms aukštosioms mokykloms MRU įgytą patirtį. Mokymų, skirtų PI akademiniam ir administraciniam personalui, metu siekiama perduoti kitoms aukštosioms mokykloms MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, kuriant tokio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje.

Mokymų tikslas yra suteikti PI akademiniam ir administraciniam personalui tokias būtinas kompetencijas:

· neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų kompetencijų nustatymo,

· tokių kompetencijų ekspertinio vertinimo,

· procedūros organizavimo ir administravimo,

· suaugusiųjų, turinčių tokias kompetencijas, konsultavimo.

Mokymai yra kelių tipų:

· Bendrieji mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą, vertinimo metodus ir modelius (numatoma mokymų pabaiga 2012 spalio mėn.)

Šie mokymai yra skirti PI dėstytojams, konsultantams ir specialistams.

Pirmiausia šio ciklo mokymuose dalyvavo PI dėstytojai (rugpjūčio – rugsėjo mėn.). Dėstytojų vaidmuo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje yra be galo svarbus, nes pasibaigus mokymams jie turi būti metodologiškai pasirengę:

· vertinti kandidatų kompetencijas;

· gebėti apmokyti suaugusiuosius (būsimus kandidatus) savo institucijose, kaip parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų aplankus;

· įvertinti suaugusiųjų (kandidatų) parengtus aplankus laikantis oficialios procedūros reikalavimų.

Mokymų metų PI administracinis personalas (dėstytojai) susipažino su vertinimo modeliais, taikomais užsienio šalių ir Lietuvos aukštųjų mokyklų praktikoje vertinant suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytas kompetencijas, įgijo kompetencijų, kaip konsultuoti kandidatus vertinimo metodų klausimais, kaip juos taikyti savo institucijoje ir sukurti tokio mokymosi kompetencijų vertinimo modelį savo institucijai bei įvertinti kandidato kompetencijų aplanką. Be to, dalis PI akademinio personalo (dėstytojų) turės galimybę susipažinti ne tik su teoriniais neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo kriterijais, principais, reikalavimais procedūrai bei joje dalyvausiantiems suaugusiesiems, bet ir įgyti ekspertinės patirties per bendravimą su užsienio šalių ekspertais, o patirtimi pasidalinti su kolegomis savo institucijoje.

Kodėl mokymai PI dėstytojams yra tokie svarbūs? Tam kad PI dėstytojai galėtų konsultuoti suaugusiuosius (kandidatus) vertinimo metodų klausimais, gebėtų apmokyti suaugusiuosius (kandidatus) ir padėti jiems parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų aplankus, o vėliau ir įvertinti suaugusiųjų (kandidatų) parengtus aplankus bei jų kompetencijas, jiems reikalingos žinios apie vertinimo modelius, taikomus užsienio šalių ir Lietuvos aukštųjų mokyklų praktikoje vertinant suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytas kompetencijas.

2012 m. rugsėjo – spalio mėn. mokymuose taip pat dalyvauja PI administracijos darbuotojai (būsimieji konsultantai ir būsimieji specialistai). Šie mokymai yra skirti tam, kad būsimieji konsultantai ir specialistai įgytų žinių apie neakademinėje mokymosi aplinkoje įvykusio mokymosi specifiškumą, suprastų neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo tikslus ir principus, gebėtų apibūdinti savo aukštosios mokyklos galimybes šioje srityje, žinotų pagrindinius reikalavimus diegiant kompetencijų vertinimo procedūrą, jos etapus, žinotų vertinimo modelius ir gebėtų juos pritaikyti praktinėje veikloje savo institucijoje.

Kodėl mokymai PI konsultantams ir specialistams yra tokie svarbūs? Mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo kompetencijų pripažinimo procedūrą yra aktualūs PI administracijos darbuotojams (būsimiems konsultantams ir specialistams), nes projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus jie:

· dalyvaus Jūsų (busimų kandidatų) neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo proceso administravime,

· teiks Jums konsultacijas ir vertins Jūsų kompetencijas,

· vykdys veiklas, kurios privalo būti atliktos pagal nustatytą procedūrą ir konkrečius reikalavimus.

Todėl PI administracijos darbuotojams (būsimiems konsultantams ir specialistams) būtinos žinios apie pagrindinius reikalavimus diegiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo procedūrą institucijoje, numatant jos etapus, procese dalyvaujančių šalių atsakomybę ir kitus su procedūra susijusius klausimus, gebėjimas pritaikyti žinias praktinėje veikloje ir gebėjimas konsultuoti kandidatus savo institucijoje.

· Mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis (mokymų pabaiga 2012 rugsėjo- spalio mėn.)

