Įdomu

2006-09-21

Išplėstinis Rektorato posėdis

dsc0016-foje

Rugsėjo 21 d. įvyko išplėstinis rektorato posėdis, kuriame buvo aptariamos Europos universitetų asociacijos institucinio vertinimo išvados, studijų ir mokslo perspektyvos.

Pirmąjį šiais mokslo metais posėdį pradėjo Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, apžvelgdamas situaciją, kurioje šiuo metu yra mūsų Universitetas.

Šiuos mokslo metus Mykolo Romerio universitete pradėjo beveik 17 tūkst. studentų. Tarp jų – 5,5 tūkst. pirmakursių. 3,5 tūkst. studentų priimta į magistrantūros studijas. Šiais mokslo metais sumažėjo stojančiųjų į universitetus prašymų skaičius, į kai kuriuos universitetus net 17 - 25 proc., į mūsų Universitetą – 1,5 proc. Daugelis universitetų, išskyrus mūsų, susidūrė su kontingento formavimo sunkumais, skelbė papildomą priėmimą.

Konkurencija tarp universitetų didėja, daugelyje universitetų sumažėjo konkursai. Konkursai į Mykolo Romerio universitetą išaugo 2 proc.

Į magistrantūrą šiais metais priimta per 3 tūkst. studentų. Tarp jų - 1200 baigusių bakalauro studijas Mykolo Romerio universitete. Į magistrantūrą įstojo 500 Vilniaus pedagoginio universiteto, 400 Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos universitetų  absolventų.

Tokio magistrantūros studijų populiarumo pasiekta, analizuojant situaciją rinkoje ir prognozuojant perspektyvas, nuolat tobulinant esamas bei kuriant naujas magistrantūros studijų programas.

Mykolo Romerio universitete siekiama sukurti jaunimui tokias sąlygas, kad jie galėtų modeliuoti žinias pagal savo karjerą.

Rektorius pasidalijo įspūdžiais iš Bolonijos universiteto, kuriame neseniai vyko Didžiosios Universitetų Chartijos metinę konferencija. Europos Komisijos atstovas konferencijoje kalbėjo apie universitetų situaciją šiuolaikinėje Europoje. Lyginant su Amerika, ji nėra gera. Amerikiečiai universitetams kelia didelius uždavinius – ugdyti lyderius, kurie užvaldys pasaulį, tam skiriamos didelės valstybės bei verslo lėšos. Amerikiečiai pirmauja pagal universitetų vadybą ir BVP dalies aukštajam mokslui dydį?. Europos šalyse šiems dalykams skiriama nepakankamai dėmesio.

Lietuvoje jau daugelį metų kalbama apie aukštojo mokslo reformą, tačiau kol kas neišbrendama iš problemų. Priežastys – pernelyg didelis valstybės reguliavimas, aukštasis mokslas atitolūs nuo rinkos, nesuvokiant, kad gyvename ne industrinėje, o žinių visuomenėje; universitetų veiklos vertinimas grindžiamas industrinės visuomenės principais.

Mykolo Romerio universiteto bendruomenė turi kuo pagrįstai džiaugtis. Tačiau didėjanti konkurencija verčia susitelkti ir pasidžiaugus tuo, kas pasiekta, nenustoti žengti pirmyn. Juo labiau, kad tam yra visos prielaidos.
EUA ekspertų nuomonė: Mykolo Romerio universitetas turi visas galimybes tapti vienu iš reikšmingiausių Europos socialinių mokslų universitetų
Plėtros prorektorius doc. dr. Rimantas Vaitkus pateikė Europos universitetą asociacijos institucinio vertinimo išvadas.

EUA universitetų vertinimas pradėtas 1994 m. Iki 2006 m. įvertinta 150 universitetų, tarp jų – garsiausieji Didžiosios Britanijos, Airijos, Belgijos ir kt. universitetai. Lietuvoje vertinti trys universitetai: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolo Romerio universitetas.

Ekspertų grupė dirbo praėjusiais mokslo metais, du kartus lankėsi Mykolo Romerio universitete, bendravo su studentais, fakultetų atstovais, administracijos darbuotojais ir kt. Preliminarios išvados buvo pateikto birželio mėnesį, oficialios – rugsėjį.

Pats faktas, kad Mykolo Romerio universitetas ryžosi tokiam draugiškam, bet ir griežtam auditui, ekspertų nuomone, tik didina jo patrauklumą. Ekspertų grupė, kurios nariai – prof. Georges Verhaen iš Belgijos, prof. Maxwell Irvine iš Jungtinės Karalystės, prof. Winfried Mủller iš Austrijos, prof. Sylvan Kahn iš Prancūzijos išreiškė ypatingai palankią nuomonę apie Mykolo Romerio universiteto, kaip šiuolaikiško, dinamiško ir tikrai europietiško universiteto, veiklą, labai gerą akademinės bendruomenės dvasią, susiklausymą ir darbuotojų geranoriškumą.

Ekspertai atkreipė dėmesį, kad Universitetui reikia ir toliau eiti mokslo tyrimų ir studijų internacionalizavimo kryptimi, plečiant jaunųjų mokslininkų kompetenciją ir jungtines studijų programas.

