Naujienų archyvas

Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc1979
Sveikiname
Ievą Deviatnikovaitę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) 2012 m. gruodžio 21 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gediminą Užubalį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. gruodžio 20 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Mokesčių teisės paskirtis ir funkcijos (apmokestinimo teorijų kritinė analizė)" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aistę Račkauskaitę-Burneikienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2012 m. gruodžio 20 d. eksternu apsigynusią disertaciją "Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Simoną Nikartą (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2012 m. gruodžio 14 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ivans Jānis Mihailovs (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. gruodžio 7 d. eksternu rusų kalba apsigynusį disertaciją "Legal Culture of the Latvian Youth: Example of the Senior-grade Elementary School Pupils" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Darių Pranką (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2012 m. lapkričio 30 d.Mykolo apsigynusį disertaciją "Nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo koncepcija Lietuvos baudžiamojoje teisėje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Laurą Ustinavičiūtę (Socialinės politikos fakultetas, Psichologijos katedra) 2012 m. lapkričio 30 d. Mykolo apsigynusią disertaciją "Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizė" (Psichologija, 06 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Vitaliją Tamavičiūtę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2012 m. lapkričio 9 d. apsigynusią disertaciją "Prejudicinis sprendimas dėl Europos Sąjungos teisės akto galiojimo" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Mantą Bileišį (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra) 2012 m. spalio 26 d. apsigynusį disertaciją "Institucinis Vyriausybės veiklos aspektas Lietuvos viešajame valdyme" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Voldemarą Bumblį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. spalio 19 d. apsigynusį disertaciją "Lietuvos teisinė kultūra ir Antano Kriščiukaičio indėlis" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gediminą Česonį (Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra) 2012 m. rugpjūčio 28 d. apsigynusį disertaciją "Lietuvos regioninės plėtros politikos tobulinimo kryptys" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Paulių Zapolskį (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2012 m. birželio 22 d. apsigynusį disertaciją "Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ramutę Naujikienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra) 2012 m. gegužės 18 d. apsigynusią disertaciją "Daugiakriterinis viešųjų e. paslaugų įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimo modelis" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Mantą Varašką (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra) 2012 m. balandžio 20 d. apsigynusį disertaciją "Valstybės vadovo įgaliojimų trukmės problema valstybės valdymo formose: lyginamasis aspektas" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Tomą Blinstrubį (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra) 2012 m. kovo 21 d. apsigynusį disertaciją "Valstybės ir bažnyčios konstitucinių santykių probleminiai aspektai" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Rasą Pilkauskaitę Valickienę (Socialinės politikos fakultetas, Psichologijos katedra) 2012 m. kovo 16 d. apsigynusią disertaciją „Paauglių prosocialaus elgesio raida ir jo sąsajos su prieraišumu mokyklai, mokytojų parama ir atviru diskusijoms klimatu klasėje“ (Psichologija, 06 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Andrių Mamontovą (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2012 m. kovo 1 d. apsigynusį disertaciją "Valstybių sudarytų tarptautinių sutarčių kolizijos ir jų sprendimo būdai" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ramunę Guobaitę-Kirslienę (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra) 2012 m. kovo 1 d. apsigynusią disertaciją "Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Darių Bolzaną (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra) 2012 m. vasario 10 d. apsigynusį disertaciją "Proceso atnaujinimas civilinėse bylose" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gytį Kuncevičių (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) 2012 m. sausio 27 d. apsigynusį disertaciją "Administracinės sutarties institutas ir jo teorinis pagrindimas" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Svekiname
Rūtą Lazauskaitę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2012 m. sausio 27 d. apsigynusią disertaciją "Nuo šalių valios priklausantys sutartinės atsakomybės ribojimai" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Justą Sakavičių (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra) 2012 m. sausio 20 d. apsigynusį disertaciją "Turto patikėjimo teisės problematika Lietuvoje" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ąžuolą Čekanavičių (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra) 2012 m. sausio 20 d. apsigynusį disertaciją "Autorinių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo teisinis reguliavimas" (Teisė, 01 S)

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Paulių Čelkį (Teisės fakultetas, Bioteisės katedra) gruodžio 19 d. apsigynusį eksternu disertaciją "Visuomenės sveikatos priežiūros teisinis reguliavimas įgyvendinant teisę į sveikatos apsaugą" (Teisė, 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Juliją Naujėkaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Aplinkos politikos katedra) gruodžio 16 d. apsigynusią disertaciją „The Implementation of Kyoto Targets in Lithuania from a Perspective of Multilevel Governance" (lt. Kioto protokolo įsipareigojimų įgyvendinimas Lietuvoje daugiapakopio valdymo kontekste" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Rasą Rotomskienę (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) gruodžio 9 d. apsigynusią disertaciją "Innovation and Sustainability in the Implementation of e-Health: an International Perspective on the Role of Stakeholders" (lt. "Inovatyvumas ir tvara diegiant e-sveikatą: tarptautinė suinteresuotų pusių vaidmens perspektyva") (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Eriką Matulionytę-Jarašūnę (Politikos ir vadybos fakultetas, Aplinkos politikos katedra) lapkričio 25 d. apsigynusią disertaciją "Atsinaujinančių energijos išteklių darnus vystymas stiprinant energetinį stiprumą" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ugnių Trumpulį (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) spalio 28 d. apsigynusį disertaciją "Viešojo intereso kategorija administracinėje teisėje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Edgarą Leichterį (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) spalio 14 d. apsigynusį disertaciją "Mokslo ir technologijų parkų konkurencingumo vertinimo modelis" (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aną Novosad spalio 14 d. apsigynusią disertaciją "Dominiuojančio ūkio subjekto atsisakymo tiekti vertinimas pagal konkurencijos teisę" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Danguolę Klimkevičiūtę, Civilinės ir komercinės katedros lektorę, rugsėjo 23 d. apsigynusią eksternu disertaciją "Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemos" (Teisė, O1 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ilviją Pikturnaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra) rugpjūčio 30 d.  apsigynusią disertaciją „Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų sistemos įgyvendinimo ir jas įgyvendinančių specialistų veiklos charakteristikų sąsajos: savivaldybių administracijų atvejis" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Andrių Valicką (Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra)rugpjūčio 30 d.  apsigynusį disertaciją „Karjeros vystymo sistema Lietuvos valstybės tarnyboje: individo ir organizacijos lygmenų integracija" (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Žanetą Navickienę (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra) rugpjūčio 29 d. apsigynusią eksternu disertaciją „Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis kriminalistikos taktikoje“  (Teisė, 01 S).  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Nendrę Černiauskienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra) rugpjūčio 29 apsigynusią disertaciją „Sisteminis vadybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje tobulinimas“  (Vadyba ir administravimas, 03 S).  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Vidmantą Žiemelį (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra) rugpjūčio 26 d. apsigynusį eksternu disertaciją „Prokuratūros raida Lietuvoje: nuo ordinarinio iki konstitucinio instituto“ (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Algimantą Šindeikį (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra) rugpjūčio 26 d. apsigynusį disertaciją "Žodžio laisvė ir kitos konstitucinės vertybės: pusiausvyros nustatymo problemos" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Igną Dzemydą (Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra) birželio 30 d. apsigynusį disertaciją „Aukštųjų mokyklų potencialo plėtra regionų socialinės ekonominės raidos kontekste“  (Vadyba ir administravimas, 03 S).  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Kęstutį Štarą (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra) birželio 29 d. apsigynusį eksternu disertaciją „Informacinių technologijų įtaka sveikatos priežiūros įstaigos veiklos efektyvumui: analizė, vertinimas, veiksmingumas“ (Vadyba ir administravimas, 03 S).  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ramintą Jančaitytę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra)birželio 29 d. apsigynusią eksternu disertaciją „Šeimos politikos formavimas Lietuvoje“ (Vadyba ir administravimas, 03 S).  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Audrių Skaistį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) birželio 23 d. apsigynusį disertaciją „Teisinis priesaikos institutas ir jo socialinis vaidmuo" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Jolantą Urbanovič (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra) birželio 23 d. apsigynusią disertaciją „Mokyklos autonomijos valdymo modelis" (Vadyba ir administravimas, 03 S).  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aistę Dromantaitę-Stancikienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra) birželio 22 d. apsigynusią disertaciją „Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant profesinės karjeros"(Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ritą Vilkę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra) birželio 22 d. apsigynusią disertaciją „Corporate Social Responsibility Implementation Effectiveness Improvement in Lithuania: Model of Local Government Involvement" (lt. „Organizacijų socialinės atsakomybės diegimo veiksmingumo didinimas Lietuvoje: vietos savivaldos įtraukimo modelis") (Vadyba ir administravimas, 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Virginiją Kondratienę (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) birželio 21 d. apsigynusią disertaciją „Subsidiarumo principas ir jo taikymas valstybės valdymui ir vietos savivaldai" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Jolitą Greblikaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra) birželio 10 d. apsigynusią eksternu disertaciją „Antrepreneriškumo raiškos raida ir šiuolaikiniai bruožai inovatyviose smulkiose ir vidutinėse įmonėse" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Dianą Gumbrevičiūtę-Kuzminskienę (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra) gegužės 10 d.  apsigynusią disertaciją „Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Jolantą Bieliauskaitę (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) balandžio 29 d. apsigynusią disertaciją „Šiuolaikinė socialinės teisinės valstybės samprata" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aureliją Pūraitę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) balandžio 22 d. apsigynusią disertaciją „Aukštojo universitetinio mokslo valstybinis reguliavimas" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Mindaugą Šatą (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra) kovo 25 d. apsigynusį disertaciją „Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūno bendradarbiavimas tiriant sunkius nusikaltimus" (Teisė, 01 S).


Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Andrių Stasiukyną (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 22 d. apsigynusį disertaciją  „Elektros energetikos sektoriaus valdymo modeliai" (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Dalią Daujotaitę  (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Verslo ekonomikos katedra) gruodžio 17 d. apsigynusią disertaciją „Veiklos audito modelis viešojo sektoriaus valdymui modernizuoti" (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Kęstutį Navicką (Politikos ir vadybos fakultetas, Aplinkos politikos katedra) gruodžio 17 d. apsigynusį disertaciją „Lietuvos miškų urėdijų darnos determinavimas" (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Eglę Malinauskienę (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) gruodžio 10 d. apsigynusią disertaciją „Assessment of Dynamic Organisational Capabilities for Interoperability in Context of Different E-Goverment Development Stage" (liet. "Dinaminių organizacijos sąveikumo gebėjimų vertinimas skirtingo e.valdžios išsivystymo lygio kontekste") (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Astą Jakutytę-Sungailienę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), gruodžio 10 d. apsigynusią disertaciją „Įmonė kaip civilinių teisių objektas" (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Sergejų Neifachą (Socialinės politikos fakultetas, Edukologijos katedra), spalio 28 dieną Šiaulių universitete apgynusį disertaciją „Priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo funkcijų teorinis-prakseologinis kontekstualizavimasis Lietuvos švietimo politikos kaitos procesuose“ (edukologija 07S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ingridą Montvydienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), spalio 15 d. apsigynusią disertaciją eksternu „Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Eimutį Misiūną (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), rugsėjo 24 d. apsigynusį disertaciją „Policijos pareigūnų teisinis statusas“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Jolantą Grigaliūnaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų katedra), rugsėjo 21 d. apgynusią disertaciją „Behaviour of Lithuanian Business Interest Associations“ (lt. „Lietuvos verslo interesų asociacijų elgsena“) (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aurimą Tumėną (Politikos ir vadybos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), rugpjūčio 30 d. apgynusį disertaciją „Valstybinių organizacijų reformų ir pokyčių teorinė analizė“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Agnę Vaitkevičiūtę (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), birželio 18 d. apgynusią disertaciją „Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Egidijų Losį (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), birželio 11 d. apgynusį disertaciją „Procesinės prievartos priemonės baudžiamajame procese“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gitaną Kavaliauskienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), gegužės 20 d. apgynusi eksternu disertaciją „Proceso civilinėje byloje prielaidos ir sąlygos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Reginą Valutytę (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), gegužės 19 d. apgynusią disertaciją „Valstybės atsakomybė dėl nacionalinių galutinės instancijos teismų sprendimų“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Tomą Žilinską (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), gegužės 14 d. apgynusį disertaciją „Draudimo įmonių veiklos priežiūros teisinis reguliavimas“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gintarą Kalinauską (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra), gegužės 7 d. apgynusį eksternu disertaciją „Vykdomosios valdžios (Vyriausybės) parlamentinės kontrolės institutas: samprata, modeliai, įgyvendinimo problemos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aušrą Tartilaitę (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra), gegužės 7 d. apgynusią disertaciją „Darbų saugos ir sveikatos teisinis reguliavimas“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Liną Beliūnienę (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra), kovo 26 d. apgynusią disertaciją „Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Mantą Arasimavičių (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), kovo 23 d. apgynusį disertaciją „Azartinių lošimų teisinio reguliavimo ypatumai Skandinavijos ir Baltijos valstybėse. Lyginamasis tyrimas“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Jeleną Kutkauskienę (Teisės fakultetas, Bioteisės katedra), kovo 5 d. apgynusią disertaciją „Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ivarą Kronį (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 19 d. apgynusį disertaciją „The Main Features and Development Trends of Contemporary Commercial Arbitration in Latvia“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Austę Kiškienę (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra), sausio 29 d. apgynusią disertaciją „Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Indrę Špokienę (Teisės fakultetas, Bioteisės katedra), sausio 8 d. apgynusią disertaciją „Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Anželiką Banevičienę (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), gruodžio 17 d. apgynusią disertaciją „Nehorizontalių koncentracijų teisinis reguliavimas pagal Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos teisę“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Dalią Vitkauskaitę-Meurice (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), gruodžio 18 d. apgynusią disertaciją „Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Rolandą Kripaitį (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Aplinkos politikos ir valdymo katedra), gruodžio 4 d. apgynusį eksternu disertaciją „Tausojančio ūkininkavimo plėtros valdymo strateginės nuostatos Šiaurės Lietuvos karstiniame regione darnaus vystymosi kontekste“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Birutę Pitrėnaitę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), gruodžio 4 d. apgynusią disertaciją „Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Virginijų Bitę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra), gruodžio 1 d. apgynusį disertaciją „Uždarosios bendrovės akcijų pardavimas, kaip verslo perleidimo