Akademinės pagalbos galimybės


FAKULTETAI / INSTITUTAS

Teikia akademinę paramą studentams nustatytomis konsultacijų valandomis katedrose, elektroniniu paštu, „Moodle“ aplinkoje.

AKADEMINIŲ REIKALŲ CENTRAS

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/kontaktai/

Studijų skyrius

Studijų skyriaus darbuotojai konsultuoja ir pataria fakultetų darbuotojams, dėstytojams, studentams, klausytojams dėl studijų proceso ir jo organizavimo tvarkos universitete. Konsultuoja fakultetų metodininkus ir studentus apie už studijas sumokėtos kainos valstybės nefinansuojamiems studentams kompensavimo galimybę ar būtinybę valstybės finansuojamiems studentams tam tikromis aplinkybėmis apmokėti / dalį studijų kainos gražinti į valstybės biudžetą; tarpininkauja tarp Universiteto ir Valstybinio studijų fondo. Teikia informaciją apie studentų ir klausytojų skaičius Universitete. Koordinuoja ir vykdo stebėseną registracijos į kursinių darbų, bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų temų pasirinkimą informacinėje sistemoje.

Teikia pirminę informaciją kandidatams dėl galimybės įvertinti jų neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus Universitete.

Bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais, konsultuoja kandidatus neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų mokymosi pasiekimų atitikties Universitete vykdomoms studijų programoms klausimais. 

Išsamiau:http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/kval_tob_ir_komp_prip_skyrius/nefor_ir_savaim/

Tarptautinis studentų biuras

Universitetui suteikta Erasmus aukštojo mokslo institucijos chartija dalyauti Erasmus+ programoje 2014-2020 metais. Už Erasmus programos judumo vykdymą – planavimą, koordinavimą ir dotacijų sutarčių administravimą MRU atsako Akademinių reikalų centro Tarptautinis studentų biuras. Siekiant, kad Erasmus+ programos judumas būtų vykdomas efektyviai, skaidriai, laikantis Erasmus universiteto chartijos įsipareigojimų, universiteto judumo organizavimo įsipareigojimų, mes konsultuojame studentus ir teikiame informaciją Erasmus+ programos įgyvendinimo MRU tvarkos, studijų mainų klausimais. Informacinių seminarų, konferencijų ir kitų lengvai Universiteto bendruomenei prieinamų su ES aukštojo mokslo ir švietimo programomis bei judumo projektais susijusių renginių pagalba, skleidžiame Universitete šių sričių naujoves. Išsamiau žiūrėkite čia

Studentams, planuojantiems dalyvauti Erasmus+ judumo programoje išsamią konsultaciją dėl studijų ir praktikos užsienyje programų, užsienio universitetų bei jų siūlomų dalykų atitikimo studijuojamai programai, sutarčių sudarymo, sukauptų kreditų perkėlimo ir kitų akademinių procesų, susijusių su studentų judumu dalinėms studijoms ar tarptautinei praktikai teikia fakultetų (mokyklos) prodekanai (direktorius), jų kontaktus galite rasti čia.

Tarptautinio studentų biuro kontaktus galite rasti čia.

Skaitmeninių studijų grupė

Skaitmeninių studijų grupė koordinuoja elektroninių ir nuotolinių studijų plėtrą universitete, diegia pažangius skaitmeninių studijų metodus bei teikia paramą kitiems universiteto padaliniams, dėstytojams, studentams skaitmeninių studijų klausimais.

Universiteto elektroninių studijų aplinkoje „Moodle“ talpinama studijų dalykų medžiaga nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, prie studijų aplinkos jie gali prisijungti per elektroninę studijų knygelę. E-studijų aplinkoje galima laikyti tarpinius ir galutinius atsiskaitymus. Šioje aplinkoje patalpinti filmuoti pasirenkamų dalykų pristatymai.

Paskaitoms ir konsultacijoms naudojama daugiašalė vaizdo konferencijos įranga į nutolusias auditorijas.

Kai kurios studijų programos ar jų dalis yra pritaikytos nuotolinėms studijoms. Šių programų studijų dalykų medžiaga, kuriai taikomi specialūs reikalavimai, taip pat talpinama „Moodle“ aplinkoje. Joje studentai ne tik studijuoja patalpintą studijų medžiagą, bet ir konsultuojasi su dėstytojais, atlieka savitikros užduotis, jiems rengiami tarpiniai atsiskaitymai.

Skaitmeninių studijų grupės kontaktus galite rasti čia.

KARJEROS CENTRAS

Karjeros centras koordinuoja karjeros ugdymo ir valdymo paslaugų teikimą, studentų ir klausytojų priėmimą į Universitetą:

  • apie konsultavimą karjeros klausimais išsamiau žiūrėkite čia;
  • apie akademinį konsultavimą, skirtą moksleiviams, abiturientams, studentams ir absolventams, ieškantiems informacijos apie studijas, išsamiau žiūrėkite čia.

BIBLIOTEKA

Siekdama tenkinti šiuolaikinio vartotojo poreikius biblioteka tampa aktyvia studijų proceso dalyve, užtikrinanti prieigą prie mokslinės informacijos išteklių, ugdanti Universiteto akademinės bendruomenės narių informacinį raštingumą.
Organizuoja mokymus ir susitikimus su vartotojais. Pagal vartotojų pageidavimus praveda informacijos paieškos, elektroninių informacijos šaltinių bei informacijos tvarkymo programų pristatymų mokymus. Be to, bibliotekos paskaitų ir pristatymų medžiaga, vaizdinės pamokėlės talpinamos bibliotekos tinklalapyje ir yra prieinamos nuotoliniu būdu. Suderinę susitikimo laiką ir nurodę konsultacijos tikslą studentai gali iš anksto užsisakyti bibliotekininko konsultaciją.
Studentams teikia pagalbą pasirenkant informacijos paieškos strategiją. Raštu arba žodžiu (jeigu vartotojas pageidauja) nurodo, kokius mokslinės informacijos paieškos įrankius ir šaltinius vartotojas turėtų naudoti, kokius pasirinkti reikšminius žodžius ir kaip suformuluoti paieškos užklausą.
Dėstytojams pageidaujant bibliotekininkai atvyksta į paskaitą ir supažindina studentus su svarbiausiomis studijuojamo dalyko duomenų bazėmis, pataria kaip rasti literatūrą ar informaciją rengiamiems rašto darbams bei studijų užduotims.
Papildomai rengiami paieškos vadovai, kuriuose paaiškinama, kaip naudotis duomenų bazėmis, pildomas teminės informacijos puslapis, rengiama informacinė padalomoji medžiaga. Išsamiau: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/bibliotekos_paslaugos/


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747