Intelektinės nuosavybės valdymas

PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto Senato
2016 m. birželio  29  d. nutarimu 1SN-53

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMO, ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO NUOSTATAI

 I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.         Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) intelektinės nuosavybės valdymo, žinių ir technologijų perdavimo nuostatais (toliau – Nuostatai) siekiama nustatyti Universiteto studentų ir darbuotojų sukuriamos intelektinės nuosavybės teisių valdymo ir žinių bei technologijų perdavimo principus ir procedūras.

2.         Nuostatai parengti atsižvelgiant į Mykolo Romerio universiteto statutą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos patentų įstatymą, Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą, Mykolo Romerio universiteto rektoriaus įsakymą dėl Elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kitus susijusius teisės aktus.

3.         Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1.   Autorius – fizinis asmuo (-ys), sukūręs intelektinės nuosavybės objektą.  

3.2.   Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, apibrėžti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

3.3.   Darbuotojai – asmenys, dirbantys Universitete pagal darbo sutartis.

3.4.   Intelektinė nuosavybė  – teisės į intelektinės veiklos rezultatus: autorių teisių objektus, pramoninės nuosavybės objektus (išradimus, dizainą, prekių ir paslaugų ženklus ir kt.), gerosios patirties (angl. know–how) pavyzdžius, komercines paslaptis ir kt.

3.5.  Komercinė paslaptis – įvairaus pobūdžio turinti tikrą ar potencialiai komercinę vertę viešai nežinoma informacija, kurios turėtojas užtikrina jos konfidencialumą. Komercine paslaptimi laikoma mokslinių tyrimų informacija iki publikavimo (empiriniai duomenys, koncepcinės nuostatos, diagramos, schemos, tarpiniai rezultatai, apibendrinimai, kompiuterių programos, prototipų brėžiniai); užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sutartys, derybų protokolai, ketinimų protokolai, techninės užduotys, sąmatos, ataskaitos; projektų paraiškos; patentų, pramoninio dizaino paraiškos iki publikavimo; licencinės sutartys.

3.6.   Komercinimas – intelektinės veiklos rezultatų socialinės ir ekonominės naudos siekimas. Pagrindinės komercinimo formos gali būti: komercinimas atlygintinai perduodant (pvz., parduodant), komercinimas licencijavimo būdu (suteikiant išimtinę ar neišimtinę licenciją) komercinimas steigiant pumpurinę ar pradedančiąją įmonę ir kt.

3.7.       Konfidenciali informacija – tokia informacija, kurios turinį, paskirtį, gavimo būdus ir laikmenas bendradarbiaujančios šalys nustato sutartimi arba kitu šalis įpareigojančiu dokumentu, taip pat numatydamos konfidencialumo pareigos pažeidimo pasekmes, atsakomybės už konfidencialumo pareigos pažeidimą ir kitas sąlygas.

3.8.       Licencija – autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto bei pramoninės nuosavybės teisių subjekto (licenciaro) leidimas, suteikiantis kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudotojui (licenciatui) teisę naudoti kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto originalą arba jo kopijas (licencijos dalyką) nurodytoje teritorijoje tokiu būdu ir tokiomis sąlygomis, kaip numatyta licencinėje sutartyje.

3.9.    Moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir inovacijos (toliau MTEPI) – sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEPI apima keturias veiklos sritis: 1) fundamentinius mokslinius tyrimus (eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų); 2) taikomuosius  mokslinius tyrimus (eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti; 3) eksperimentinę plėtrą (moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius); 4) inovacijas (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų diegimas į rinką, meno objekto kūrimas). 

3.10.   Patentas – išradimų apsaugos forma.

3.11.   Pradedančioji įmonė (angl. start-up) – nauja įmonė, įkurta Universitete sukurtos intelektinės nuosavybės objektams komercinti.

3.12.   Pumpurinė įmonė (angl. spin-off) nauja įmonė, įkurta Universitete sukurtos intelektinės nuosavybės objektams komercinti, kurios vienas iš akcininkų yra Universitetas.

3.13.   Studentai – asmenys, studijuojantys Universitete pagal su jais sudarytas studijų sutartis. Ši sąvoka apima I, II ir III studijų pakopų studentus. 

3.14.   Žinių ir technologijų perdavimas – intelektinės nuosavybės perdavimas iš Universiteto verslui ir/ar kitiems partneriams parduodant intelektinę nuosavybę, licencijuojant, kartu kuriant žinias, steigiant pradedančiąsias ir pumpurines įmones.

 II.                PRINCIPAI IR STRATEGINĖS NUOSTATOS

 4. Intelektinės nuosavybės valdymas bei žinių ir technologijų perdavimas yra Universiteto strateginė kryptis.

5. Universitetas įgyvendina atvirosios prieigos prie MTEPI rezultatų principus ir užtikrina kuo platesnę MTEPI rezultatų sklaidą nepažeidžiant intelektinės nuosavybės apsaugos mechanizmų. 

6. Intelektinės nuosavybės valdymas bei žinių ir technologijų perdavimas Universitete grindžiamas šiais principais:

6.1. teisių ir pareigų paskirstymo; šis principas reiškia, kad kūrėjai ir MTEPI veiklų (projektų) partneriai gali įgyti teises naudotis intelektinės veiklos rezultatais, kartu įgydami su intelektinės veiklos rezultatų naudojimu susijusių pareigų;

6.2. racionalumo; šis principas reiškia, kad MTEPI veiklų komercinimas yra vykdomas, atsižvelgiant į kūrėjų ir MTEPI veiklų (projektų) partnerių skirtingus poreikius, reikalavimus ir teisėtus interesus;

6.3. panaudojimo ir naudos; šis principas reiškia, kad kūrėjai ir MTEPI veiklų (projektų) partneriai siekia sukurti intelektinės veiklos rezultatų komercinimo sąlygas, padėsiančias maksimaliai išnaudoti MTEPI rezultatus;

6.4. veiksmingumo; šis principas reiškia, kad intelektinės veiklos rezultatai taikomi ir (arba) naudojami, siekiant optimalaus socialinės ir ekonominės naudos balanso intelektinės nuosavybės kūrėjų, MTEPI veiklų (projektų) partnerių ir trečiųjų šalių bei galutinių vartotojų interesų atžvilgiu;

6.5. autonomijos; šis principas reiškia, kad MTEPI dalyviai turi teisę ir prerogatyvą patys savo nuožiūra susitarti dėl teisių ir pareigų, nustatančių intelektinės veiklos rezultatų priklausomybę, ir ekonominės naudos, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų, paskirstymo.

 III.             INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PASKIRSTYMAS

 7.   Turtinės autorių teisės į darbuotojų sukurtas publikacijas (vadovėlius, monografijas, straipsnius, konferencijų pranešimus, knygų skyrius, disertacijas ir kitus kūrinius), kurias sukūrė darbuotojai atlikdami tarnybines pareigas ar darbo funkcijas, priklauso Universitetui 5 metams, jeigu kitaip nenumatyta autorinėje ar kitoje sutartyje. 

8.   Turtinės teisės į darbuotojų sukurtus autorių teisių objektus, kurių sukūrimas nesusijęs su tarnybinių pareigų ar darbo funkcijų vykdymu, priklauso jų autoriams.

9.    Turtinės teisės į darbuotojų ir studentų sukurtus pramoninės nuosavybės objektus, išradimus priklauso jų autoriams ar išradėjams.

10.     Studentų baigiamųjų darbų autorių teisės priklauso autoriams.

11.  Turtinės autorių teisės į darbuotojų ir studentų sukurtus autorių teisių objektus gali būti perleistos arba suteiktos Universitetui sudarant autorinę teisių perdavimo ar licencinę sutartį Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.

12.   Tais atvejais, kai Universitetas nėra autorių turtinių teisių turėtojas į darbuotojo atliekant tarnybines pareigas ar darbo funkcijas sukurtus autorių teisių objektus, Universitetas turi neišimtinę licenciją atgaminti ir viešai skelbti šiuos autorių teisių objektus elektroninėse Universiteto duomenų bazėse, institucinėje talpykloje ir naudoti kitais su mokslo ir studijų procesu susijusiais nekomerciniais tikslais, jei kitaip nenumatyta sutartyje. 

13.     Neturtinės autorių teisės priklauso autoriui pagal Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatas.

 IV. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMAS, ŽINIŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMAS, KOMERCIALIZAVIMAS

14.  Visus intelektinės nuosavybės valdymo, žinių ir technologijų perdavimo procesus Universitete koordinuoja ir administruoja Universiteto Žinių ir technologijų perdavimo skyrius (toliau – ŽTPS) pagal skyriaus nuostatus.

15. Universiteto darbuotojų sukurtos publikacijos yra saugomos Universiteto bibliotekoje ir institucinėje talpykloje.  Kitose Lietuvos ar užsienio leidyklose išleistos darbuotojų publikacijos talpinamos institucinėje talpykloje ir prieinamos atvirąja prieiga, jeigu sutartyje tarp autoriaus ir leidyklos nenumatyta kitaip.