Ekspertų nuomone, Universitetui reikia daugiau autonomijos, ir pagrindiniai trukdymai jo veikloje – tai pernelyg didelis valstybės institucijų reguliavimas. Mykolo Romerio universitetas turi visas galimybes tapti vienu iš reikšmingiausių Europos socialinių mokslų universitetu.
Rektoratas numatė EUA audito išvadas paskelbti viešai ir sudaryti veiklos planą ekspertų rekomendacijų įgyvendinimui.

Daugiau kokybiškų savarankiškų studijų

Studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis apžvelgė studijų perspektyvą.

Viena iš problemų, kurią nurodė ir EUA ekspertai – reikėtų mažinti auditorinių užsiėmimų, suteikti daugiau galimybių studentams studijuoti savarankiškai, gerinti seminarų lygį, daugiau dėmesio skirti studentų praktikoms. Rektorato nariai atkreipė dėmesį į tai, jog reikia kuo geriau išnaudoti interneto galimybes, pateikiant studentams kuo daugiau medžiagos savarankiškoms studijoms. Diskusijose dalyvavo prof. Leta Dromantienė, doc. Algimantas Urmonas ir kt. siųlė siekti, kad studentai neapsiribotų vien dėstytojų pateikiamais paskaitų konspektais, bet studijuotų kuo daugiau mokslinės literatūros, monografijų., diskutuotų su dėstytojais ir tarpusavyje.
Be plataus dalyko žinojimo kokybiškos studijos neįmanomos.

Universiteto mokslo tyrimų kryptys sutampa su valstybės strateginio vystymosi prioritetinėmis kryptimis

Mokslo prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka išsamiai pristatė Mykolo Romerio universiteto mokslinių tyrimų kryptis ir perspektyvas. Per parėjusius metus mokslinės produkcijos apimtys išaugo dvigubai, Mykolo Romerio universitetas yra tarp dviejų pirmaujančių Lietuvos universitetų. Vienok, pakeitus mokslo produkcijos vertinimo metodiką, Universiteto finansavimas neatitinka šio lygio.

Universitetų mokslinė veikla vertinama pagal industrinės, o ne pagal žinių visuomenės lygį, neatsižvelgiama, jog per 60 proc. nacionalinio produkto sukuriama paslaugų sektoriuje. Mykolo Romerio universiteto mokslo tyrimų kryptys iš esmės sutampa su Lietuvos valstybės strateginio vystymosi prioritetinėmis kryptimis. Parengta metodika kurti Universiteto mokslo strategines nuostatas ir prioritetus atsižvelgiant  į Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų, socialinės plėtros prioritetus bei studijų proceso poreikį,analizuoti ir inicijuoti naujų mokslo tyrimų krypčių kūrimą, atsižvelgiant  į  tarpdisciplininių tyrimų plėtros būtinybę, šių tyrimų lokalumo ir globalumo dermė bei į naujausias socialinių ir humanitarinių mokslų tendencijas Europoje ir pasaulyje.

EUA ekspertų išvadose teigiama, kad Mykolo Romerio universitete yra sukurta geros mokslinių tyrimų tradicijos, teisingai pasirinkti mokslinės veiklos prioritetai ir yra visos prielaidos tapti mokslo universitetu.

Rektoratas pritarė pagrindinėms mokslo tyrimų kryptims, mokslo strategijai ir mokslo inovacijų vykdymo uždaviniams bei siekiams, kad Universiteto mokslo tyrimų kryptys įsijungtų į tarptautines  socialinių mokslų institucines sistemas ir kompetencijos tinklus.

Apibendrindamas diskusiją, rektorius prof. Alvydas Pumputis atkreipė dėmesį, jog reikia tobulinti studijų kokybės vadybą, siekti, jog būtų išvengta smulkių nesklandumų, daugiau dėmesio skirti studijų metodikai, stengtis, kad tarp studentų ir dėstytojų vyktų visavertis dialogas.

Būtina sutikslinti kai kuriuos vadybos momentus. Mokslinės veiklos ir studijų metodikos centras turėtų būti katedra. Už bendrų fakultetų veiklų atsako dekanai. Reikia sutikslinti atsakomybės ribas kokybės ir organizavimo požiūriu.

Mokslo kryptys turi tapti studijų kokybės garantu ir galimybe uždirbti papildomų lėšų. Kol kas investicijos į mokslo tyrimus neatsiperka.

Reikia siekti gerinti doktorantūros studijų kokybę, užregistruoti naujas doktorantūros kryptis.

Esama problemų su leidyba. Ji kol kas yra nuostolinga.

Bendruomenės poreikiai peraugo Estetinio ugdymo centro veiklą.

Geresnių rezultatų garsinant Universiteto vardą lauktume iš sportininkų, kurių veikla nuolat remiama.

Universitete visada daug dėmesio skiriama tarpusavio santykiams. Rektorius kvietė vengti akademinės etikos pažeidimą, būti atidiems šalia esantiems, puoselėti bendruomeniškumo jausmą, nepalikti be dėmesio žmonių, kuriems reikia vienokios ar kitokios paramos.

 

Rugsėjo 21 d. įvyko išplėstinis rektorato posėdis, kuriame buvo aptariamos Europos universitetų asociacijos institucinio vertinimo išvados, studijų ir mokslo perspektyvos.