Gynimas eksternu


Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją ir svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba be bendraautorių išleidęs mokslinę monografiją.
Rektoriui adresuotas prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu įteikiamas Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklai. Prie prašymo pridedama: Prašymas leisti ginti daktaro disertaciją eksternu 

Rektorius arba jo įgaliotas asmuo prašymą su priedais nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui, kuris disertacijos parengtumui įvertinti skiria ne mažiau kaip du ekspertus ir atitinkamą mokslo padalinį. Gavęs ekspertų išvadas, komitetas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo įteikimo šaukia posėdį, kuriame dalyvauja ir eksternas. Išklausęs ekspertus ir eksterną komitetas sprendžia, ar eksterno disertacija atitinka mokslo daktaro disertacijai keliamus reikalavimus. Jei Komitetas nusprendžia, kad disertacija negali būti parengta gynimui per vienerius metus nuo prašymo įteikimo, pakartotinai su prašymu ginti disertaciją eksternas gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.