2012 m. rugsėjo mėn. vyksta dar vienas mokymų ciklas, skirtas PI akademiniam personalui (dėstytojams), „Mokymai apie metodikų kūrimą pagal mokslo sritis/kryptis“, kuriuos išklausę PI dėstytojai bus pasirengę sukurti neformaliojo švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodikas pagal institucijos pasirinktą mokslo sritį ir kryptį(-is), nes bus įgiję žinių apie metodikų, skirtų tokio mokymosi pasiekimų vertinimui ir kompetencijų pripažinimui, kūrimo reikalavimus ir struktūrą, gebės pritaikyti mokymų metu įgytas žinias kuriant metodikas pagal savo institucijos poreikį.

Kodėl mokymai apie metodikų kūrimą yra tokie svarbūs? Po mokymų prasidės sekantis svarbus projekto etapas – metodikų kūrimas. PI dėstytojai turės sukurti metodikas, skirtas vertinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas atsižvelgiant į savo institucijos pasirinktą mokslo sritį ir kryptį(-is). 2012 m. lapkričio – 2013 m. vasario mėn., kiekvienos PI dėstytojai sukurs po 3 skirtingų studijų krypčių vertinimo metodikas, kurios bus įvertintos MRU dėstytojų – ekspertų, verslo sektoriaus bei profesinių asociacijų atstovų. Metodikų kūrimas vyks remiantis MRU sukurtomis ir šiais metais atnaujintomis dviem vertinimo metodikomis bei vadovu, kurie šiuo metu yra rengiami leidybai. Viso PI dėstytojai turės parengti 24 metodikas iš 4 mokslo sričių, 17 krypčių pagal savo institucijos poreikį:

Šiaulių universitetas (ŠU): Informatika; Ekonomika; Verslas.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU): Bendroji inžinerija; Elektronikos ir elektros inžinerija; Informatikos inžinerija.

Panevėžio kolegija (PK): Reabilitacija; Pedagogika (socialinė pedagogika); Elektronikos ir elektros inžinerija.

Utenos kolegija (UK):Burnos priežiūra; Pedagogika; Informatikos inžinerija.

Vilniaus kolegija (VK):Slauga; Ekonomika; Pedagogika (meno pedagogika).

Vilniaus verslo kolegija (VVK): Informatika; Programų sistemos; Finansai.

Žemaitijos kolegija (ŽK): Apskaita; Turizmas ir poilsis; Bendroji inžinerija.

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM): Rinkodara; Verslas; Komunikacija.

Sukurtų vertinimo metodikų pagalba PI galės vertinti Jūsų pasiekimus, įgytus neakademinėje aplinkoje, ir teigiamo įvertinimo atveju suteiks Jums kreditus pagal atitinkamą studijų kryptį.

Kiti svarbūs numatomi projekto darbai:

· Atnaujintų MRU sukurtų dviejų vertinimo metodikų ir vadovo leidyba (numatoma iki 2012 spalio mėnesio) . Pagal naujausią literatūrą atnaujintos vertinimo metodikos ir vadovas, skirti PI akademiniam ir administraciniam personalui, taps parankinė darbo knyga visiems neformaliuoju būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo formalizavimo sistemos dalyviams.

· Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos partnerinėse institucijose įdiegimas.

Ši procedūra susideda iš kelių etapų: dokumentų formų kandidatui parengimas ir vertinimo veiklos organizavimas institucijose (PI formaliai bus įteisinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra, numatoma įgyvendinti 2013.04 – 2013.07; kandidatų parengtų aplankų vertinimas bei suteiktų kreditų įforminimas (PI bus atliekamas ekspertinis kandidatų kompetencijų aplankų įvertinimas ir jų analizė MRU dėstytojų – ekspertų, verslo sektoriaus ir profesinių asociacijų atstovų; o sėkmės atveju, kandidatai gaus akademines pažymas, kuriose nurodomas kandidatui suteiktų akademinių kreditų skaičius ir studijų dalykai, iš kurių kandidatams kreditai yra suteikti (numatoma įgyvendinti 2013.08 – 2014.05).

· Visuomenės informavimo apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemą darbai (vyks 2012 liepos – 2014 gegužės mėn.)

o Kiekvieną mėnesį atnaujinama MRU turimo tinklalapio skiltis „Naujienos“, skirta susipažinti plačiąją visuomenę su galimybėmis dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje (kviečiame sekti projekto įgyvendinimo naujienas ir dalyvauti procedūroje);

o Kiekvienos PI turimi tinklalapiai bus papildomi informacija su galimybe registruotis busimiems kandidatams (norinčius dalyvauti procedūroje kviesime registruotis jau 2013 vasario mėn.);

o Rengiamasi plakatų ir lankstinukų leidybai (numatoma atlikti iki 2013 kovo mėn.);

o Rengiamasi informacinių pranešimų publikavimui (numatoma atlikti 2 kartus: iki 2013 gegužės mėn. ir iki 2014 sausio mėn.).

Visi šie darbai padės PI įsidiegti suaugusiųjų neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas. Įdiegus neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas PI turės galimybę vertinti neformaliojo mokymosi pasiekimus ir pripažinti kandidatų kompetencijas, suteikiant jiems akademinius kreditus, o tai reiškia kad suaugusieji galės įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje.