Informacija autoriams

INFORMACIJA AUTORIAMS

Straipsnio struktūra

Straipsnio pavadinimas.

Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė.

Mokslo arba kitos institucijos, kuriai autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas.

Anotacija. Apimtis – 150–180 žodžių. Anotacija rašoma ta kalba, kuria parašytas straipsnis. Tai glaustas vienos pastraipos tekstas apie atliktą darbą, pristatant tyrimo tikslą, jo loginį pagrindimą, taikytus tyrimo metodus bei svarbiausias išvadas ir/ar keliamus naujus klausimus.

Reikšminiai žodžiai. Pateikiamos 3–5 pagrindinės sąvokos, kuriomis remiantis straipsnis surandamas elektroninės terpės paieškos sistemose; reikšminiai žodžiai neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo.

Įvadas. Įvade pagrindžiamas tyrimo aktualumas ir naujumas, suformuluojama mokslinė problema, nurodomas tyrimo objektas, įvardijamas tyrimo tikslas ir taikyti tyrimo metodai, aptartas nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis.

Pagrindinėje dalyje – mokslinio tyrimo eiga – analizuojamos teorinės įžvalgos, aptariama tyrimo metodologija ir gauti rezultatai. Šios dalies tekstą pageidautina suskirstyti į skyrius (ir poskyrius), juos numeruojant, pvz.: 1.; 1.1. ir t.t. Įvadas ir išvados nenumeruojami.

Išvados. Straipsnis baigiamas mokslinius svarstymus arba sprendimus apibendrinančiu tekstu. Išvadose aptariamas tyrimo rezultatų reikšmingumas ir pateikiami esminiai bendrieji samprotavimai, susiję su tyrimo problemos klausimais, į kuriuos atsakyta atlikus tyrimą. Pagrindžiami tyrimų rezultatai.

Jeigu būtina, pateikiamos Rekomendacijos.

Literatūros sąrašas. Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše, kuris sudaromas abėcėlės tvarka vadovaujantis Harvardo citavimo sistema (Harvard Referencing System). Pageidautina, kad autoriai naudotų ir į literatūros sąrašą įtrauktų naujausius mokslinius šaltinius (paskelbtus per pastaruosius penkerius metus), bent penki iš jų būtų išspausdinti leidiniuose, įtrauktuose į pripažintas tarptautines duomenų bazes. Literatūros sąrašas sudaromas ir šaltiniai nurodomi pagal šias taisykles [citavimo taisyklės]

Straipsnio išsami santrauka kita kalba. Po literatūros sąrašo pateikiamas straipsnio pavadinimas, autoriaus(-ių) vardas, pavardė, atstovaujamos institucijos visas pavadinimas, išsami santrauka ir reikšminiai žodžiai kita kalba nei parengtas straipsnis.  Išsamią straipsnio santrauką sudaro 220-300 žodžiu, joje  pristatomas tyrimo aktualumas, tikslas, atskleidžiama, kaip tyrimas buvo įgyvendinamas ir kokios svarbiausios atlikto tyrimo išvados ir/ar keliami nauji tyrimo klausimai. Jeigu straipsnis parengtas lietuvių kalba, ši teksto dalis pateikiama anglų kalba ir atvirkščiai – jeigu straipsnis parengtas anglų kalba, ši teksto dalis pateikiama lietuvių kalba.

Informacija apie autorių (-ius) pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis: autoriaus (-ių) vardai ir pavardės, moksliniai laipsniai ir vardai, atstovaujama institucija, pareigos, mokslinių tyrimų kryptys.

Padėka. Jeigu būtina, straipsnio pavadinimo pabaigoje dedamas išnašos ženklas “1“ ir to paties puslapio apačioje patalpintoje išnašioje išreiškiama padėka asmenims, organizacijoms, kurie tiesiogiai dalyvavo vykdant tyrimą arba jį rėmė. Jei nurodoma tyrimą finansavusi organizacija, pateikiamas visas (nesutrumpintas) ir tikslus jos pavadinimas, projekto sutarties numeris.

Kiti reikalavimai straipsniui

Teksto apimtis. Straipsnio apimtis 10-14 puslapių, įskaitant visus būtinus parametrus (arba 2000–3200 žodžių), puslapiai numeruojami. Atskiru redaktorių kolegijos nutarimu gali būti leidžiama spausdinti ir didesnės apimties straipsnius. Mokslinių recenzijų, tezių ir kitų informacinio pobūdžio publikacijų apimtis – ne daugiau kaip 5 puslapiai.