būdas“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Tatjaną Bilevičienę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), lapkričio 27 d. apgynusią eksternu disertaciją „Naujos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybės: nuotolinio darbo organizavimo modelis“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Rūtą Kazlauskienę (Teisės fakultetas, Teisės istorijos katedra), lapkričio 11 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Viešoji teisė Lietuvos Statutuose ir jos išliekamoji vertė šiuolaikinei Lietuvos teisinei sistemai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Paulių Pakutinską (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) spalio 16 d. apsigynusį disertaciją „Elektroninių komunikacijų teisinio reguliavimo modeliai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Agnę Kuksaitę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), rugsėjo 25 d. apsigynusią disertaciją „Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos teisinio reguliavimo ypatumai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Martą Gavrilovienę (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra), rugsėjo 25 d. apsigynusią disertaciją „Alternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo teisinės ir socialinės prielaidos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Lijaną Štarienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), birželio 22 d. apsigynusią disertaciją „Teisė į teisingą teismą pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Raimundą Moisejevą (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), birželio 19 d. apsigynusį disertaciją „Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkurencijos teisėje forma“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Žilviną Terebeizą (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), birželio 18 d. apsigynusį disertaciją „Įrodinėjimo našta ir jos paskirstymas civiliniame procese“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Loretą Šaltinytę (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), birželio 17 d. apsigynusią disertaciją „Užsienio investicijų apsauga energetikos sektoriuje: teisės aiškinimo ir taikymo problemos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Salviją Kavalnę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), birželio 12 d. apsigynusią disertaciją „Finansinio užstato davėjo nemokumas: teorinės ir praktinės problemos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Tomą Rytel (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra), gegužės 26 d.  apsigynusį disertaciją „Vartotojų sukuriamos vertės įmonei nustatymo modelis santykių marketingo koncepcijos aspektu“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Tadą Limba (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra), gegužės 26 d. apsigynusį disertaciją „Elektroninės valdžios paslaugų modeliai: jų taikymo galimybės Lietuvos savivaldybėse“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Arvydą Pocių (Teisės fakultetas, Kriminologijos katedra), gegužės 25 d. sėkmingai apsigynusį disertaciją „Asmenų, padariusių nužudymus, gyvenimo retrospektyva (kriminologinė analizė)“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Simoną Mesonienę (Socialinės politikos fakultetas, Penitencinės teisės ir veiklos katedra), gegužės 22 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų: teisiniai ir socialiniai aspektai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Iloną Bulgakovą (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), gegužės 15 d. eksternu apsigynusią disertaciją „Tardymo ikiteisminiame tyrime raida: Latvijos patirtis“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Editą Gruodytę (VDU Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra, MRU Viešo saugumo fakultetas, Teisės katedra), gegužės 15 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Baudžiamosios atsakomybės už veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis optimizavimo gairės ir taikymo problemos“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Imantą Lazdinį (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Aplinkos politikos ir valdymo katedra), gegužės 13 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalgą „Darnaus vystymosi strateginio valdymo tobulinimas“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Boguslavą Gruževskį (VU darbo ir socialinių tyrimų institutas), gegužės 12 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Strateginis darbo išteklių valdymas harmonizuojant darbo jėgos pasiūlą ir paklausą Lietuvoje“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aleksandrą Gončarko (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra), balandžio 17 d. apsigynusį disertaciją „Nuteistųjų laisvės atėmimu teisės ir jų įgyvendinimas pagal Lietuvos ir Prancūzijos bausmių vykdymo įstatymus“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Alvydą Baležentį (Viešojo administravimo fakultetas, Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedra), kovo 10 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S). Atvirame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Valdymo sistemos inovacinių procesų dinamika Lietuvos kaimo vystyme“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Nataliją Kaminskienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 27 d. apsigynusią disertaciją „Alternatyvus civilinų ginčų sprendimas“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Eglę Venckienę (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos katedra), vasario 10 d. apsigynusią disertaciją „Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Vitalij Papijanc (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra), sausio 23 d. apsigynusį disertaciją „Patronuojančios įmonės atsakomybė prieš dukterinės įmonės kreditorius“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Gintarę Šatienę (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), sausio 21 d. apsigynusią disertaciją „Korupcijos socialinės ir teisinės apibrėžties įtaka korupcinių veikų tyrimo metodikų koncepcijos pokyčiams“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Kristiną Bernotaitę (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Finansų ir mokesčių katedra), sausio 16 d. sėkmingai apgynusią disertaciją „Europos Sąjungos struktūrinių fondų teisinio reguliavimo ir įgyvendinimo ypatumai Lietuvoje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Laurą Gumuliauskienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), gruodžio 19 d. apsigynusią disertaciją „Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas civiliniame procese“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Jūratę Baltušnikienę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), gruodžio 19 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos tobulinimo galimybės Lietuvoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Simoną Selelionytę-Drukteinienę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra), gruodžio 18 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Valstybės deliktinės atsakomybės raidos tendencijos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ramūną Vanagą (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), gruodžio 18 d. sėkmingai apsigynusį disertaciją „Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Kazimierą Zavecką (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), gruodžio 12 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Pareigos atskleisti informaciją draudimo santykiuose turinys: teoriniai ir praktiniai aspektai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Algirdą Matkevičių (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), gruodžio 10 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Bendrovės komercinių paslapčių apsauga“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Irmą Randakevičienę (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), lapkričio 28 d. sėkmingai apgynusią disertaciją „Baudžiamosios bylos atnaujinimas“ (Teisė 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Lauryną Biekšą (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), lapkričio 21 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Pabėgėlio sąvokos problemos 1951 m. konvencijoje dėl pabėgėlių statuso ir Europos Sąjungos direktyvoje 2004/83/EB“ (Teisė 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Danguolę Jankauskienę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Politikos mokslų katedra), sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S). Atvirame Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto tarybos ir doc. dr. Danguolės Jankauskienės habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Sveikatos politika ir valdymas Lietuvoje ir jų tobulinimo kryptys“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Dangutę Ambrasienę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), birželio 27 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Dangutės Ambrasienės habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Vežėjo civilinė atsakomybė pagal CMR konvenciją ir draudimas“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Dainių Raižį (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), birželio 25 d. sėkmingai apgynusį eksternu disertaciją „Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Justiną Žilinską (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), birželio 19 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S).
Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Justino Žilinsko habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Atsakomybė už sunkius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus: naujųjų ginkluotų konfliktų iššūkiai bei Lietuvos patirtis“.  
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Dr. Nijolę Vasiljevienę, birželio 18 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S).
Viešame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Vertybių vadyba organizacijose: verslo etikos institucionalizavimo procesai kaip strateginių tikslų operacionalizavimo priemonės“.
dsc1979
Sveikiname
Jurgitą Spaičienę (Teisės fakultetas, Teisės istorijos katedra), gegužės 23 d. sėkmingai apgynusią disertaciją „Bankroto teisės raida Lietuvos Respublikoje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Audrių Bitiną (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gegužės 21 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Pensijų sistemų modeliai ir valdymo tendencijos Europos Sąjungoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Lyrą Jakulevičienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), gegužės 20 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Raimundą Jurką (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), gegužės 16 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Liudytojo procesinių interesų apsauga baudžiamajame procese: problemos ir perspektyvos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Igną Vėgėlę (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), gegužės 15 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Saulių Spurgą (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Politikos mokslų katedra), gegužės 8 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Pilietinė visuomenė Europos Sąjungos valdyme“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Joną Juškevičių (Teisės fakultetas, Bioteisės katedra), kovo 17 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Saulę Mačiukaitę-Žvinienę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Politikos mokslų katedra), kovo 12 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Non-Governmental Organizations in the Baltic States: Impact on Democracy” (Nevyriausybinės organizacijos Baltijos šalyse: įtaka demokratijai) (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Vytautą Sinkevičių (Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra), kovo 12 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Vytauto Sinkevičiaus habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Dvigubos pilietybės konstitucinio reguliavimo problemos; Konstitucinio aiškinimo teoriniai aspektai; konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribos“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Audronę Žemeckę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), vasario 15 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Kultūros srities valdymas kaip administracinės teisės objektas” (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Doc. dr. Virgilijų Valančių (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 12 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Virgilijaus Valančiaus habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Teismo procesinė elgsena: teoriniai ir empiriniai pastebėjimai“.
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname

