Naujausioji knyga

2014-10-27 09:23:00

DOKUMENTŲ VALDYMAS: Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai (vadovėlis)

dokumentuvaldymas-07-22 Vadovėlis „Dokumentų valdymas. Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai“ yra skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų įvairių studijų krypčių ir programų studentams, studijuojantiems kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką dokumentų valdymą ar dalykinę komunikaciją. Be to, vadovėlis yra aktualus visiems, kurie savo darbe neišvengiamai susiję su vadovavimo, administravimo, personalo valdymo funkcijomis. Leidinys parengtas pagal Mykolo Romerio universiteto dokumentalistikos dalyko programą. Šio vadovėlio tikslas yra ne tik pristatyti teisinio reglamentavimo naujoves, bet ir padėti išspręsti su dokumentų valdymo naujovių taikymu praktikoje susijusias problemas (pavyzdžiui, skaitmeninių kopijų, elektroninių parašų teisinė galia ir kt.).

Teorinė medžiaga išdėstoma penkiuose pagrindiniuose skyriuose. Pirmame skyriuje apžvelgiamas teisinis dokumentų valdymo reglamentavimas. Antras skyrius skirtas bendrųjų veiklos dokumentų rengimo, jų rekvizitų įforminimo klausimams. Be to, šiame skyriuje aptariami efektyvios dalykinės komunikacijos raštu principai bei apžvelgiamos kanceliarinės kalbos aktualijos. Trečiame skyriuje nagrinėjami dokumentų registravimo, dokumentacijos planavimo, bylų formavimo ir tvarkymo, bylų apskaitos tvarkymo ir bylų (dokumentų) saugojimo klausimai. Ketvirtas ir penktas skyriai skirti personalo ir elektroninių dokumentų valdymo aktualijų apžvalgai. Kiekviename skyriuje (arba poskyryje) žinioms įtvirtinti ir praktiniams įgūdžiams formuoti pateikiama klausimų ir praktinių užduočių.