Teisės krypties papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis universitetinis išsilavinimas yra nepakankamas teisės krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.  Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai (60 kreditų).

INFORMACIJA IR KONSULTACIJA


+370 686 17431
+370 85 2714704


priemimas@mruni.eu

Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Stojančiųjų dokumentai bus priimami nuo birželio 10 iki liepos 4 dienos.

BENDROJI DALIS

Stojantieji gali pretenduoti į:

1 lentelė

Studijų kryptis Kokio pasirengimo asmenys
 gali dalyvauti konkurse
Teisės krypties papildomos studijos (Vilniuje)
  Įgiję socialinių, humanitarinių, technologijų,
 biomedicinos, fizinių mokslų sričių universitetinį
 bakalauro laipsnį arba jam prilygintą

Teisės krypties papildomos studijos (Kaune)
Aplinkosaugos teisės krypties papildomos studijos (Kaune)

KAIP ĮSTOTI?

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštų priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes arba pateikti dokumentus atvykus į universitetą nuo 2020-06-10 iki 2020-07-04, iki 12 val.;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti iki 2020-07-08, iki 12 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantysis privalo patvirtinti studijų sutartį ir įforminti priėmimą. Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis;
•    Visas priėmimo taisykles rasite čia .

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantiems į papildomas studijas reikia el.paštų priemimas@mruni.eu atsiųsti punkte nurodytų dokumentų skanuotes arba pateikti dokumentus atvykus į universitetą:
•     prašymą (rasite čia);
•    aukštąjį universitetinį bakalauro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas. 2013-2020 metų Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų absolventams pateikti bakalauro diplomo ir jo priedo skanuočių nereikia;
•    paso paskutinio puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją* (kopija atsiunčiama arba įteikiama ).
•    stojamosios studijų įmokos, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama arba įteikiama);
•    asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus ir kopijas* (smulkesnė informacija www.skvc.lt) arba ne vėliau kaip iki birželio 30 d. pateikia dokumentus Priėmimo grupei diplomo pripažinimo procedūroms (
kopija atsiunčiama arba įteikiama).

*
Atvykus į universitetą dokumentų  kopijas daro ir tvirtina MRU (kopijos įteikiamos) II- 233 auditorijoje nuo birželio 10 d. Taip pat Viešojo saugumo akademijoje.

KONKURSINIO BALO SANDARA

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
-    baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
-    likusiųjų diplomo priede ar priedėlyje pažymių aritmetinis vidurkis.

PRIĖMIMO PROCEDŪROS

2 lentelė

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas, prašymuose pareikštų pageidavimų tikslinimasNuo 2020 06 10 iki 2020 07 04, 12.00 valandos
Prašymų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų priėmimas el.paštu
Nuo 2020 06 10 iki 2020 07 03, 12.00 valandos
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (I turas) 2020 07 08, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)
Nuo 2020 07 08, 13.00 val. iki 2020 07 10, iki 15.00 valandos
Apeliacijos dėl konkurso priimamosIki 2020 07 09, 13.00 valandos
Patikslintų kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas (II turas)2020 07 14, 13.00 val.
Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas (interneto pagalba)Nuo 2020 07 14, 13.00 val. iki 2020 07 16, 15.00 valandos
Skelbiamas papildomas priėmimas į laisvas vietas
Nuo 2020 07 17 iki 2020 07 24, 15.00 valandos

PRIĖMIMO VYKDYMAS

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

STOJAMOJI ĮMOKA, SĄSKAITŲ REKVIZITAI

Stojantieji, stojamąją studijų įmoką moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Mokėjimo kvite nurodoma įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Įmokėta stojamoji studijų įmoka užregistravus prašymą dalyvauti konkurse negrąžinama.
Stojamosios studijų įmokos dydis yra 20 Eur. Teikiant prašymą stojamoji studijų įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1995 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų namų auklėtiniai, taip pat su specialiaisiais poreikiais (darbingumo lygis 45 % ir mažiau). Šie asmenys kartu su prašymu, užuot parodę stojamosios studijų įmokos kvitą, turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

STUDIJŲ KAINA

2020 metų  studijų kaina už semestrą yra 700 eurų 
Studijų įmoka už semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios. Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

KITA

Nesusidarius 15 asmenų grupei priėmimas į tos programos studijas yra sustabdomas.
Prašymo forma, neįforminusiems laiku priėmimo (rasite čia)