Naujausias numeris

BSE 2015 5(1)
Pasquale Pazienza, Donatello Caruso, Vincenzo Vecchione. Kaimo plėtros politikos poveikio Apulijos regione įvertinimo trūkumai: I krypties 121 priemonės atvejis

Anotacija. Šiame darbe analizuojame kai kuriuos specifinius Apulijos regiono (Pietų Italija) kaimo plėtros plano 2007–2013 metams aspektus ir išryškiname trūkumus, charakterizuojančius analizės sistemos kūrimo galimybę, siekiant suprasti, kaip ji iš tikrųjų paveikia regioninę žemės ūkio sistemą. Tiksliau, remiantis konkrečia kaimo plėtros programos priemone (I krypties 121 priemone), mūsų tikslas yra patikrinti, ar iš įgyvendinamos investicinės veiklos iš tiesų galima tikėtis teigiamų rezultatų ir teigti, kad kaimo plėtrai skirtas ES biudžetas yra tinkamai panaudotas. Siekdami šio tikslo rinkome visą prieinamą Apulijos regiono valdžios institucijų informaciją. Peržiūrėję surinktus duomenis pastebėjome egzistuojančius apribojimus, kylančius iš to, kaip regioninė valdžia valdo duomenų rinkimą. Pagrindinis šio darbo tikslas yra pateikti politikos vertinimo analizės struktūrą ir aptarti, kas turėtų būti mūsų empirinių tyrimų objektas.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 719)   
Mariia Grygorkiv, Vasyl Grygorkiv, Andrii Verstiak. Sąveikos tarp ekologinių ir ekonominių procesų modeliavimas

Anotacija. Įvairūs ekonominės visuomenės struktūros modeliai pristatomi akcentuojant jų poveikį ekologinės ir ekonominės sąveikos procesams. Modeliai priklauso simuliacinių modelių, apibūdinančių ekonominės struktūros rodiklių, kainų ir taršos dinamiką, tipui. Modeliai gali būti naudojami tiriant ekologinių ir ekonominių sistemų bei jų socialinės padėties struktūrą ir pasekmes.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 916)   
Serhii Ziukov. Literatūros apie atsargų valdymo modelių neapibrėžtumą apžvalga

Anotacija. Atsargos – žaliavos, nebaigtos gamybos prekės ir visiškai gatavos prekės, kurios yra laikomos verslo turto dalimi, kuri jau yra ar bus parengta parduoti. Tinkamo atsargų modelio formavimas yra vienas iš pagrindinių pramonės interesų. Atsargų valdymo moksliniai tyrimai pradėti praėjusio šimtmečio antrą dešimtmetį, tačiau interesas šioje mokslinėje srityje yra vis dar didelis. Atsižvelgti į bet kokių procesų patikimumą yra svarbi mokslinių tyrimų ypatybė. Kai kurių veiksnių reikšmes labai sunku ar beveik neįmanoma apibrėžti. Tokiais atvejais neraiškieji atsargų valdymo modeliai užima svarbią vietą. Šiame straipsnyje analizuojami galimi esamų atsargų modelių valdymo parametrai. Bandoma pateikti naujausios esamos literatūros apžvalgą, sutelkiant dėmesį į atsargų valdymo modelių požymių ir tipų, kurie buvo išplėtoti, aprašymus.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 4214)   
Olena Vinnychuk, Vasyl Grygorkiv, Ruslan Biloskurskii. Dinaminis optimalaus ekonomikos augimo modelis ekologinės pusiausvyros sąlygomis: modelių sudarymas ir rezultatų analizė

Anotacija. Straipsnyje analizuojama dinaminių ekologinių-ekonominių modelių problema siekiant ekologinės ir ekonominės pusiausvyros. Siūlomas ir išnagrinėtas netiesinis ekonomikos augimo modelio variantas atsižvelgiant į ekologinę pusiausvyrą. Ekonomikos augimo modeliui tirti pasirinkta optimalaus valdymo matematinė teorija.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 396)   
Rodica Crudu. Fiskalinės politikos įtaka pajamų nelygybei Europos Sąjungos šalyse narėse

