Laboratorijos veikla

1.    Publikacijos

 

·      Rakauskienė O. G., Krinickienė E. Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje / Concept of Gender-Responsive Budget and Assumptions of Gender-Responsive Budgeting in Lithuania. // Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies: Research Papers. Vilnius: Mykolas Romeris University Publishing Centre. ISSN 2029-2236. 2009, No 1(1), p. 223-243.

·      Rakauskienė O. G., Bikas E., Krinickienė E. Global financial crisis: reasons and outcomes. // Zarządzanie w XXI wieku: koncepcje, trendy, problemy. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009. ISBN 9788392360773. p. 287-309: Table. . [Aut. ind.: 0,333;].

·      Rakauskienė O. G., Krinickienė E. Foreign Trade Policy: Gender Aspect / Užsienio prekybos politika: lyčių aspektas. // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics: journal of research papers. Vilnius: Mykolas Romeris University. ISSN 1822-8011. 2012, No 6(3), p. 341-354.

·      Rakauskienė O. G., Štreimikienė D., Žalėnienė I., Kiaušienė I., Servetkienė V., Krinickienė E. Lyčių ekonomika. Monografija. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2014. ISBN 978-9955-19-672-3, 762 psl.

·      Rakauskienė O. G., Servetkienė V., S. Puškorius, Krinickienė E. et al. Mokslo studija Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2015. ISBN 978-9955-19713-3, 759 psl.

·      Žalėnienė I., Krinickienė E. Assessment of the contribution of women’s care economy to economic growth: Lithuania’s Case. Actual problems of economics. ISSN 1993-6788. 2015, No. 3 (165), p. 240-249. (SCOPUS)

·      Rakauskienė O. G., Krinickienė E. A Model for Assessing the Gender Aspect in Economic Policy. Business, Management and Education. ISSN 2029-7491 / eISSN 2029-6169. 2015, 13(1), p. 46–63.

·      Žalėnienė I., Krinickienė E., Tvaronavičienė A., Lobačevskytė A. Gender Equality and its Implementation in Universities of Lithuania. Economics and Sociology. Vol. 9, No. 1, 2016, p. 237-251. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/16. (SCOPUS, Thomson Reuters).

·      Rakauskienė O. G., S. Puškorius, Diržytė A., Servetkienė V., Krinickienė E. et al. Mokslo studija ,,Socialinė ekonominė nelygybė Lietuvoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2017. ISBN 978-9955-19-813-0, 474 psl.

  

2.    Projektai

 

·      Gender Gap (liet. Lyčių atotrūkis)

Projektas skirtas identifikuoti ir išanalizuoti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų ir pensijų skirtumų priežastis, parengti priemones šioms priežastims šalinti ir stebėti priemonių taikymo efektyvumą, kelti profesionalų gebėjimus taikyti šias priemones, informuoti visuomenę apie moterų ir vyrų padėties skirtumų priežastis ir pasekmes visais gyvenimo tarpsniais.

 

Įgyvendinant šį projektą Lyčių lygybės laboratorijos mokslininkai atliks moterų ir vyrų atlyginimų ir pensijų skirtumų tyrimą, parengs išvadas ir rekomendacijas, jas pristatys suinteresuotų valstybės institucijų, darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų atstovams, kitoms suinteresuotos organizacijoms ir asmenims. Tyrimo bei kitų ES šalių gerosios praktikos pavyzdžių pagrindu bus parengtas Praktinis informacinis vadovas valstybės institucijoms, darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovams, kaip mažinti atlyginimų skirtumus, bei parengta priemonių, skirtų pensijų ir atlyginimų skirtumų mažinimui stebėsenos ir poveikio vertinimo metodologija bei atlikti mokymai suinteresuotiems atstovams.

 

Projektas remiamas Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis. Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto partneriai – Mykolo Romerio universitetas ir Moterų informacijos centras. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

 

·      Komentarų ataskaita „The impact of tax system on gender equality in Lithuania“ (liet. Mokesčių sistemos poveikis lyčių lygybei Lietuvoje)

(the EU Mutual Learning Programme in Gender Equality „The impact of various tax systems on gender equality“ (liet. ES Bendroji Lyčių lygybės mokymo programa „Įvairių mokesčių sistemų poveikis lyčių lygybei“ Švedija, 2017 m. birželio 13-14 d.).

 

·       Lietuvos ataskaita “Gender-related challenges in European education systems” (liet. Europos švietimo sistemų iššūkiai lyčių aspektu” (Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), bendradarbiaujant su Istituto per la Ricerca Sociale (IRS, Italy) ir Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS), 2016).

  

3.    Renginiai, pranešimai, dalyvavimas konferencijose

 

·      2017 m. gegužės 25-26 d. Pranešimas “Social economic inequality from the gender perspective: Lithuanian case” (liet. Socialinė ekonominė nelygybė lyčių aspektu: Lietuvos atvejis) 1-ojoje Azijos ir Europos susitikimo ASEM konferencijoje ,,Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje” (angl. Women’s Economic Empowerment: Creating Equal Opportunities in the World of Work”). Rengėjai: LR užsienio reikalų ministerija, kartu su kosponsoriuojančiomis ASEM valstybėmis narėmis (Filipinai, Japonija, Kinija, Kroatija, Mongolija, Rumunija, Švedija, Vietnamas) bei partneriais Lietuvoje – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kt. Akademinis partneris: Mykolo Romerio universitetas (Lyčių tyrimų laboratorija). Vieta: Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.

·      2017 m. gegužės 25-26 d. Plenarinės sesijos “Ekonominė lyčių lygybės nauda” (angl. Economic benefits of Gender Equality) moderavimas 1-ojoje Azijos ir Europos susitikimo ASEM konferencijoje ,,Moterų ekonominis įgalinimas: lygios galimybės darbo pasaulyje” (angl. Women’s Economic Empowerment: Creating Equal Opportunities in the World of Work”). Rengėjai: LR užsienio reikalų ministerija, kartu su kosponsoriuojančiomis ASEM valstybėmis narėmis (Filipinai, Japonija, Kinija, Kroatija, Mongolija, Rumunija, Švedija, Vietnamas) bei partneriais Lietuvoje – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kt. Akademinis partneris: Mykolo Romerio universitetas (Lyčių tyrimų laboratorija). Vieta: Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.

·      2016 m. rugsėjo 28-30 d. Pranešimas “Social economic inequality from the gender perspective: Lithuanian case” (liet. Socialinė ekonominė nelygybė lyčių aspektu: Lietuvos atvejis) 20-ojoje EBES (angl. Eurasia Business and Economics Society) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Rengėjas: IFM – Real Estate and Facility Management at TU. Viena, Austrija.

·      2016 m. rugsėjo 26 d. Dalyvavimas antrajame konsultaciniame ekspertų susitikime Europos lyčių lygybės instituto (angl. EIGE) kvietimu. Tema: EIGE rengiama studija “Ekonominė lyčių lygybės nauda Europos Sąjungoje” (angl. Study on the Economic Benefits of Gender Equality in the European Union). Vilnius, Lietuva.

·      2016 m. rugsėjo 9 d. Dalyvavimas eksperto statusu Europos lyčių lygybės instituto (angl. EIGE) kvietimu mokomajame ir sklaidos seminare lyčių lygybės praktinio skatinimo moksle ir aukštojo mokslo institucijose tema (angl. Learning and dissemination seminar on practical promotion of gender equality in research and higher education institutions). Briuselis, Belgija.

·      2015 m. rugsėjo 25 d. Pranešimas “Influence of gender equality on economic growth”
(liet. Lyčių lygybės poveikis ekonomikos augimui) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Social Innovations: theoretic and practical insights (SOCIN’ 2015)” (liet. Socialinės inovacijos: teorinės ir praktinės įžvalgos (SOCIN’ 2015). Rengėjas: Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, Lietuva.

·      2015 m. liepos 2 d. Plenarinės sesijos moderavimas tarptautinėje konferencijoje ,,Investuok pelningai” (angl. Make a profitable investment”). Rengėjas: Moterų informacijos centras, Vilnius, Lietuva. http://progress.lygus.lt/wp-content/uploads/2015/07/PRO-lt.pdf

·      2015 m. gegužės 26 d. Pranešimas ,,Moterų ir vyrų lygybės ekonominė nauda užimtumo srityje” ir dalyvavimas diskusijoje, skirtoje JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) įgyvendinimo Lietuvoje stebėsenai. Rengėjas: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

·      2015 m. gegužės 8 d. Dalyvavimas seminare-diskusijoje ,,Moterų ir vyrų pensijų skrtumai”. Rengėjai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos lyčių lygybės institutas (EIGE).

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/lietuvoje-moteru-ir-zwz5.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html

·      2014 m. lapkričio 12 d. Pranešimas “Quality of life from a gender perspective” (liet. Gyvenimo kokybė lyčių aspektu) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Quality of life – the indicator of the efficiency of economic policy” (liet. Gyvenimo kokybė – ekonominės politikos efektyvumo rodiklis”). Rengėjas: Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, Lietuva.

 

 4.    Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas žiniasklaidoje / visuomenėje

 

·      2017 m. kovo 8 d. Interviu radijo stočiai “Znad Willi”. Tema: Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis, moterų galimybės siekti karjeros ir kiti moterų ekonominio įgalinimo klausimai.

http://zw.lt/salon-polityczny/krinickiene-trzeba-umozliwic-kobietom-pogodzenie-macierzynstwa-z-praca/

·      2017 m. kovo 7 d. Eksperto nuomonė interneto portale www.15min.lt Tarptautinės Moters dienos proga “Eglė Krinickienė: socialinė ir ekonominė nelygybė – lyčių aspektas”.

