Informacija autoriams

Žurnalui pateikiamų straipsnių apimtis neturėtų viršyti 40 000 spaudos ženklų. Straipsnio pradžioje rašoma ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų anotacija, parašyta ta pačia kalba, kaip ir straipsnio tekstas, o pabaigoje – ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų lietuviškų straipsnių reziumė anglų kalba ir užsienio kalba parašytų straipsnių reziumė lietuvių kalba.
 
Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka: straipsnio pavadinimas; autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės); darbovietė (-ės) ir jos adresas (-ai); anotacija; raktažodžiai lietuvių ir anglų kalbomis; straipsnio tekstas; literatūros sąrašas; reziumė. Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duomenys apie autorių (-ius) (ne daugiau kaip 150 žodžių): vardas (-ai) ir pavardė (-ės); mokslinis (-iai) laipsnis (-iai) ir vardas (-ai), nurodant mokslo sritį ir kryptį; darbovietė (-ės) ir pareigos bei informacija apie ankstesnę profesinę patirtį; adresas.

Pageidautina, kad straipsnio turinys būtų suskirstytas į paragrafus. Įvadiniame paragrafe būtina pagrįsti temos aktualumą ir apibrėžti mokslinę ar praktinę problemą, tyrimo objektą ir tikslą bei tyrimo metodiką; nurodyti santykį su kitų tyrinėtojų darbais. Glaustai ta informacija turi būti pateikta ir anotacijoje bei reziumė. Straipsnio teksto pabaigoje padaromos svarbiausios išvados, nurodomos rekomendacijos.

Remiantis kitų autorių darbais arba dokumentais, tekste pateikiamos nuorodos, laužtiniuose skliaustuose pažymint šaltinio numerį (-ius) literatūros sąraše ir puslapį (-ius). Literatūros sąraše šaltiniai spausdinami originalo kalba toliau pateikiamų pavyzdžių forma.

Straipsniai periodiniuose leidiniuose:
1. Norkus Z. Du galios veidrodžiai. Politologija, 1998, T. 1, Nr. 11, 103 116.
2. Brewer, G. A., Selden, S. C., and Facer, R. L. Individual Conceptions of Public Service Motivation. Public Ad-ministration Review, May/June 2000, Vol. 50, No 3, 240 253.
Straipsniai straipsnių rinkiniuose arba knygų skyriai kelių autorių knygose:
3. Raipa A. Viešoji politika ir analizė: viešojo administravimo politinis kontekstas. Kn.: A. Raipa (red.). Viešasis administravimas. Kaunas: Technologija, 1999, 17 41.
4. Gulick, L. Notes on the Theory of Organization. In: L. Gulick and L. Urwick (eds.). Papers on the Science of Administration. New York: Institute of Public Administration, 1937, 1 46.
Knygos:
5. Vadapalas V. Tarptautinė teisė. Vilnius: Eugrimas, 1998.
6. Denhardt, R. B. and Grubbs, J. W. Public Administration: An Action Orientation (3rd ed.). Harcourt Brace Col-lege Publishers, 1999.
7. Heeks, R. (ed.). Reinventing Government in the Information Age. London and New York: Routledge, 1999.
8. Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993.
Organizacijų ir oficialių įstaigų leidiniai:
9. Švietimas. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2000.
10. Municipal Year Book. Washington, DC: International City Management Association, 1992.
Įstatymai ir Vyriausybės nutarimai:
11. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 59-1916.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 127 Dėl valstybės įmonių ir įstaigų audito. Valstybės žinios, 2000, Nr. 13-323.
Interneto šaltiniai:
13. Tarptautinis bendradarbiavimas. http://www.vrm.lt/index1.htm?dokumentai.htm [2001-04-20].
14. eEurope: An Information Society For All. http://europe.eu.int/comm/information_society/eeurope/index en.htm [2001-02-01].

Publikacijų medžiaga redakcijai pateikiama kompiuterinio įrašo pavidalo. Teksto redaktorius Microsoft Word; šriftas Times New Roman. Tekstą spausdinti A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu su šiomis paraštėmis: viršuje – 2,0 cm, apačioje – 2,5 cm, dešinėje ir kairėje – 1,8 cm. Pastraipas pradėti su 0,7 cm įtrauka. Tekstą spausdinti 12 pt dydžio šriftu, reziumė ir literatūros sąrašą – 10 pt dydžio šriftu.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747