Anotacija. Maži ekonomikos augimo rodikliai per pastaruosius dešimtmečius Europoje sustiprino susirūpinimą dėl didėjančios pajamų nelygybės ir socialinės atskirties. Europos valdžios institucijos neseniai pristatė strategiją „Europa 2020“, kurios tikslas pagerinti socialinę įtrauktį Europoje įgyvendinant Europos regioninę politiką, kuria siekiama sumažinti regioninius skirtumus skatinant augimą tose srityse, kuriose pajamos yra santykinai mažos. Nors ir tai dažniausiai apsiriboja nelygybės vertinimais konkrečių valstybių teritorijose, tokių tikslų ir politikos egzistavimas Sąjungos mastu motyvuoja šiame straipsnyje matuoti pajamų pasiskirstymą tarp visų europiečių. Fiskalinė politika yra galingas įrankis, keičiantis pajamų pasiskirstymą abiem kryptimis, link didesnės arba mažesnės nelygybės. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje apžvelgiama pajamų nelygybės raida ES valstybėse narėse ir išsiaiškinta, kaip fiskalinė politika (tiesioginiai mokesčiai) turėjo įtakos šiems rezultatams. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas ir mokesčių bei išlaidų politikų indėlis mažinant pajamų nelygybę ES, pabrėžiant fiskalinės politikos poveikį skirtingose ES šalyse narėse.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 1701)   
Vasyl Grygorkiv, Igor Vinnychuk. Legalios ir šešėlinės ekonomikų sąveikos modelis: fazinės trajektorijos projekcijos tyrimas

Anotacija. Straipsnis skirtas teorinio, metodologinio ir metodinio požiūrių plėtrai modeliuojant legalios ir šešėlinės ekonomikų komponentų tarpusavio sąveikos procesus. Šiame straipsnyje pristatytas legalios ir šešėlinės ekonomikų sąveikų matematinis modelis atsižvelgiant į ekonominę visuomenės struktūrą.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 435)   
Žaneta Karazijienė, Kristina Lapėnaitė-Lapaitė. Ryšių su visuomene veiklos efektyvumo vertinimo modelių teorinės interpretacijos

Anotacija. Šiame straipsnyje pateikiamos ryšių su visuomene veiklos vertinimo modelių teorinės interpretacijos. Pirmiausia atlikta pagrindinių sąvokų analizė išryškinant jų akcentus, identifikuojant panašumus ir skirtumus, suformuluojama ryšių su visuomene apibrėžtis. Straipsnyje taip pat analizuojami ryšių su visuomene modeliai, trumpai aptariant kiekvieno iš jų esmę, pritaikymo galimybes. Identifikuojama ryšių su visuomene procesų svarba bei išskiriami ryšių su visuomene veiklos efektyvumo vertinimo modeliai, kuriais remiantis įmonės gali vertinti, kaip valdoma komunikacija su jos tikslinėmis auditorijomis. Iškelta mokslinė problema – kokiais teoriniais konceptais ir metodologinėmis prieigomis vertinti ryšių su visuomene veiklos efektyvumą. Remiantis įvairiomis metodologinėmis prieigomis, nustatyta, kad RsV veiklos vertinimo etapas yra labai svarbus, nes leidžia identifikuoti RsV programos efektyvumą. Norint tinkamai vertinti RsV efektyvumą, svarbu nustatyti vertinimo kriterijų visumą ir jų adaptavimo trumpalaike ir ilgalaike prasme galimybes.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 1228)   
Lanndon Ocampo, Christine Omela Ocampo. Siūloma tvarios apdirbamosios gamybos strategijos struktūra

Anotacija. Dabartiniai metodai ir iniciatyvos, bandant spręsti tvarumo klausimą apdirbamojoje gamyboje, stokoja aiškios krypties teikiant pagrįstus sprendimus pagrindinėse gamybos sprendimų srityse. Iššūkis slypi diegiant tvarumą į įprastą konkurencinę gamybos įmonių orientaciją. Taigi, šiame straipsnyje siūloma tvarios apdirbamosios gamybos strategijos struktūra, kuri yra grindžiama tvarumu nepamirštant vidaus ir išorės gamybos sistemos konkurencingumo funkcijų. Siūloma struktūra bando integruoti klasikines apdirbamosios gamybos strategijos teorijas ir dabartinį tvarios apdirbamosios gamybos poreikį, stengiantis suformuoti tvarios gamybos strategiją, kuri apibūdina dvi skirtingas apdirbamosios gamybos funkcijas: konkurencingumą ir tvarumą. Struktūros aktualumas glūdi jos galimybėje būti kiekybiškai ištirta naudojant įvairias priemones, pvz., taikant daugiakriterį sprendimų priėmimo metodą. Skirtingų komponentų struktūros aspektai ir ryšiai pateikti šiame straipsnyje. Šio darbo indėlis yra tvarumo ir apdirbamosios gamybos strategijos integravimas į holistinę sistemą, kuri pabrėžia tvarumo ir konkurencingumo funkcijas apdirbamojoje gamyboje.

Atsisiųsti (atsisiųsta - 916)   
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747