Bendrosios registracijos taisyklės

Registravimasis į studijas vyksta dviem etapais:

I etapas – pagrindinė registracija. Jos metu studentai privalo susidaryti savo studijų planus iš privalomųjų ir pasirenkamųjų studijų dalykų kitiems studijų metams ir užsiregistruoja į pasirenkamuosius studijų dalykus. Nuolatinių studijų studentų pagrindinė registracija vyksta nuo balandžio 20 d. iki gegužės 1 d., ištęstinių studijų studentų – per įžanginių paskaitų savaites.

II etapas – galutinė registracija. Jos metu studentai koreguoja to semestro pasirinkimus ir patvirtina anksčiau sudarytus studijų planus. Galutinė registracija nuolatinių studijų studentams į rudens semestrą vyksta nuo birželio 1 d. iki birželio 15 d., į pavasario semestrą – nuo gruodžio 15 d. iki gruodžio 31 d.

Ištęstinių studijų studentai ir klausytojai II etapą vykdo pagal fakultetų tinklalapiuose (intranete) pateiktus studijų grafikus.

Naujų studijų metų rudens semestro tvarkaraščiai pateikiami iki birželio 15 d., o pavasario semestro – iki sausio 15 d. Kiekvieno semestro patikslintas studijų tvarkaraštis skelbiamas likus ne mažiau kaip savaitei iki semestro pradžios. Studijų grafikai skelbiami birželio mėn. fakultetų (mokyklos) tinklalapiuose.

Prieš registruojantis į pasirenkamuosius ir laisvuosius dalykus studentams sudaromos sąlygos išklausyti šių dalykų įžanginę paskaitą tiesiogiai arba iš įrašo Universiteto nuotolinių studijų tarnybinėje stotyje. Sprendimą dėl įžanginės paskaitos formos priima fakulteto dekanas.

Nuolatinių studijų pirmo kurso studentų rudens semestro studijų dalykų registracija vyksta per 15 kalendorinių dienų nuo pirmojo semstro pradžios. Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų rudens semestro studijų dalykų registracija vyksta per įžanginių paskaitų savaites.

Studentai, neužsiregistravę į studijų dalykus, neturi teisės lankyti tų dalykų paskaitų, seminarų, dalyvauti kitame kontaktiniame darbe, laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų, jiems nesuteikiama prieiga prie šių dalykų studijų informacinių išteklių.

Studentai, išankstinės registracijos metu neužsiregistravę į nustatytos minimalios būtinos studijų metų apimties dalykų studijas, įspėjami elektroniniu laišku. Per 5 darbo dienas po šio įspėjimo neatlikusių būtinų registracijos procedūrų studentų studijos automatiškai stabdomos ir gali būti atnaujintos tik kitais akademiniais metais.

Studijų programoje numatyti pasirenkamieji ir laisvieji dalykai dėstomi tada, kai minimalus užsiregistravusių studentų skaičius pirmosios pakopos studijose yra 15, o antrosios pakopos studijose – 10. Nesusidarius tokio dydžio grupėms, fakulteto nustatyta tvarka galimos individualios tų dalykų studijos.

Registracija į dalines studijas vykdoma ta pačia arba supaprastinta tvarka kaip ir į nuolatines bei ištęstines studijas. Į dalines studijas gali registruotis asmenys, su Universitetu sudarę studento arba klausytojo sutartį.

Registracijos metu kursinio darbo studijų dalykas gali būti pasirenkamas iš studijų programoje nustatyto kursinių darbų dalykų sąrašo.

Su registracija į studijas susiję studijų programų turinio patikslinimai turi būti atlikti ir Universiteto senato patvirtinti iki balandžio 15 d., o pirminiai katedrų pedagoginio krūvio planai fakultetų dekanų patvirtinti ir pateikti Akademinių reikalų centrui iki gegužės 31 d.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747