Apie leidinį

MYKOLO ROMERIO IR KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETŲ LEIDŽIAMAS PERIODINIS RECENZUOJAMAS MOKSLO DARBŲ LEIDINYS

VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS

ISSN 1648–2603 (print)

ISSN 2029-2872 (online)

http://vpa.mruni.eu 


Mokslo darbų leidinio „Viešoji politika ir administravimas " tikslai:

 • skatinti mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių ir praktinių sprendimų formuojant viešąją politiką ir administruojant jos įgyvendinimą
 • analizuoti šiuolaikines viešojo valdymo tendencijas ir formuoti viešojo valdymo praktikai naujas sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo modeliavimo alternatyvas
 • ypatingą dėmesį skirti Rytų ir Vidurio Europos regiono viešojo valdymo procesų analizei ir kritiniam jų vertinimui
 • naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie viešojo valdymo tyrimų metodologijos tobulinimo
 • užtikrinti  mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, publikuojant leidinio tematiką atitinkančių naujausių mokslinių darbų ir konferencijų apžvalgas

Ketvirtiniame mokslo darbų leidinyje spausdinami viešosios politikos ir viešojo administravimo teorinius ir praktinius klausimus nagrinėjantys straipsniai. Pirmumas teikiamas tiems straipsniams, kuriuose akcentuojamos šiuolaikinės Lietuvos viešosios politikos formavimo ir viešojo administravimo aktualijos, tarp jų – viešojo administravimo sistemos reformos eiga, Lietuvos viešojo administravimo sistemos priderinimas prie Europos Sąjungos reikalavimų ir kt.

Mokslo darbų leidinyje „Viešoji politika ir administravimas“ taip pat spausdinamos konferencijose diskutuotų problemų apžvalgos, viešosios politikos ir viešojo administravimo srities naujų knygų recenzijos ir informacija apie naujoves bei įvykius Lietuvos viešojo administravimo sistemoje, taip pat mokslo ir mokymo institucijose ir įstaigose.

Mokslo darbų leidinio „Viešoji politika ir administravimas“ partneris – Vroclavo universitetas (Lenkija).

Visi moksliniai straipsniai yra recenzuojami ne mažiau kaip dviejų vyr. redaktorių paskirtų recenzentų, spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių  ir rusų kalbomis.
Mokslo darbų leidinys „Viešoji politika ir administravimas“ pradėtas leisti 2002 metais.
Mokslo darbų leidinys „Viešoji politika ir administravimas“ yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc.  ir International Index Copernicus tarptautines duomenų bazes.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747