Informacija autoriams

English version of the page

Bendroji informacija

Periodiniame-pusmetiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Socialinės technologijos” publikuojami straipsniai, nagrinėjantys socialinių technologijų galimą taikymą žmogaus teisių, visuotinį teisingumo ir e-teisingumo, asmens ir bendruomenės saugumo, tvarios socialinės ir ekonominės plėtros, visuomenės ir bendruomenių vidinio funkcionavimo gerinimo, paskirstyto mokymosi ir švietimo, sveikatos sistemos sprendimų, laisvalaikio organizavimo ir kitų socialinių gėrybių kūrimo ir kitose srityse. Auga poreikis sistemiškai nagrinėti technines, teisines, politines, ekonomines, psichologines ir socialines kliūtis, trukdančias plačiau ir veiksmingiau taikyti informacines, komunikacines ir naujas (nano-, bio-, mega-) technologijas visuomenės gyvenime.

„Socialinėse technologijose” skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

TipasAprašymas
Tyrimo pristatymasStraipsnis, kuriame pristatomas tyrimas apima modelio ar sistemos kūrimą ar tikrinimą, rinkos tyrimai ar apklausos, empiriniai, moksliniai ar klinikiniai tyrimai.
Požiūrio pristatymasStraipsnis, kuriame pristatomos nuomonės bei interpretacijomis analizuojamu klausimu.
Specifikacijų pristatymasStraipsnis, kuriame pristatoma ir įvertinama techniniai produktai, procesai ir paslaugos.
Koncepcijų pristatymasStraipsnis, paremtas ne tyrimu, bet hipotezės iškėlimu ir tikrinimu.
Atvejo analizė

Straipsnis, kuriame aprašoma faktinė organizacijos situacija bei patirtis.

Literatūros apžvalgaStraipsnis, kuriame apžvelgiama, komentuojama ir/ar kritikuojama literatūrą konkrečioje srityje.
Bendroji apžvalgaStaripsnis, kuriame pateikiamos koncepcijos, metodikos, fenomenų apžvalgos ar istorinis tyrimai.

Straipsnio struktūra:

- Straipsnio pavadinimas.

- Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, atstovaujama institucija(-os), šalis, el. pašto adresas.

- Abstraktas. Ne mažiau 3000 spaudos ženklų su tarpais (Pasitikrinti ženklų skaičių: pažymėkite straipsnio dalį minimą aukščiau ir eikite Tools/Word count/Characters (with spaces)). Abstraktą sudaro šios dalys: Tikslas; Metodologija; Rezultatai; Tyrimo ribotumas; Praktinė reikšmė; Orginalumas/Vertingumas; Raktiniai žodžiai; Tyrimo tipas. Abstrakto pildymo forma pateikiama tame pačiame faile kartu su straipsnio forma.

- Įvadas (pagrindžiamas temos aktualumas, naujumas, apibrėžiamas mokslinių tyrimų tikslas, nurodomi tyrimo objektai, taikomi metodai, įvertinamas analizuojamos problemos (-ų) ištirtumo kitų mokslininkų darbuose laipsnis).

- Pagrindinis straipsnio tekstas - mokslinio tyrimo eiga. Pageidautina, kad tekstas būtų suskirstytas į skyrius ir poskyrius, pvz.: 2., 2.1.; 2.2.1. ir t.t. Straipsnio šablonas su pastabomis: Straipsnio šablonas pildymui:

- Straipsnis baigiamas mokslinius svarstymus arba sprendimus apibendrinančiomis išvadomis – būtina pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatus, nurodyti rekomendacijas.

- Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše, kuris sudaromas straipsnio pabaigoje po išvadų abėcėlės tvarka. Pageidautina, kad autoriai savo darbuose naudotų ir į literatūros sąrašą įtrauktų naujausius mokslinius šaltinius (paskelbtus per pastaruosius penkerius metus), bent penki iš jų turi būti išspausdinti leidiniuose, įtrauktuose į pripažintas tarptautines duomenų bazes. Bibliografiniam sąrašui sudaryti bei citavimui turi būti naudojamas APA (American Psychological Association) bibliografinio sąrašo standartas. 