16.  Jei įžvelgiamas potencialas intelektinės nuosavybės komercinimui steigti pumpurinę ar pradedančiąją įmonę, iniciatoriai teikia Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriui potencialios pumpurinės ar pradedančiosios įmonės verslo planą (tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės, sutartis tarp akcininkų, valdymo forma, dividendų paskirstymo tvarka, atsakomybės ir pan.). Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriaus teikimu pumpurinės įmonės steigimą ir jos verslo planą teikia Rektorato svarstymui, jį tvirtina Universiteto Senatas. Už pumpurinės įmonės veiklos stebėseną ir koordinavimą yra atsakingas Universiteto ŽTPC.

17.   Steigiant pumpurinę įmonę vadovaujamasi šiomis nuostatomis:

17.1. Universiteto turto dalis įmonėje neturėtų viršyti 20 proc., tačiau esant poreikiui gali būti nustatomos ir kitos sąlygos.

17.2. Universiteto indėlis į įmonę gali būti piniginis ir/arba nepiniginis (intelektine nuosavybe, infrastruktūra, konsultacijomis, administravimo paslaugomis ir pan.).

18. Steigiant pradedančiąją įmonę vadovaujamasi šiomis nuostatomis:

18.1. Universitetas gali nuspręsti nebūti steigiamos įmonės akcininku.

18.2. Universitetas gali nuspręsti licencijuoti pradedančiajai įmonei intelektinę nuosavybę. Licencijos sąlygos nustatomos atskira sutartimi.

18.3. Universitetas gali suteikti paramą pradedančiajai įmonei. Paramos sąlygos nustatomos atskira sutartimi.

19. Pajamos, gautos iš pumpurinių ar pradedančiųjų įmonių dividendų, patentų, pramoninės nuosavybės objektų teisių, gerosios patirties licencijavimą ar pardavimą, akcijų pardavimą ir kitas intelektinės nuosavybės komercinimo veiklas atskaičius Universiteto patirtas išlaidas paskirstomas tokia tvarka: 80 proc. komercinimo veiklos iniciatoriams, 20 proc.– Universitetui.  

20. Jeigu intelektinės nuosavybės objektas buvo sukurtas Universitetui įgyvendinant tarptautinius ar nacionalinius projektus bei užsakomąsias paslaugas ar kitaip bendradarbiaujant su partneriu (-iais), finansinių įsipareigojimų ir finansinės naudos iš intelektinės nuosavybės objekto komercinimo pasidalijimas gali būti nustatomas atskira sutartimi.

21. Įgyvendinant projektus ar teikiant užsakomąsias paslaugas Universiteto darbuotojai ir studentai neturi teisės be Universiteto raštiško sutikimo atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos išskyrus tuos atvejus kai MTEPI rezultatų viešinimo reikalavimai nustatomi projektų ir užsakomųjų paslaugų sutartyje, kai darbuotojai nusprendžia publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus ir/ar juos panaudoti konferencijų pranešimuose ir pan.

22. Universiteto darbuotojai ir studentai prieš pradėdami disponuoti Universiteto vykdomų projektų ir užsakomųjų mokslinių tyrimų duomenimis, kurie laikomi konfidencialia informacija, turi gauti rašytinį laboratorijos vadovo ir/arba fakulteto dekano sutikimą.

V.                INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANČIOS SUTARTYS

23. Universitetas su autoriais sudaro autorines sutartis, pagal kurias autoriai perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį Universitetui, o Universitetas įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis.

24. Sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymo, konsultavimo, organizacinių ir techninių paslaugų ar kitokių paslaugų teikimo nelaikomos autorinėmis. Autorinėmis sutartimis taip pat nelaikomos sutartys, kurių dalykas nėra autorių turtinių teisių į kūrinį perdavimas ar suteikimas.

25. Autorinėje sutartyje dėl turtinių teisių perdavimo ar autorinėje licencinėje sutartyje turi būti šios sąlygos: 1) kūrinio pavadinimas (užsienio autorių kūrinių pavadinimai nurodomi ir originalo kalba), 2) perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės (kūrinio panaudojimo būdai), licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė licencija);  3) galiojimo teritorija; 4) galiojimo terminas; 5) šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė; 6) kitos sutarties sąlygos, kurias šalys laiko esminėmis.

 VI.             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 26. Nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Universiteto senato nutarimu.

27. Universiteto darbuotojai ar studentai, pažeidę nuostatus, atsako Universiteto vidaus dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

28. Ginčai tarp Universiteto, darbuotojų, studentų ir/ar trečiųjų šalių dėl intelektinės nuosavybės teisių valdymo ir (ar) žinių bei technologijų perdavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747