Informacija autoriams

Bendroji informacija

Pagrindiniai Mykolo Romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų leidinio „Socialinių mokslų studijos“ tikslai:

 • skatinti mokslinį dialogą tarp pasaulio mokslininkų;
 • analizuoti socialinių  ir humanitarinių  mokslų problemas atspindinčias nacionalinę padėtį bei globalią aplinką;
 • skleisti inovatyvių tyrimų patirtį;
 • plėtoti tarpdisciplininius socialinių  ir humanitarinių mokslų krypčių tyrimus.
 Periodiniame-ketvirtiniame recenzuojamame leidinyje „Socialinių mokslų studijos” spausdinami įvairių tradiciškai išskiriamų  socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo, politologijos, sociologijos, psichologijos, edukologijos, socialinės informatikos ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų; meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų studijos: Afrikos, Amerikos, Azijos, Australijos bei Europos studijos; klutūros ir medijų studijos ir kt.) ir transdisciplininių tyrimo sričių (migracijos studijos,kultūros ir technologijų sąveikos tyrimai ir kt.) moksliniai straipsniai, nagrinėjantys teorines ir praktines problemas, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie socialiniams ir humanitariniams mokslams reikšmingas konferencijas, seminarus.

„Socialinių mokslų studijose” skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių, anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

Straipsnio struktūra:

 • Straipsnio pavadinimas.
 • Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė.
 • Mokslo ar kitos institucijos, kuriai autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas.
 • Straipsnio pateikimo mokslo darbų „Socialinių mokslų studijų“ redaktorių kolegijos atsakingajam redaktoriui data.
 • Anotacija (anotacijos apimtis – ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų) ta kalba, kuria parašytas straipsnis. Joje glaustai perteikiamas straipsnio turinys, nurodomi pagrindiniai straipsnyje analizuojami klausimai.
 • Reikšminiai žodžiai (nurodomos 5–8 pagrindinės sąvokos).
 • Įvadas (pagrindžiamas temos aktualumas, naujumas, apibrėžiamas mokslinių tyrimų tikslas, nurodomi tyrimo objektai, taikomi metodai, įvertinamas analizuojamos problemos (-ų) ištirtumo kitų mokslininkų darbuose laipsnis).
 • Pagrindinis straipsnio tekstas - mokslinio tyrimo eiga. Pageidautina, kad tekstas būtų suskirstytas į skyrius ir poskyrius, pvz.: 2., 2.1.; 2.2.1. ir t.t.
 • Straipsnis baigiamas mokslinius svarstymus arba sprendimus apibendrinančiomis išvadomis – būtina pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatus, nurodyti rekomendacijas.
 • Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše, kuris sudaromas straipsnio pabaigoje po išvadų abėcėlės tvarka. Nuorodos straipsnio pagrindiniame tekste yra sudaromos vartojant viršutinius indeksus (Footnotes) arabiškais skaičiais, kiekvieno puslapio apačioje nurodant cituojamos literatūros bibliografines nuorodas. Pageidautina, kad autoriai savo darbuose naudotų ir į literatūros sąrašą įtrauktų naujausius mokslinius šaltinius (paskelbtus per pastaruosius penkeris metus), bent penki iš jų turi būti išspausdinti leidiniuose, įtrauktuose į pripažintas tarptautines duomenų bazes. Literatūros sąrašas sudaromas ir šaltiniai nurodomi pagal „Šaltinių pateikimo pagrindiniame mokslinio straipsnio tekste ir literatūros sąrašo sudarymo taisykles“ .  
 • Lietuvių kalba parašyto straipsnio pabaigoje turi būti išsami santrauka (2200 spaudos ženklų, t. y. vieno puslapio apimties) ir reikšminiai žodžiai anglų kalba. Anglų kalba parašyto straipsnio pabaigoje turi būti pateikta išsami santrauka (2200 spaudos ženklų, t.y. vieno puslapio apimties) ir reikšminiai žodžiai lietuvių kalba. Vokiečių arba prancūzų kalba parašyto straipsnio pabaigoje turi būti pateikta išsami santrauka (2200 spaudos ženklų, t.y. vieno puslapio apimties) ir reikšminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje turi atsispindėti pagrindinės straipsnyje analizuojamos problemos, išvados ir pasiūlymai.
 • Informacija apie autorių (-ius) pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis (autoriaus (-ių) vardai ir pavardės, moksliniai laipsniai ir vardai, atstovaujama institucija, pareigos, moksliniai interesai).

