Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Logos. 2009, Nr. 59

Bronislovas Kuzmickas. Apie neklasikinę filosofiją neklasikiniu stiliumi (Leonardos Jekentaitės kūrybos interpretacija)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 501)    
Jonas Balčius. Filosofija kaip pasaulėžiūra ir etika Antano Maceinos ir Juozo Girniaus veikaluose (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 371)    
Vytis Valatka. Kinikų etika: maištas prieš antikinę moralę
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 494)    
Tomas Sodeika. Tylos sėja: Thomas Mertonas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 445)    
Krescencijus Antanas Stoškus. Identifikacija prieš prisisavinimą?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 364)    
Gintaras Kabelka. Problemų istorijos metodologija Lietuvoje (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 354)    
Juozas Žilionis. Avicenna: sielos anatomija
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 446)    
Dalia Marija Stančienė. Arabiškasis Ibn Rušdo peripatetizmas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 338)    
Tomas Kačerauskas. Istorinis vaizdijimas: išmonė ar tikrovė?
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 353)    
Algimantas Liekis. Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 410)    
Tomas Akvinietis. Teologijos suma II-II
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 410)    
Antanas Andrijauskas. Michaelio Kikoine'o tapybinės poetikos savitumas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 447)    
Michaelis Kikoine'as Tapyba
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 281)    
Laima Šinkūnaitė. Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 365)    
Valdas Pruskus, Gyvosios dvasios sąjūdis tarpukario Lietuvoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 343)    
Rimantas Balsys. Meilės deivės Mildos autentiškumo klausimu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 658)    
Jūratė Grigaitienė. Žaidimas ir teatras: sąsajos ir skirtumai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 435)    
Egidijus Mažintas. Kūrybiniai ir humanistiniai idealai V. Boguslavskio (1757–1829) teatro filosofijoje (Vilniaus miesto teatre) (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 378)    
Almantas Samalavičius. Urbs ir civitas: Lewiso Mumfordo urbanistika (tęsinys)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 346)    
Audrius Beinorius. Sigmundas Freudas ir Indija: teorinės ir kultūrinės psichoanalizės transformacijos (tęsinys)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 392)    
Justas Motiejūnas. Realizmo ir antirealizmo ginčas: mokslinės teorijos ir tiesos santykis (tęsinys)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 364)    
Jovilė Barevičiūtė. Platono ontologija kaip J. Baudrillard'o medijų filosofijos metodologinė prielaida (pabaiga)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 447)    
Konstantinas Andrijauskas. Dabartinio Irano geopolitinis kodas: santykių su globaliais ir regioniniais galios centrais lyginamoji analizė
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 416)    
Martynas Petrikas. Lietuvių teatro (kontra)mitas satyrinėje tarpukario spaudoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 466)    
Ingrida Veliutė. Estetikos paieškos moderniųjų laikų fortifikacijoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 295)    

Atgal