- Lietuvių kalba parašyto straipsnio pabaigoje turi būti išsami santrauka (3000 spaudos ženklų, t. y. vieno puslapio apimties) ir reikšminiai žodžiai anglų kalba. Anglų kalba parašyto straipsnio pabaigoje turi būti pateikta išsami santrauka (3000 spaudos ženklų, t.y. vieno puslapio apimties) ir reikšminiai žodžiai lietuvių kalba. Santraukoje turi atsispindėti pagrindinės straipsnyje analizuojamos problemos, išvados ir pasiūlymai. Prie santraukos pateikiama ir informacija apie autorių (-ius) pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis (autoriaus (-ių) vardai ir pavardės, moksliniai laipsniai ir vardai, atstovaujama institucija, pareigos, mokslinių tyrimų kryptys).

Maketavimo reikalavimai

- Redaktorių kolegijai pateikiama elektroninė straipsnio versija Microsoft Word programa ir Pdf formatu. Parengta Microsoft Word programa Times New Roman 12 pt raidžių dydžio šriftu. Straipsnis turi būti išspausdintas 1-iniai tarpai tarp eilučių, A4 formato lapas, iš visų kraštų paliekant 20 mm paraštes. Pavadinimas (pagrindinis ir santraukoje) rašomas paryškintu 14 pt raidžių dydžio šriftu. Literatūros sąrašas ir santrauka - 10 pt raidžių dydžio šriftu. Dėl tikslesnių maketavimo sąlygų žiūrėti straipsnio šabloną.

- Straipsnio apimtis 10000-40000 spaudos ženklų su tarpais (Pasitikrinti ženklų skaičių: pažymėkite straipsnio dalį minimą aukščiau ir eikite Tools/Word count/Characters (with spaces)).

- Atskirame lape reikia pateikti duomenis apie autorių (-ius): vardas ir pavardė, darbovietė ir jos adresas, telefonas (darbo ir mobilus), faksas, elektroninis paštas. Šie duomenys reikalingi, užtikrinant tiesioginį ir operatyvų redaktorių kolegijos, recenzentų bei Leidybos centro darbuotojų bendravimą su autoriumi. Jeigu autorių yra daugiau kaip vienas, prašome nurodyti asmenį, atsakingą už korespondenciją su redaktorių kolegija.

- Paveikslus, schemas, diagramas, lenteles, nuotraukas pateikti atskiroje elektroninėje laikmenoje. Paveikslai, schemos, diagramos lentelės, nuotraukos spausdinamos ten, kur minimos tekste. Didesnės apimties grafiniai rinkmenys gali būti įdėti lapo viršuje arba apačioje per visą jo plotą. Paveikslų, schemų, diagramų, lentelių, nuotraukų plotis negali būti didesnis kaip 175 mm. Tinkamiausi grafinių rinkmenų formatai – Tagged Image Format File (TIFF), Word for Windows, Corel Draw, Excel. Nuotraukos (spalvotos ir nespalvotos) turi būti geros kokybės, ryškios ir tinkamos reprodukuoti. Paveikslai, schemos, diagramos, lentelės, nuotraukos numeruojami eilės tvarka. Paveikslų, schemų, diagramų, nuotraukų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių - viršuje.

- Kiekvieną straipsnį recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai – aktyvūs mokslininkai. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai, atliekamas aklas recenzavimas. Priimtą spaudai straipsnį autorius turi pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta.

Pagal aukščiau nurodytus reikalavimus parengtus mokslinių straipsnių rankraščius prašome pateikti mokslo darbų „Socialinės technologijos“ redakcijai prisiregistravus Mykolo Romerio universiteto Open Journal System aplinkoje.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747