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/egle-krinickiene-socialine-ir-ekonomine-nelygybe-lyciu-aspektas-18-765012

·    2016 m. rugpjūčio 21 d. Eksperto komentaras naujienų portalui www.15min.lt. Temos: lyčių disbalansas Lietuvos politinių partijų sąrašuose prieš artėjančius rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą, lyčių vaidmenų stereotipų pasekmės visuomenei, didėjančio moterų vaidmens politikoje palankus poveikis socialinių problemų sprendimui, lyčių lygybės kvotų svarba. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vyru-i-seima-ir-siemet-pateks-gerokai-daugiau-negu-moteru-ka-apie-tai-mano-ekspertai-56-667475

·    2016 m. rugpjūčio 5 d. Interviu Lietuvos radijo laidai ,,Ryto garsai”. Tema: Moterų įgalinimas politikoje. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013009199/ryto_garsai_2016_08_05_06_30#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=12079000

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ivardijo-kodel-politikoje-turi-buti-daugiau-moteru-56-665967

·    2016 m. liepos 9 d. Dalyvavimas diskusijoje tema ,,Lygybė - privilegija ar norma?” Trečiajame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime 2016. Pagrindinį pranešimą skaitė Swedbank Lietuvoje vadovė Dovilė Grigienė, diskusijoje taip pat dalyvavo Raimonda Kižienė (UAB ,,Vilniaus prekyba” direktorė), Aušra Žemaitienė (UAB ,,Mars Lietuva” generalinė direktorė) ir Vidmantas Janulevičius (UAB ,,BOD Group” valdybos narys).

Diskusijos vieta: Visuomenės harmonizavimo parkas, Prienų raj., Lietuva http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102035/pasaulio_lietuviu_jaunimo_susitikimas_2016_lygybe_privilegija_ar_norma

·    2016 m. kovo 8 d. Eksperto nuomonė interneto portaluose www.delfi.lt ir www.15min.lt  Tarptautinės Moters dienos proga ,,E. Krinickienė. Lyčių lygybės ekonominė nauda.”

http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/e-krinickiene-lyciu-lygybes-ekonomine-nauda.d?id=70620504

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/egle-krinickiene-lyciu-lygybes-ekonomine-nauda-18-592427

·    2016 m. sausio 5 d.  Mokslo studijos ,,Gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistema ir vertinimo modelis” pristatymas. Autoriai: Rakauskienė O. G., Servetkienė V., Puškorius S., Krinickienė E. et al. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2015. ISBN 978-9955-19713-3, 759 psl. Pristatymo vieta: Lietuvos mokslų akademija.

http://lma.lt/lt/mediateka/nuotrauku-galerija/category/163-2016-01-05-mokslo-studijos-gyvenimo-kokybes-matavimo-rodikliu-sistema-ir-vertinimo-modelis-pristatymas-v-valuckienes-nuotr

·    2015 m. liepos 14 d. Interviu radijo stočiai ,,Laisvoji banga”. Tema: Lietuvos Respublikos Seime registruotas įstatymo projektas dėl lyčių balanso kvotų įvedimo biržinių bendrovių valdybose.

·    2015 m. balandžio 11 d. Interviu kartu su Mykolo Romerio universiteto prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskiene Lietuvos radijo laidai ,,60 minučių”. Tema: Lyčių stereotipai – ekonomikos augimo stabdys.

·    2015 m. balandžio 1 d. Monografijos ,,Lyčių ekonomika” pristatymas. Autoriai: Rakauskienė O. G., Štreimikienė D., Žalėnienė I., Kiaušienė I., Servetkienė V., Krinickienė E. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2014. ISBN 978-9955-19-672-3, 762 psl.

Pristatymo vieta: Lietuvos Respublikos Seimas.

http://www.eic.lrs.lt/index.php?-1714781905

·    2015 m. balandžio 1 d. Interviu radijo stoties ,,Žinių radijas” laidai ,,Žvilgsnis”. Tema: Lyčių vaidmenų stereotipų poveikis visuomenei.

http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/04/01/zvilgsnis/43295

·    2015 m. vasario 21 d. Monografijos ,,Lyčių ekonomika” pristatymas. Autoriai: Rakauskienė O. G., Štreimikienė D., Žalėnienė I., Kiaušienė I., Servetkienė V., Krinickienė E. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2014. ISBN 978-9955-19-672-3, 762 psl.

Pristatymo vieta: Vilniaus knygų mugė 2015, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO.

http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/stereotipas-nuo-kurio-kencia-siuolaikiniai-vyrai.d?id=67239362

  

5.    Diskriminacijos lyties pagrindu ekspertiniai vertinimai Lygių galimybių kontrolierės užklausimu

 

6.    Bendradarbiavimas

Lyčių lygybės laboratorijos mokslininkai bendradarbiauja su kitomis MRU laboratorijomis, Lietuvos ir ES šalių organizacijomis, dirbančiomis moterų ir vyrų lygybės klausimais. Dalyvaujama rengiant bendrus projektus, studijas, atliekant tyrimus, rengiant  analitinę informaciją, organizuojant renginius, rengiant pranešimus.

 

 

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747