Mokslo rezultatų vertinimas

Mokslo rezultatų vertinimas

Mokslo vertinimas gali būti vykdomas naudojant arba derinant kiekybinius ir kokybinius vertinimo rodiklius. Formalusis vertinimas leidžia spręsti apie mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros darbų mastą, veiksmingumą, lėšas ir finansavimo šaltinius bei įtaką šalies ekonominei ir socialinei raidai. 

Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika
(LR ŠMM ministro įsakymas 2015 m. vasario 5 d. Nr. V-79 redakcija)  

LMT 2012–2014 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai.  Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo metodika nustato, kad vertinant fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių straipsnius žurnaluose, įtrauktuose į „Thomson Reuters“ duomenų bazę, ne visi straipsniai gali būti įskaityti į II lygmens darbų rezultatus. Metodika įpareigoja Lietuvos mokslo tarybos ekspertus nustatyti, ar žurnalų, kuriuose Lietuvos mokslininkai paskelbė straipsnius, cituojamumo rodiklis nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Tai nustačius yra parengiamas tokių žurnalų sąrašai.

Vertinant 2014 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

Mokslo žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai neįskaitomi kaip 2014 metų II lygmens mokslo darbų rezultatai, sąrašas (2015-08-19 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-203);
Ekspertų grupės, vertinančios Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2012–2014 m. fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių darbus, siūlymas dėl 2014 m. paskelbtų straipsnių mokslo žurnaluose.

Vertinant 2013 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

Mokslo žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai neįskaitomi kaip 2013 metų II lygmens mokslo darbų rezultatai, sąrašas (2015-07-15 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-177);
Ekspertų grupės, vertinančios Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2012–2014 m. fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių darbus, siūlymas dėl 2013 m. paskelbtų straipsnių mokslo žurnaluose.

Vertinant 2012 m. mokslo darbus pateikti siūlymai ir priimti sprendimai dėl žurnalų:

Mokslo žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai neįskaitomi į 2012 metų mokslo darbų rezutlatus, sąrašas (2015-06-09 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-142);
Ekspertų grupės, vertinančios Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2012–2014 m. fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių darbus, siūlymas dėl 2012 m. paskelbtų straipsnių mokslo žurnaluose.


Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

Citavimo analizė - rodo mokslininkų pripažinimą ir reikšmingumą, leidžia nustatyti mokslo krypties perspektyvumą. Citavimo duomenis pateikia šios duomenų bazės:


Žurnalų vertinimo rodikliai

Kiekybinis mokslininkų ir institucijų vertinimas vykdomas atsižvelgiant į tai, kuriuose žurnaluose yra publikuotas straipsnis. Žurnalų rodiklius pateikiantys šaltiniai:
* Žurnalų cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) parodo, kiek vidutiniškai kartų žurnalo straipsniai, publikuoti per dvejus praėjusius metus, buvo cituoti einamaisiais metais.
** Scopus citavimo rodikliai SJR ir SNIP:
SJR (SCImago Journal Rank) - rodiklis, kuris matuoja analizuojamo šaltinio mokslinį prestižą (įvertina ne tik citavimų skaičių, bet ir kokie žurnalai cituoja). Pradedamas skaičiuoti antraisiais metais nuo žurnalo įtraukimo į Scopus, atnaujinamas 2 kartus per metus.
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) - rodiklis, kuris įvertina konteksto (mokslo krypties) įtaką ir leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių šaltinius.


Mokslininkų vertinimo rodikliai

Mokslininkų veikla yra vertinama pagal tai, kiek skaitomi ir cituojami atliktų tyrimų rezultatai, publikuoti straipsniuose. Vertinama, kiek yra paskelbta publikacijų ir kaip dažnai jos yra cituojamos, nustatomas citavimo ir h, indeksas.

H indeksas - individualus mokslininkų publikacijų populiarinimo rodiklis. Parodo mokslininko darbų reikšmingumą per visą karjerą ar pasirinktą laikotarpį. H indeksas rodo, kiek autorius turi straipsnių h, kurių kiekvienas buvo cituotas ne mažiau kaip h kartų. H indeksą pateikia Web of Science, Scopus, Google Scholar, Publish or Perish.
Skirtingi įrankiai pateikia nevienodus h indeksus, nes yra indeksuojami skirtingi šaltiniai.


Oficialūs dokumentai