Apie leidinį

http://soctech.mruni.euEnglish version of the page

Socialinės technologijos - yra tarpdalykinė socialinių mokslų srities šaka, kurioje nagrinėjamas informacinių, komunikacijos ir naujų (nano-, pico-, bio-, femta-, mega- ir kt.) technologijų panaudojimas optimizuojant socialinių sistemų funkcionavimą.

Skirtumas nuo vadybos ir kitų krypčių bei šakų yra „kietųjų“ technologijų naudojimas socialinių sistemų organizaciniuose sprendimuose.
Socialinių technologijų tematika apima žmogaus teises, visuotinį teisingumą ir e-teisingumą, asmens ir bendruomenės saugumą, tvarią socialinę ir ekonominę plėtrą, visuomenės ir bendruomenių vidinio funkcionavimo gerinimą, paskirstytą mokymą ir švietimą, sveikatos sistemos sprendimus, laisvalaikio organizavimą ir kitų socialinių gėrybių kūrimą ir skatina mokslinius tyrimus minėtose srityse. Auga poreikis sistemiškai nagrinėti technines, teisines, politines, ekonomines, psichologines ir socialines kliūtis, trukdančias plačiau ir veiksmingiau taikyti informacines, komunikacines ir naujas (nano-, bio-, mega-) technologijas visuomenės gyvenime.
            
Mokslo darbų leidinys „Socialinės technologijos“ yra priimtas į:
EBSCO (Academic Search Research and Developement) [nuo pirmojo numerio]
Index Copernicus Journals Master List
DOAJ

ISSN 2029-7564 (online)

  

Pagrindiniai Mykolo Romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų leidinio „Socialinės technologijos" tikslai:
- atskleisti socialinių technologijų taikymo socialinėse sferose plėtros galimybes, turinį, mastą, tendencijas, siūlyti strategijas, formuluoti ir spręsti aktualius uždavinius, pateikti rekomendacijas, kaip socialinės technologijos įgalintų transformuoti įvairias visuomenės sritis keliant gyvenimo kokybę;
- plėtoti tarpdisciplininius matematikos, informatikos, elektronikos, naujų technologijų, vadybos, psichologijos, viešojo administravimo, ekonomikos ir kitų mokslų krypčių tyrimus;
- skatinti mokslinius tyrimus ieškant naujų teorinių ir praktinių sprendimų formuojant socialinių technologijų kūrimą ir taikymą darniam visuomenės vystimuisi;
- užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą.

Pagrindinės mokslo žurnalo temos:

1. Socialinės technologijos verslo sistemose ir procesuose
2. Socialinės technologijos viešajame sektoriuje
3. Socialinių technologijų teisinė aplinka
4. Socialinių procesų modeliavimas ir visuomenės vystimosi scenarijų analizė
5. Socialinės technologijos mokymo ir mokymosi procese.

Periodiniame-pusmetiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Socialinės technologijos” publikuojami originalūs, anksčiau niekur nepublikuoti straipsniai, sistemiškai nagrinėjantys technologijų įtaką visuomenės transformacijoms.

„Socialinėse technologijose” skelbiami moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

Mokslo darbų leidinio „Socialinės technologijos“ partneriai - Johannes Kepler Universitetas Lince (Austrija),  Santaremos Politechnikos instituto Aukštoji vadybos ir technologijų mokykla (Portugalija), Zagrebo universiteto Organizacijos ir informatikos fakultetas (Kroatija) .

Visi moksliniai straipsniai yra recenzuojami ne mažiau kaip dviejų redaktorių kolegijos paskirtų recenzentų aklu recenzavimu.

Mokslo darbų leidinys „Socialinės technologijos“ pradėtas leisti 2011 metais. Leidinys tik elektroninis.

Tai laisvos prieigos žurnalas, o tai reiškia, kad jo turinys yra laisvai prieinamas be mokesčio vartotojams ar jų institucijoms. Vartotojai gali skaityti, atsisiųsti, kopijuoti, platinti, spausdinti, ieškoti, kurtinuorodas į pilnateksčius straipsnius šiame žurnale be išankstinio leidėjo ir autoriaus leidimo. Tai atitinka BOAI laisvos prieigos apibrėžimą. Šis apibrėžimas nepanaikina būtinumo tinkamai cituoti naudojant medžiagą iš laisvos prieigos straipsnių.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747