Konferencijos, seminarai, paskaitos

2016-10-13

8-oji Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“

skirtis-ir-jungtis-lokalumo-sandurojesociologu-konferencija-1305 2016 m. lapkričio 18 d. Mykolo Romerio universiteto Sociologinių tyrimų laboratorija kartu su Lietuvos sociologų draugija surengė 8-ąją Nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją „Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“.

Šioje kasmetinėje konferencijoje Lietuvos universitetų sociologijos dėstytojai ir studentai, sociologai teoretikai ir praktikai, o taip pat susijusių mokslų atstovai susitinka palaikyti ir stiprinti koleginius ryšius, dalintis naujausių tyrimų rezultatais, diskutuoti visuomenei aktualiomis temomis, generuoti idėjas naujiems tyrimams ir kitokio pobūdžio bendradarbiavimui ateityje.
„Šių metų sociologų konferencijos tikslas – siekti didesnio supratimo apie lokalios socialinės kultūrinės politikos, identitetų ir prasmių ribas globalėjančiame pasaulyje, apimtame fragmentacijos, įtampų, netikrumo ir iššūkių“, - sako viena iš konferencijos organizatorių dr. Vida Česnuitytė.
Globalizacija išplečia žmonių gyvenimų konstravimo galimybes, jas papildant migracija, prekių ir paslaugų bei kultūros judėjimu be sienų, informacinių komunikacinių technologijų panaudojimu, naujų identitetų paieška ir kitais elementais. Nepriklausymas nuo teritorijos arba priklausymas kitai negu įprasta teritorijai geografiškai, socialiai arba bent simboliškai atitolina žmones.
Tuo pačiu stebima pastanga išlaikyti lokaliai nusistovėjusią socialinę organizaciją, gyvenimo būdą, tarpusavio ryšius. Konferencijoje bus diskutuojama, kaip galios santykiai pasiskirsto tarp globalių ir lokalių jėgų? Kaip globalios finansinės, politinės, ekologinės krizės veikia lokalios bendruomenės gyvenimą? Kaip globalios idėjos ir žinios veikia žmonių gyvenimus ir socialines padėtis? Kas skiria ir kas jungia žmones globaliame pasaulyje? Kodėl kai kurie lokalūs bruožai išlieka atsparūs globalizacijos poveikiui? Kokios yra galimybės suvaldyti socialinę atskirtį ir aprėptį / integraciją? Kiek egzistuojančios sociologinės teorinės koncepcijos ir prieigos bei tyrimų metodologijos atitinka visuomenės, socialinių grupių ir individų empirines patirtis lokalumo – globalumo sąveikoje? Kokias įtakas lokalių ir globalių procesų bei elementų deriniai daro Lietuvos visuomenei?