Naujienos 2018 m.


2018-12-18Laura Gudelytė (Komunikacijos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Integruotas verslo klasterių veiklos efektyvumo valdymas“.
2018-12-14Aušra Šukvietienė (Viešojo administravimo institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Nevyriausybinių organizacijų įgalinimo dalyvauti sprendimų priėmime modeliavimas Lietuvos savivaldybėse“.
2018-12-13Ilma Daubarienė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertacijąActio Pauliana instituto taikymo komerciniuose sutartiniuose santykiuose probleminiai aspektai“.
2018-11-14Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga paskelbė konkurso "Geriausios 2017 m. disertacijos" laureatus. Tarp 10 laureatų - net du MRU daktarai - Rusnė Kregždaitė ("Kultūros ir kūrybinių industrijų vertinimo modeliavimas Europos Sąjungos šalyse", ekonomika 04S) ir Rimantas Vosylis ("Psichologiniai tapsmo suaugusiuoju aspektai skirtinga socialinės brandos eiga pasižyminčių jaunuolių grupėse", psichologija 06S). Daugiau...
2018-11-09Mindaugas Deksnys (Ekonomikos ir verslo fakultetas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Organizational agility in high growth companies” (liet. k. „Organizacijos judrumas sparčiai augančiose įmonėse“).
2018-11-08
Andrius Balčiūnas (Ekonomikos ir verslo fakultetas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties disertaciją „Informacijos srautų poveikio valiutų kursų pokyčiams vertinimas“.
2018-09-28Marius Kalinauskas (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Studentų įsitraukimo į žaidybinimu grįstas studijas raiška“
2018-09-14Arvydas Budnikas (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) apgynė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Ieškinys dėl neveikimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme“.
2018-06-22Viktorija Mažeikienė (Edukologijos ir socialinio darbo institutas) apgynė socialinių mokslų srities edukologijos mokslo krypties disertaciją „Media literacy in higher education“ (liet. k. „Medijų raštingumas aukštajame moksle“).
2018-06-22Yaroslava Levchenko (Finansų institutas) eksternu apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Assessing and ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development“ (liet. k. „Įmonės investavimo patrauklumo vertinimas ir užtikrinimas regioninio vystymosi kontekste“).
2018-06-19Viktor Kozlovskij (Ekonomikos institutas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Ekonominės ir socialinės sanglaudos ir jos sąsajų su ekonomikos augimu vertinimas Europos Sąjungoje“.
2018-06-18Agnė Margevičiūtė (Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedra) eksternu apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Problematic aspects of ensuring the right to safe environment of the learner: case of bullying at school“ (liet. k. „Mokinio teisės į saugumą užtikrinimo probleminiai aspektai: patyčių mokykloje atvejis“).
2018-06-01Rūta Tamošiūnaitė (Vadybos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Socialinių technologijų taikymo galimybės gyventojų dalyvavimui viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose“.
2018-05-31Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto docentė, podoktorantūros stažuotoja dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė vedė seminarą - tyrimo pristatymą „Diskurso ryšiai ir tekstų anotavimas“.
Giedrė pasakojo, kas tai yra tekstynas, kuo jis gali būti naudingas mokantis užsienio kalbos, kaip jį sudaryti ir panaudoti. Buvo aptarta, kas tai yra diskurso ryšiai ir kaip juos analizuoti socialinių medijų tekstuose. Taip pat diskutuota apie lygiagrečių anotuotų tekstų naudojimą vertimo analizei ir tyrimams. Seminaro metu buvo galima praktiškai išbandyti tekstyno galimybes.
Mokslinis tyrimas vykdomas pagal podoktorantūros projektą Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144 „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
2018-04-16Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 15 d. 24 val. Daugiau informacijos: LMT tinklalapyje.
Planuojančius rengti paraiškas doktorantus LMT 2018 m. balandžio 25 d. 13 val. kviečia į renginį, kuriame supažindins su šios paramos naujienomis, reikalavimais paraiškoms, jų vertinimu bei atsakys į su paraiškų rengimu susijusius klausimus. Registracija: https://goo.gl/ZLz1ot.
2018-04-12Kristina Ambrazevičiūtė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Vyresnio amžiaus žmonių teisės į darbą įgyvendinimas visuomenės senėjimo sąlygomis“.
2018-04-06Tomas Mendelsonas (Finansų institutas) apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties (04S) disertaciją „Institucinių sektorių skolų poveikio šalies finansiniam stabilumui vertinimas Europos Sąjungos valstybėse“.
2018-04-06Gerda Štaraitė-Barsulienė (Privatinės teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Mediacijos notaro veikloje taikymo galimybės ir teisinio reguliavimo Lietuvoje tobulinimo kryptys“.
2018-03-23Juozas Valčiukas (Viešosios teisės institutas) apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją „Islamic Law: A Question of Adaptability" (liet. k. „Islamo teisė: adaptyvumo klausimas").
2018-02-12Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla 2018 m. vasario 26 d. - kovo 9 d. kviečia dalyvauti seminaruose "Statistical Analysis and Econometrics for Scientific Research", kuriuos ves kviestinė užsienio mokslininkė prof. dr. Mihaela Simionescu (Rumunijos Respublika).
Tarptautiniu mastu pripažinta užsienio mokslininkė į Lietuvą atvyksta pagal Švietimo mainų paramos fondo priemonę paramai užsieniečiams dėstytojams.
Seminarų apimtis – 10 dienų, 40 akademinių valandų.
Seminarai visiems dalyviams (apribojimų nėra) nemokami. Dalyvavusiems bent 50 proc. seminarų bus išduoti dalyvavimą patvirtinantys sertifikatai.

REGISTRACIJA: https://goo.gl/forms/nVcx7rAdlXtElJD63
Vieta: MRU LAB (Didlaukio g. 55, Vilnius), 101 aud.
Laikas: vasario 26 d. - kovo 2 d. ir kovo 5-9 d. 16.20-19.30 val.
2018-02-09Monika Mačiulienė (Vadybos institutas) apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties disertaciją „Modelling co-creative ecosystem in the context of technological development“ (liet. k. „Bendrakūros ekosistemos modeliavimas technologinės pažangos kontekste“).

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747