Maketavimo reikalavimai: teksto redaktorius – Microsoft Word; šriftas – Times New Roman 12 pt dydžio; atstumas tarp eilučių – 1,5 intervalo; teksto išdėstymas lape – vienoje A4 formato lapo pusėje, vienoje kolonoje, iš visų kraštų paliekant ne siauresnes kaip 25 mm paraštes.

Paveikslai, lentelės, nuotraukos talpinamos ten, kur minimos tekste, centruojant. Paveikslų, schemų, diagramų, lentelių, nuotraukų taip pat pateikiama atskira elektroninė laikmena. Didesnės apimties grafiniai rinkmenys gali būti patalpinti lapo viršuje arba apačioje per visą jo plotį. Paveikslų, schemų, diagramų, lentelių, nuotraukų plotis negali būti didesnis kaip 175 mm (per visą puslapį). Tinkamiausi grafinių rinkmenų formatai – Tagged Image Format File (TIFF), Word for Windows, Corel Draw, Excel. Nuotraukų (spalvotų ir nespalvotų) turi būti gera kokybė, tinkama spausdinti nespalvotai. Paveikslai, lentelės, nuotraukos numeruojamos eilės tvarka. Paveikslų, nuotraukų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių – viršuje. Paveikslų ir lentelių pavadinimai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, pavyzdžiui, 1 pav., Fig. 1; 3 lentelė, Table 3. Tekste nuorodos į paveikslus arba jų dalį pateikiamos skliaustuose, pavyzdžiui, (1 pav., a). Pateikiant visą paveikslą, lentelę, publikuotą kitame šaltinyje, žemiau būtina nurodyti originalų šaltinį. 

Literatūros šaltinių nuorodos tekste, pavardžių rašyba, santrumpos, užsienio kalbos terminai. Tekste nuorodos į literatūros šaltinius pateikiamos skliaustuose, pavyzdžiui, (Giddens, 2009). Lietuvių autorių pavardės tekste ir literatūros sąraše rašomos lietuvių rašmenimis, kitų autorių pavardės tekste rašomos lotynų rašmenimis. Bibliografinės nuorodos kirilica transliteruojamos į lotyniškąjį raidyną, taikant GOST standarto (Gosstandart Rossii) nustatytas transliteravimo taisykles  [transliteravimo taisyklės].

Dažnai tekste besikartojančius pavadinimus galima trumpinti. Pirmą kartą pavadinimas rašomas visas skliaustuose parašant jo trumpinį – visų jo žodžių pirmąsias raides (didžiąsias).Toliau tekste galima rašyti trumpinį, pavyzdžiui, Mykolo Romerio universitetas (MRU), toliau tekste – tiesiog MRU.

Užsienio kalbos terminai pateikiami skliaustuose pasvirusiu šriftu, pavyzdžiui, „atskirų sferų modelis (angl. separate-spheres model)“.

Straipsnio rankraščio priėmimo tvarka

Redaktorių kolegijai pateikiama elektroninė straipsnio versija (MS Word formatu) bei elektroninis dokumentas su informacija apie autorių (-ius) (vardas, pavardė, mokslo srities ir krypties mokslinis laipsnis, pareigos, darbovietės pavadinimas ir adresas, elektroninis paštas, mokslinių tyrimų kryptys). Straipsnis teikiamas OJS sistemoje (Open Journal System) adresu https://www3.mruni.eu/ojs/social-work

Straipsnis turi būti originalus, niekur kitur anksčiau neskelbtas ir neplanuojamas skelbti.

Pateikti straipsniai recenzuojami taikant slaptąjį (double-blind) recenzavimo metodą (autorių ir recenzentą identifikuojanti informacija įslaptinama). Kiekvienam straipsniui skiriami ne mažiau kaip du recenzentai – turintys mokslo laipsnį atitinkamos srities mokslininkai.

Patvirtintą spausdinti straipsnį autorius privalo pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių

pastabas, arba raštu argumentuoti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisytą straipsnį autorius pateikia Redaktorių kolegijai OJS sistemoje (Open Journal System) ne vėliau kaip po dviejų savaičių, kai buvo gavęs recenzijas ir redaktoriaus pastabas

Redaktorių kolegijos kontaktai

Mykolo Romerio universitetas, Socialinių technologijų fakultetas, Mokslo darbų leidinio Socialinis darbas” redaktorių kolegija, Ateities g. 20, V-243 kab., LT-08303 Vilnius, Lietuva.

Telefonas: (8 5) 2714 711

Faksas: (8 5) 2714 711

El. paštas: stf@mruni.eu

Interneto adresas: http://socialinis-darbas.mruni.eu
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747