Studentų aptarnavimo skyriusAKADEMINIŲ REIKALŲ CENTRAS

https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/kontaktai/

Studijų skyrius

Akademinių reikalų centras  konsultuoja  studentus ir klausytojus dėl studijų proceso ir jo organizavimo tvarkos universitete.

Teikia informaciją ir metodines konsultacijas dėl universiteto stipendijų, dėl Valstybinio studijų fondo administruojamų socialinių stipendijų bei dėl Valstybinio studijų fondo teikiamų paskolų.

Skatinant specialiųjų poreikių asmenis siekti aukštojo mokslo konsultuoja dėl finansinės paramos pagal projektą „
Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.

Konsultuoja ir teikia informaciją dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių ir provaikaičių studijoms Lietuvoje.


Studijų skyriaus studijų vadybininkas suteikia studentams informaciją:
apie Mykolo Romerio universiteto auditorijų fondą; apie auditorijų rezervacijos galimybes; rengia pažymas buvusiems studentams.

Studijų slyriaus vyresnysis metodininkas konsultuoja studentus, pageidaujančius siekti neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų pasikiekimų pripažinimo:

 • teikia pirminę informaciją dėl galimybės įvertinti neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus Universitete;
 • bendradarbiaujant su Universiteto padaliniais, konsultuoja neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytų mokymosi pasiekimų atitikties Universitete vykdomoms studijų programoms klausimais.

Išsamiau:http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/kval_tob_ir_komp_prip_skyrius/nefor_ir_savaim/

Priėmimo ir diplomų skyrius

Teikia pagalbą studentams ir stojantiesiems:

Pretenduojantiems studijuoti lietuvių kalba Universitete:

konsultuoja stojančiuosius priėmimo klausimais į pirmos, antros pakopų ir papildomas studijas telefonu, el. paštu, asmeniškai;

koordinuoja priėmimą į Universitetą Bendrojo studentų priėmimo metu su Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti;

rengia Universiteto ir klausytojo sutartis.


Pretenduojantiems studijuoti Universitete anglų kalba užsienio šalių piliečiams:

konsultuoja priėmimo į Universitetą klausimais telefonu, el. paštu, asmeniškai;

konsultuoja teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje klausimais;
rengia dokumentus Lietuvos Respublikos atstovybėms užsienyje, Migracijos departamentui, užsienio šalių ambasadoms;
tekia konsultacijas bei informaciją Lietuvos Respublikos atstovybėms užsienyje, Migracijos departamentui, Migracijos valdybai;
padeda studentams deklaruoti gyvenamąją vietą.

Pretenduojantiems studijuoti nuotolinėse studijose:


konsultuoja interesantus priėmimo į Universitetą klausimais telefonu, el. paštu, asmeniškai;

rengia Universiteto ir klausytojo sutartis.

Organizuoja:


susitikimus su moksleiviais, kurie domisi Universitetu, specialybėmis, studijų programomis;
išvykas į vidurinio ugdymo mokyklas, kolegijas, kur susitikimuose su moksleiviais ar kolegijų studentais teikia informaciją apie priėmimą, studijas;
studentų priėmimą į Mykolo Romerio universitetą.

Studijų mainų grupė

Išvykstantiems studentams

Studijų mainų grupė teikia pagalbą:

Teikia informaciją studentams apie studentų mainus pagal tarptautines judumo programas, dvišales ir daugiašales valstybines sutartis, Universiteto partnerystės sutartis;

Koordinuoja išvykstančių Universiteto studentų judumą:

skelbia studentų mainų atrankas studijoms, tarptautinėms praktikoms;
skelbia studentams atrankų studijoms, tarptautinėms praktikoms rezultatus;
siunčia atrinktų studentų nominavimo laiškus, jei reikia pildo užsienio aukštojo mokslo institucijų nustatytas nominavimo formas, rengia patvirtinimus apie atrinkto Erasmus studento statusą užsienio universitetams, kitiems suinteresuotiems asmenims;
organizuoja studentų pasirengimo išvykimui mokymus, informacinius seminarus;
tarpininkauja komunikacijoje su priimančiųjų institucijų koordinatoriais ir atrinktais studentais;
teikia konsultacijas dėl paraiškų ir kitų dokumentų pateikimo procesų užsienio universitetams;
rengia dokumentus dėl studentų išvykimo į dalines studijas užsienyje, tarptautines praktikas pagal tarptautines programas, dvišales ir daugiašales valstybines sutartis, Universiteto partnerystės sutartis, koordinuoja dokumentų pasirašymą, prižiūri nustatytų sąlygų laikymąsi;
teikia konsultacijas studentams išvykus; tarpininkauja dėl studijų sutarčių pakeitimų tvirtinimo;
teikia konsultacijas studentams dėl dalinių studijų, tarptautinės praktikos tarpinių (jei nustatyta) ir galutinių ataskaitų rengimo ir pateikimo;
Organizuoja studentams skirtus renginius susijusius su ES aukštojo mokslo ir švietimo programomis bei judumo projektais;
Rengia ir platina studentams skirtus leidinius susijusius su ES aukštojo mokslo ir švietimo programomis bei judumo projektais;

Atvykstantiems studentams

Studijų mainų grupė teikia pagalbą atvykstantiems studentams:

rengia ir platina informaciją atvykstantiems mainų studentams apie mainų programas lietuvių ir užsienio kalba;
vykdo susirašinėjimą užsienio kalba su interesantais ir universitetais dėl priėmimo į mainų programas;
organizuoja užsienio studentų dokumentų priėmimą į manų programas;
rengia užsienio studentų priėmimo dokumentus (Rektoriaus įsakymus dėl studentų priėmimo, priėmimo laiškus, apgyvendinimo patvirtinimą ir t.t.);
informuoja studentus apie fakultetų pateiktą informaciją, apie suformuotas studentų grupes, teikia statistinę informaciją, persiunčia naujienas ir naudinga informaciją iš kitų padalinių;
tvarko atvykstančių mainų studentų migracijos dokumentus, padeda Migracijos Valdyboje juos susitvarkyti;
organizuoja studentų apgyvendinimą Studentų namuose, jei reikia padeda susirasti gyvenamąją vietą privačiame sektoriuje;
palaiko ryšius su užsienio šalių universitetų koordinatoriais, kurie atsakingi už išvykusius studentus parterinėse institucijose;
organizuoja Įvadinę savaitę mainų studentams, keliones, socialinius, kultūrinius, pažintinius renginius;
kartu su fakultetais gerina mainų studentų studijų ir socialinio gyvenimo kokybę;
dalinasi su universitetais partneriais gerąja patirtimi organizuojant mainus.

Elektroninių studijų grupė

https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/elektroniniu_studiju_grupe/apie_mus/

Dalį studijų perkėlus į elektroninių studijų aplinką, joje talpinamos tarpinių atsiskaitymų užduotys, studentai kelia rašto darbus, bakalauro ir magistro darbus. Šiuos darbus e-studijų aplinkoje vertina ne tik dėstytojai, bet juos patikrina ir e-patikros sistema. Kad sistema rašto darbus galėtų patikrinti, jie turi būti teisingai sukelti. Šiuo tikslu studentams e-studijų aplinkoje yra patalpintas „Darbų talpinimo vadovas“, šiuo klausimu vyksta nuolatinės individualios konsultacijos.

E-studijų aplinkoje yra patalpinti filmuoti pasirenkamų dalykų pristatymai. Studentams e-aplinkoje pateikiamos gairės kaip prisijungti prie šių pristatymų.

Biblioteka

Vykdydama savo veiklą biblioteka orientuojasi į šiuolaikinius vartotojo poreikius ir atsižvelgdama į juos inicijuoja ir teikia tradicines ir elektronines paslaugas.

Studentų bibliotekinis aptarnavimas apima registraciją, aptarnavimą abonementuose ir skaityklose, leidinių paiešką, užsakymą, išdavimą, grąžinimą, išdavimo termino pratęsimą, tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą, informavimą apie įvykdytus knygų užsakymus, grąžinimo laiką ir pan.

Nuolat plečiame elektroninių paslaugų pasiūlą. Bibliotekoje veikia knygų išdavimo savitarnos įrenginys, veikia sistema informuojanti apie kompiuterinių darbo vietų užimtumą, duomenų bazės prieinamos nutolusiems vartotojams, naujai gautų knygų viršeliai ir turiniai pateikiami bibliotekos kataloge. Prisijungę prie elektroninio bibliotekos katalogo studentai patys gali prasitęsti knygų naudojimosi terminus, rezervuoti išduotus abonemento fondo leidinius. Užpildę tinklalapyje esančias užsakymo formas studentai gali pasiūlyti bibliotekai įsigyti leidinį, užsisakyti konsultaciją ar kt. paslaugą.

Plečiama „čia ir dabar“ teikiamų konsultacijų pasiūla. Aktualiais studentams klausimais teikiamos konsultacijos telefonu, bendraujama Skype programa ir socialiniuose tinkluose.

Išsamiau: bibliotekos tinklalapio rubrikoje Studentui \ Skaitytojo ABC

 FAKULTETAI  INSTITUTAS

 • Organizuoja fakulteto / instituto studijų procesą: rengia paskaitų, egzaminų laikymo tvarkaraščius, konsultuoja studentus studijų klausimais: dėl studentų dalykų kurso kartojimo, akademinių atostogų, studijų stabdymo, perkėlimo į aukštesnį kursą, rotacijos ir kitais klausimais;
 • Administruoja studijų sutarčių su fakulteto studentais sudarymą;
 • Teikia fakulteto studijų pažangumo ataskaitas ir statistinę informaciją;
 • Teikia siūlymus dėl Senato ir kitų stipendijų suteikimo studentams;
 • Dalyvauja administruojant Valstybinio studijų fondo paskolų ir socialinių stipendijų suteikimą fakulteto studentams;
 • Organizuoja fakulteto / instituto studentų baigiamuosius egzaminus/baigiamųjų darbų gynimus. • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747