Doc. dr. Vigintą Višinskį (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 8 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, teisės mokslo kryptyje (01S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Andrių Veriką (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra), sausio 25 d. sėkmingai apgynusį  disertaciją ,,Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas: teisiniai aspektai” (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Solveigą Cirtautienę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), sausio 18 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Šiuolaikinė neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo būdo, koncepcija” (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname

Viliją Mikuckienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), sausio 15 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Bankroto bylų nagrinėjimo teisme ypatumai” (Teisė 01 S).

Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Saulių Nefą (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 28 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Funkcionali vietos bendruomenė Lietuvos kaimuose ir miesteliuose” (Vadyba ir administravimas 03S).
Disertacijoje pirmą kartą apibrėžiama funkcionalios vietos bendruomenės samprata, nustatomos vietos bendruomenėje esančių institucijų galimybės formuoti funkcionalią vietos bendruomenę ir konkretūs institucijų vadybiniai veiksmai, kuriant funkcionalią vietos bendruomenę.
dsc1979
Sveikiname
Darių Urboną (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), gruodžio 21 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla, taikant administracines sankcijas“ (Teisė 01S).
Išsamiau
Sveikiname sėkmingai apgynusius disertaciją
Dianą Paliukėnienę (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 18 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės poveikio regioninio valdymo veiksmingumui įgyvendinant regioninę politiką analizė“ (Vadyba ir administravimas 03S).

Dangį Gudelį (Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo administravimo katedra), gruodžio 19 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje” (Vadyba ir administravimas 03S).
Išsamiau
Sveikiname sėkmingai atlikus habilitacijos procedūrą

Sveikiname doc. dr. Petrą Ancelį gruodžio 20 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, teisės kryptyje (01S).

dsc1979
Sveikiname
Skirmantą Bikelį (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės katedra), gruodžio 14 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje” (Teisė 01S).

Skirmantę Klumbytę (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra) gruodžio 14 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal 1992 m. Helsinkio konvenciją ir Europos Bendrijos teisę” (Teisė 01S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Agotą Giedrę Raišienę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), lapkričio 21 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Tarporganizacinė sąveika Lietuvos vietos savivaldos praktikoje” (Vadyba ir administravimas 03S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Ramūną Birštoną (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), spalio 22 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Duomenų bazių teisinė apsauga” (Teisė 01S).
Išsamiau
Sveikiname sėkmingai apgynus disertaciją

Rytį Krasauską (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra), rugsėjo 7 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis” (Teisė 01S).

dsc1979
Sveikiname
Mariną Gušauskienę (Teisės fakultetas, Baudžiamojo proceso katedra), birželio 29 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos” (Teisė 01S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname
Aušrą Kargaudienę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), birželio 18 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Socialinės įtakos mechanizmų poveikis privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos administraciniam teisiniam statusui“ (Teisė 01S).
Išsamiau
dsc1979
Sveikiname sėkmingai apgynus disertaciją
Ingą Daukšienę (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), gegužės 21 d. sėkmingai apgynusią disertaciją „Laisvas darbuotojų judėjimas pagal Europos Bendrijos teisę” (Teisė 01S).
Išsamiau
Sveikiname
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) iniciatyva balandžio 25 d. Prezidento rūmų Kolonų salėje iškilmingai apdovanoti geriausių per praėjusius metus Lietuvoje apgintų disertacijų autoriai. Iškilmių metu pagerbti ir į antrąjį konkurso etapą atrinkti jaunieji mokslų daktarai, tarp jų ir Mykolo Romerio universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorė dr. Agnė Tikniūtė. Disertacijos "Juridinio asmens ribotos atsakomybes problema: teisiniai aspektai" vadovas – prof. Vytautas Pakalniškis.
dsc1979
Sveikiname sėkmingai apgynus disertaciją

Darių Sauliūną (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), balandžio 20 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga“ (Teisė 01S).


 Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747