Finansinė parama studentams

Stipendijos

Mykolo Romerio universiteto skatinamųjų stipendijų, trečios pakopos studijų stipendijų, tikslinių (mecenatų) stipendijų ir tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo nuostatai reglamentuoja:
 • valstybės studentams skatinti skiriamų lėšų paskirstymą bei skatinamųjų stipendijų ir tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimą universiteto studentams, kurių studijos visiškai arba iš dalies finansuojamos valstybės lėšomis;
 • stipendijų skyrimą valstybės nefinansuojamiems studentams iš Universiteto nuosavų lėšų;
 • stipendijų skyrimą trečios pakopos studijų studentams (doktorantams);
 • tikslinių (mecenatų) stipendijų skyrimą studentams.
Mykolo Romerio universiteto senato stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Senato stipendijų skyrimo universiteto studentams tvarką.
Mykolo Romerio universiteto studentų labdaros ir paramos fondas suteikia vienkartinę stipendiją universiteto studentams vykstantiems į mokslines - praktines konferencijas, seminarus, mokslinius pasitarimus, tikslines vasaros stovyklas ir kitais atvejais.

Mokesčio už studijas sumažinimas

Studentai gali teikti fakulteto dekanui, doktorantai - mokslo prorektoriui prašymą dėl studijų įmokos sumažinimo, atleidimo nuo studijų įmokos. Socialinių reikalų komisija teikia siūlymą Rektoriui sumažinti studijų įmoką, atleisti nuo studijų įmokos, jeigu studentas arba klausytojas atitinka bent vieną iš studijų įmokos sumažinimo, atleidimo kriterijų. Mykolo Romerio universiteto studijų kainų, kitų įmokų mokėjimo administravimo tvarka nustato studentų studijų įmoku, studentų mokamų įmokų, tiesiogiai susijusių su studijų programos įgyvendinimu, įmoku už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas bei įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, įmokų už gyvenimo ir kitas paslaugas mokėjimo, grąžinimo, mažinimo ir kitas sąlygas, bendruosius principus bei procedūras, mokėjimo organizavimą ir kontrolę.

Studijų įmoka, atitinkanti studijų kainą semestrui, ir įmoka už studijų dalyką (modulį) gali būti mokama dalimis.

Valstybės finansinė parama

Valstybinis studijų fondas:
 • Administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams;
 • Administruoja stipendijas trečiosios studijų pakopos studentams;
 • Administruoja socialines stipendijas;
 • Administruoja valstybės lėšų gražinimą, kai valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
 • Administruoja per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos kompensavimą daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
 • Administruoja valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose;
 • Švietimo ir mokslo ministro pavedimu įgyvendina kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio lengvata

Lietuvos gyventojai gali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata studijuojantiems ir/ar jų tėvams ir dalį sumokėto mokesčio už studijas susigrąžinti iš sumokėtų pajamų mokesčio. Daugiau informacijos apie tai Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1014244.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747