Naujausioji knyga

2013-10-08 13:33:00

JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija

mrujaunimo-socialine-sveikata

Monografijos „Jaunimo socialinės sveikatos ugdymas“ tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti jaunimo socialinių įgūdžių, kaip socialinės sveikatos prielaidos, reikšmę. Monografijoje pateikiama jaunimo ir socialinių įgūdžių apibrėžtis, aptariamas jaunimo socialinių įgūdžių ugdymas(is) ir ugdymosi sąlygos. Pabrėžiama šeimos, kaip socialinių įgūdžių modeliuotojos, reikšmė, pažymima, kad tėvų ir nepilnamečių tarpusavio santykiai yra viena svarbiausių socialinių įgūdžių įgijimo prielaidų. Remiantis kitų mokslininkų darbais pagrindžiama, kad neigiama šeimos aplinka gali būti nusikalstamumo prielaida.

Mokykla monografijoje nagrinėjama kaip antras nepilnamečio socializacijos agentas. Apžvelgiamas neigiamas mokyklos ir bendraamžių neformalių grupių poveikis socialiniams įgūdžiams ugdytis, neužimtumas kaip asocialaus elgesio ir kriminogeninės rizikos veiksnys. Pabrėžiama, kad asocialus vaikų elgesys yra socialinės atskirties pasekmė, aptariama sveikatos ir socialinės sveikatos samprata, sveikatą ir socialinę jaunimo sveikatą lemiantys veiksniai.

Penktame leidinio skyriuje pateikiami tyrimo „Nepilnamečių, atliekančių bausmę pataisos namuose, socialinių įgūdžių tyrimas“ rezultatai. Monografijai būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos edukologijos, socialinio darbo, psichologijos, teisės ir kitų mokslų žinios. Knyga naudinga šių sričių studentams, mokslininkams, politikams, praktikams.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/