Informacija autoriams

Bendroji informacija 
 
Periodiniame-ketvirtiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Jurisprudencija” spausdinami įvairių teisės šakų straipsniai (teisės filosofijos, teisės istorijos, konstitucinės, tarptautinės, Europos Sąjungos, civilinės, administracinės, komercinės, darbo, finansų, mokesčių, bioteisės, baudžiamosios, civilinio, baudžiamojo, administracinio proceso teisės, kriminologijos, kriminalistikos, teisinės informatikos, teismo medicinos ir kt.), nagrinėjantys mokslines teorines ir praktines problemas, mokslinių monografijų, kitų mokslinių leidinių mokslinės recenzijos, publikacijos apie Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų pasaulio valstybių teisės mokslo naujoves.

„Jurisprudencijoje” skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių, anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir kita kalba.

Straipsnio struktūra:

 • Straipsnio pavadinimas.
 • Autoriaus (-ių) vardas ir pavardė.
 • Mokslo ar kitos institucijos, kuriai autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas.
 • Straipsnio pateikimo mokslo darbų „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos atsakingajam redaktoriui data.
 • Anotacija (anotacijos apimtis – nuo 200 iki 400 spaudos ženklų) lietuvių kalba. Joje glaustai perteikiamas straipsnio turinys, nurodomi pagrindiniai straipsnyje analizuojami klausimai. Užsienio valstybių mokslininkai, neturėdami galimybės pateikti straipsnio anotacijos lietuvių kalba, privalo pateikti tokios pačios apimties anotaciją anglų kalba. Redaktorių kolegija organizuoja anotacijų anglų kalba vertimą į lietuvių kalbą;
 • Reikšminiai žodžiai (nurodomos 5–8 pagrindinės sąvokos).
 • Įvadas (pagrindžiamas temos aktualumas, naujumas, apibrėžiamas mokslinių tyrimų tikslas, nurodomi tyrimo objektai, taikomi metodai, įvertinamas analizuojamos problemos (-ų) ištirtumo kitų mokslininkų darbuose laipsnis).
 • Pagrindinis straipsnio tekstas - mokslinio tyrimo eiga. Pageidautina, kad tekstas būtų suskirstytas į skyrius ir poskyrius, pvz.: 2., 2.1.; 2.2.1. ir t.t.
 • Straipsnis baigiamas mokslinius svarstymus arba sprendimus apibendrinančiomis išvadomis – būtina pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatus, nurodyti rekomendacijas.
 • Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše, kuris sudaromas straipsnio pabaigoje po išvadų abėcėlės tvarka. Nuorodos straipsnio pagrindiniame tekste yra sudaromos vartojant viršutinius indeksus (Footnotes) arabiškais skaičiais, kiekvieno puslapio apačioje nurodant cituojamos literatūros bibliografines nuorodas. Pageidautina, kad autoriai savo darbuose naudotų ir į literatūros sąrašą įtrauktų naujausius mokslinius šaltinius (paskelbtus per pastaruosius penkeris metus), bent penki iš jų turi būti išspausdinti leidiniuose, įtrauktuose į pripažintas tarptautines duomenų bazes. Literatūros sąrašas sudaromas ir šaltiniai nurodomi pagal šias taisykles
 • Straipsnio pabaigoje, nepaisant to, kokia kalba jis parašytas, turi būti išsami santrauka (2200 spaudos ženklų, t. y. vieno puslapio apimties) ir reikšminiai žodžiai anglų kalba. Santraukoje turi atsispindėti pagrindinės straipsnyje analizuojamos problemos, išvados ir pasiūlymai. Prieš santrauką pateikiamas straipsnio pavadinimas anglų kalba didžiosiomis raidėmis, autoriaus vardas, pavardė, autoriaus atstovaujama mokslo ar kita institucija bei valstybė;
 • Informacija apie autorių (-ius) pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis (autoriaus (-ių) vardai ir pavardės, moksliniai laipsniai ir vardai, atstovaujama institucija, pareigos, mokslinių tyrimų kryptys).

Straipsnio priėmimas

 • Redaktorių kolegijai pateikiama elektroninė straipsnio versija bei elektroninis dokumentas su informacija apie autorių (ius). Straipsnis teikiamas OJS sistemoje (Open Journal System) adresu http://jurisprudence.mruni.eu arba elektroniniu paštu adresu jurisprudencija@mruni.eu
 • Straipsnis rengiamas Microsoft Word programa Times New Roman 12 pt raidžių dydžio šriftu. Straipsnis turi būti išspausdintas 1,5 intervalu vienoje A4 formato lapo pusėje, iš visų kraštų paliekant ne siauresnes kaip 25 mm paraštes. Straipsnio apimtis 12-18 puslapių (apie 45 600 spaudos ženklų), mokslinių recenzijų – 2-7 puslapių (apie 20 000 spaudos ženklų), puslapiai sunumeruojami. Atskiru redaktorių kolegijos nutarimu gali būti leidžiama spausdinti ir didesnės apimties mokslinius straipsnius bei mokslines recenzijas. Autorius (-iai) pasirašo vieną spausdintą straipsnio kopiją ir nurodo straipsnio atidavimo redaktorių kolegijai datą.
 • Atskirame lape reikia pateikti duomenis apie autorių (-ius): vardas ir pavardė, darbovietė ir jos adresas, telefonas (darbo ir mobilus), faksas, elektroninis paštas. Šie duomenys reikalingi, kad užtikrinti tiesioginį ir operatyvų redaktorių kolegijos, recenzentų bei Leidybos centro darbuotojų (redaktorių, redaktorių-vertėjų, maketuotojų) bendravimą su autoriumi. Jeigu autorių yra daugiau kaip vienas, prašome nurodyti asmenį, atsakingą už korespondenciją su redaktorių kolegija.
 • Paveikslus, schemas, diagramas, lenteles, nuotraukas pateikti atskiroje elektroninėje laikmenoje. Paveikslai, schemos, diagramos lentelės, nuotraukos spausdinamos ten, kur minimos tekste. Didesnės apimties grafiniai rinkmenys gali būti įdėti lapo viršuje arba apačioje per visą jo plotą. Paveikslų, schemų, diagramų, lentelių, nuotraukų plotis negali būti didesnis kaip 84 mm (per teksto stulpelį) arba 175 mm (per visą puslapį). Tinkamiausi grafinių rinkmenų formatai – Tagged Image Format File (TIFF), Word for Windows, Corel Draw, Excel. Nuotraukos (spalvotos ir nespalvotos) turi būti geros kokybės, ryškios ir tinkamos reprodukuoti. Paveikslai, schemos, diagramos, lentelės, nuotraukos numeruojami eilės tvarka. Paveikslų, schemų, diagramų, nuotraukų pavadinimai nurodomi jų apačioje, lentelių - viršuje.
 • Kiekvieną straipsnį recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai – aktyvūs mokslininkai; bent vienas iš recenzentų turi būti ne redaktorių kolegijos narys. Recenzentai yra skiriami konfidencialiai. Priimtą spaudai straipsnį autorius turi pataisyti, atsižvelgdamas į recenzentų ir redaktorių pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į jas nebuvo atsižvelgta. Pataisyto straipsnio spausdinta ir elektroninė kopijos pateikiamos redaktorių kolegijai ne vėliau kaip po dviejų savaičių po recenzijos gavimo.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747