Straipsnio priėmimas

 • Redaktorių kolegijai pateikiamos 2 spausdintos straipsnio kopijos, parengtos Microsoft Word programa Times New Roman 12 pt raidžių dydžio šriftu. Straipsnis turi būti išspausdintas 1,5 intervalu vienoje A4 formato lapo pusėje, iš visų kraštų paliekant ne siauresnes kaip 25 mm paraštes. Straipsnio apimtis 12-18 puslapių (apie 45 600 spaudos ženklų), mokslinių recenzijų – 2-7 puslapių (apie 20 000 spaudos ženklų), puslapiai sunumeruojami. Atskiru redaktorių kolegijos nutarimu gali būti leidžiama spausdinti ir didesnės apimties mokslinius straipsnius bei mokslines recenzijas. Autorius (-iai) pasirašo vieną spausdintą straipsnio kopiją ir nurodo straipsnio atidavimo redaktorių kolegijai datą. Kartu su spausdintu straipsnio tekstu pateikiamas ir jo tekstas elektroninėje laikmenoje.
 • Jei savo mokslinį straipsnį redaktorių kolegijai pateikia doktorantas, prie jo turi būti pridėta fakulteto arba katedros nuomonė apie straipsnio mokslinę vertę, aktualumą, būtinumą spausdinti bei disertacinio darbo vadovo rekomendacija.
 • Atskirame lape reikia pateikti duomenis apie autorių (-ius): vardas ir pavardė, darbovietė ir jos adresas, telefonas (darbo ir mobilus), faksas, elektroninis paštas. Šie duomenys reikalingi, kad užtikrinti tiesioginį ir operatyvų redaktorių kolegijos, recenzentų bei Leidybos centro darbuotojų (redaktorių, redaktorių-vertėjų, maketuotojų) bendravimą su autoriumi. Jeigu autorių yra daugiau kaip vienas, prašome nurodyti asmenį, atsakingą už korespondenciją su redaktorių kolegija.
 • Paveikslus, schemas, diagramas, lenteles, nuotraukas pateikti atskiroje elektroninėje laikmenoje. Paveikslai, schemos, diagramos lentelės, nuotraukos spausdinamos ten, kur minimos tekste. Didesnės apimties grafiniai rinkmenys gali būti įdėti lapo viršuje arba apačioje per visą jo plotą. Paveikslų, schemų, diagramų, lentelių, nuotraukų plotis negali būti didesnis kaip 84 mm (per teksto stulpelį) arba 175 mm (per visą puslapį). Tinkamiausi grafinių rinkmenų formatai – Tagged Image Format File (TIFF), Word for Windows, Corel Draw, Excel. Nuotraukos (spalvotos ir nespalvotos) turi būti geros kokybės, ryškios ir tinkamos reprodukuoti. Paveikslai, schemos, diagramos, lentelės, nuotraukos numeruojami eilės tvarka. Paveikslų, schemų, diagramų, nuotraukų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių - viršuje.
 • Kiekvieną straipsnį recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai – aktyvūs mokslininkai; bent vienas iš recenzentų turi būti ne redaktorių kolegijos narys. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai. Priimtą spaudai straipsnį autorius turi pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisyto straipsnio spausdinta ir elektroninė kopijos pateikiamos redaktorių kolegijai ne vėliau kaip po dviejų savaičių po recenzijos gavimo. Kartu autorius grąžina recenzuotąjį straipsnio rankraštį.

Pagal aukščiau nurodytus reikalavimus parengtus mokslinius straipsnius prašome pateikti mokslo darbų „Socialinių mokslų studijos“ atsakingajai redaktorei doc. dr. Lorai Tamošiūnienei (V-501 kab., tel. (+370 5) 271 4613, faks. (+3705) 271 4561, el. p. sms@mruni.eu) arba siųsti adresu: Mykolo Romerio universitetas, Humanitarinių mokslų institutas, mokslo darbų leidinio „Socialinių mokslų studijos” atsakingajai redaktorei, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva.