Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2017, Nr. 24(2)
Mindaugas Maksimaitis. LIETUVOS 1933 M. TEISMŲ REFORMOS RENGIMASAtsisiųsti (atsisiųsta - 50)   
Vytautas Sinkevičius. LEGISLATYVINĖ OMISIJA KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUOSE: KAI KURIE DISKUSINIAI KLAUSIMAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 66)   
Ignas Vėgėlė, Laura Kazakevičiūtė. TEISMO PRECEDENTAS LIETUVOS TEISĖS SISTEMOJE: 11 METŲ PATIRTIS IR SIŪLOMO TARĖJŲ INSTITUTO IŠŠŪKIAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 54)   
Edita Žiobienė. VAIKO TEISES GINANČIŲ OMBUDSMENŲ INSTITUCIJŲ REIKALINGUMAS IR TINKAMIAUSIAS MODELISAtsisiųsti (atsisiųsta - 45)   
Janina Stripeikienė. VAIKO TEISĖ Į PAGARBĄAtsisiųsti (atsisiųsta - 49)   
Romualdas Drakšas. NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NETEISĖTO GYVYBĖS ATĖMIMO ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 55)   
Darius Pranka. TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESO PROBLEMOS IR TOBULINIMO PERSPEKTYVOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 65)   
Ramunė Jakštienė. NUKENTĖJUSIŲJŲ NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE SPECIALIŲ APSAUGOS POREIKIŲ VERTINIMO PROCEDŪRAAtsisiųsti (atsisiųsta - 56)   
Leda Žilinskienė. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS: PRAKTINIAI IR TEORINIAI ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 51)   
Salvija Kavalnė, Edmundas Rusinas. TURIZMO SANTYKIŲ TEISINIS REGULIAVIMAS NACIONALINIU, TARPTAUTINIU IR SUPRANACIONALINIU LYGMENIMISAtsisiųsti (atsisiųsta - 61)   
Agnė Kisieliauskaitė. JURISDIKCIJOS PROROGACIJA PAGAL „BRIUSELIS I-BIS“ REGLAMENTĄ: GALIOJANČIŲ SUSITARIMŲ DĖL TEISMINGUMO SUDARYMAS IR JŲ VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMASAtsisiųsti (atsisiųsta - 59)   
Mantas Pakamanis. TARPTAUTINIS SPORTO ARBITRAŽO TEISMAS IR JO REIKŠMĖ SPORTO TEISĖS FORMAVIMUISIAtsisiųsti (atsisiųsta - 52)   
Jurgita Petkutė-Gurienė. KOMERCINIS ARBITRAŽAS ir TEISINGO BYLOS NAGRINĖJIMO GARANTIJOS PAGAL EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS 6(1) STRAIPSNĮAtsisiųsti (atsisiųsta - 51)