Skelbiame

2020-03-15

Dėl studijų ir darbo organizavimo MRU (atnaujinta 05 29)

mrupastatas01 Vadovaudamasi Mykolo Romerio universiteto statuto 15 punkto 7 papunkčiu, 44 punkto 1 ir 2 papunkčiais, ir atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, siekiant prevenciškai apsaugoti Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) bendruomenės narių sveikatas rektorė prof. Inga Žalėnienė: 

1.  nustato, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. birželio 16 d. studijų procesas ir darbas Mykolo Romerio universitete organizuojamas nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, terminas gali būti pratęstas. 
2. P a v e d a vicerektorei akademiniams reikalams prof. dr. Reginai Valutytei ir vicerektoriui doc. dr. Sauliui Spurgai pagal savo kuruojamas sritis sudaryti visas galimybes studijų procesą ir darbą Universitete vykdyti nuotoliniu būdu. 
3. P a v e d a akademinių padalinių vadovams, centrų, tarnybų ir kitų padalinių vadovams užtikrinti, kad padalinių funkcijos būtų tinkamai vykdomos. Visu darbo nuotoliniu būdu laikotarpiu su darbuotojais, dirbančiais nuotoliniu būdu, ryšys palaikomas elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.
 4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, n u s t a t o, kad esant ekstremaliai situacijai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19), karantino laikotarpiu, tiems darbuotojams, kurių funkcijos negali būti vykdomos nuotoliniu būdu, gali būti skelbiama prastova. 
5. N u s t a t o, kad visi kultūriniai, visuomeniniai, akademiniai bei sportiniai renginiai organizuojami ir vykdomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ su vėlesniais papildymais ir pakeitimais įtvirtintų reikalavimų. 
6. N u s t a t o, kad šio įsakymo 1 punktu nustatyta darbo organizavimo tvarka netaikoma Universiteto: 
6.1. Ūkio tarnybos Centrinių rūmų pastatų eksploatacijos grupės administratoriams-apsaugininkams; 
6.2. Ūkio tarnybos Studentų namų grupės budėtojams apsaugininkams; 
6.3. Ūkio tarnybos Studentų namų grupės valytojams; 
6.4. Viešojo saugumo akademijos Tarnybos skyriaus budėtojams; 
6.5. Ūkio tarnybos Viešojo saugumo akademijos pastatų eksploatacijos grupės valytojams. 
7. P a v e d a Universiteto Personalo tarnybai supažindinti Universiteto darbuotojus su šiuo įsakymu. 
8. P r i p a ž į s t a netekusiais galios: 
8.1. rektoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 1I-73 „Dėl studijų proceso ir darbo Mykolo Romerio universitete organizavimo, esant ekstremaliai situacijai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19)“; 
8.2. rektoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1I-79 „Dėl rektoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1I-73 „Dėl studijų proceso ir darbo Mykolo Romerio universitete organizavimo, esant ekstremaliai situacijai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19)“ pakeitimo ir papildymo“; 8.3. rektoriaus 2020 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. 1I-120 „Dėl rektoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1I-73 „Dėl studijų proceso ir darbo Mykolo Romerio universitete organizavimo, esant ekstremaliai situacijai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19)“ 1 punkto pakeitimo“. 9. 
Šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d.