Apie projektą


Mykolo Romerio universitetas skatina inovacijų plėtrą

Mykolo Romerio universitetas nuo 2005 m. kovo 2 d. vykdo Europos struktūrinių fondų paramos projektą ,,Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose” pagal Lietuvos 2004 2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto "Žmogiškųjų išteklių plėtra” 5 priemonę "Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje”. Pagrindinis šios priemonės tikslas - didinti mokslininkų gebėjimus, plėsti mokslines žinias tarptautiniu lygmeniu ir parengti specialistus, atitinkančius ekonomikos poreikius.

Pagrindiniai šios priemonės uždaviniai: kelti magistrantų ir doktorantų, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją ir palaikyti jų kompetenciją; vykdyti numatytą mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) prioritetinėse srityse; sukurti MTEP vertinimo sistemą; plėtoti ir tobulinti konkurencingą MTEP finansavimą ir skatinti mokslinės bendruomenės ir visuomenės dialogą.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - suteikti Mykolo Romerio universiteto antrojoje ir trečiojoje studijų pakopose bestudijuojantiems studentams tarpdisciplininį išsilavinimą, atitinkantį žinių ekonomikos reikmes ir besikeičiančius darbo rinkos poreikius.

Projekto uždaviniai:
 1. Sukurti naujas, darbo rinkos poreikius atitinkančias, tarpdisciplinines magistrantūros studijų programas universitete.
 2. Pagerinti esančių magistrantūros ir doktorantūros programų kokybę.
 3. Pakelti MRU absolventų įsidarbinimo rodiklius.
 4. Sustiprinti MRU doktorantūros studijose atliekamų tyrimų taikomąjį pobūdį.
Projekto tikslinė grupė - Mykolo Romerio universiteto antrųjų ir trečiųjų studijų pakopose studijuojantys studentai.
Projekto trukmė - 3 metai (2005 m. kovas – 2008 m. vasaris).

Projekto poreikis ir tikslingumas

Projektas buvo rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1646 “Dėl ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategijos bei Lietuvos mokslo ir technologijų Baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo”. Anot šio dokumento, Lietuvos MTEP išlieka silpnai integruota į Europos Sąjungos mokslinių tyrimų erdvę. Nepaisant išplėtotos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų sistemos šalyje, nepajėgiama užtikrinti tinkamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo. Dokumente teigiama, kad dėl menko finansavimo nukenčia mokslo ir studijų kokybė, mokslinis potencialas ištisą dešimtmetį beveik nepasipildo naujais mokslininkais.

Formuojant projekto idėją taipogi remtasi ES bei Lietuvos mokslo strategijos analize, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Darbo ir socialinių tyrimų instituto 2003 m. atliktu Universitetų absolventų konkurencingumo darbo rinkoje darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste tyrimu, taip pat konsultacijomis su švietimo institucijų administravimo ekspertais. Remiantis ES bei Lietuvos mokslo strategijos analize, aukštųjų mokyklų absolventų įsitvirtinimo darbo rinkoje studijomis, darbo rinkos poreikių tyrimais, konsultacijomis su Švietimo institucijų administravimo ekspertais, parengti preliminarūs naujų magistrantūros studijų ir studijų dalykų programų projektai pagal MTEP prioritetinę kryptį “Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“.

Projektas taip pat grindžiamas ES dokumentais, kurių analizė leido išryškinti pagrindines tarpdisciplinines sritis, kurių plėtra svarbi žiniomis grįstos ekonominės sistemos kūrimui bei didesnei socialinei sanglaudai:

 • Europos Tarybos rekomendacija dėl universitetų mokslinės misijos (Recommendation No. R (2000) 8 of the Committee of Ministers to the Member States on the Research Mission of the Universities) bei jų vaidmens mokymosi visą gyvenimą procese
 • (Recommendation No. R (2002) 6 of the Committee of Ministers to the Member States on Higher Education Policies in Lifelong Learning);Europos Tarybos rekomendacija dėl socialinių mokslų vaidmens pereinamuoju laikotarpiu (Recommendation No. R (2000) 12 of the
 • Committee of Ministers to Member States on the Social Sciences and the Challenge of Transition); Europos Komisijos komunikatu dėl universitetų vaidmens žinių Europoje (The Role of the Universities in the Europe of Knowledge).


Projekto veiklos

1. Magistrantūros studijos
1.1. Numatomos sukurti naujos magistrantūros studijų programos:
 • finansų teisė (programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos teisininkus, gerai išmanančius vykstančius finansinius procesus ir gebančius šiuolaikiškai spręsti iškylančias teisines finansines problemas);
 • vežimo teisė (programos tikslas – parengti specialistus, gebančius spręsti konkrečias teorines ir praktines transporto teisės problemas valstybės valdymo, administraciniame ir privačiame sektoriuose);
 • intelektinės nuosavybės teisė (programos tikslas - parengti kvalifikuotus intelektinės nuosavybės apsaugos teisės specialistus, sugebančius spręsti konkrečias teorines ir praktines intelektinės nuosavybės teisės problemas valstybės valdymo, administraciniame ir privačiame sektoriuose, skleisti žinias apie intelektinę nuosavybę visuomenei);
 • verslo psichologija (programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos psichologus – konsultantus verslo įmonėms, turinčius psichologijos, vadybos, marketingo ir teisės žinių, puikiai išmanančius žmogiškųjų išteklių vadybą, inovacijų vadybą ir psichologiją, teisę, rinkodarą bei reklamos komunikaciją, taip pat sugebančius atlikti taikomuosius bei mokslinius tyrimus ir galinčius paskatinti verslo organizacijų plėtrą).

Norėdami gauti parengtus naujų magistrantūros studijų programų studijų dalykų programas ir dalomąją medžiagą, kreipkitės į atitinkamo dalyko dėstytoją.

1.2. Numatomi sukurti nauji magistrantūros studijų dalykų moduliai magistrantūros studijų programoms atnaujinti:
 •    elektroninė demokratija (Informatikos teisės programa);
 •    ES žinių visuomenės plėtra (Viešojo administravimo programos Elektroninės valdžios administravimo specializacija);
 •    neįgaliųjų socialinės garantijos ir teisinė padėtis (Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės programa);
 •    pilietinės visuomenės plėtra (Teisės ir valdymo programa);
 •    šeimyninio smurto prevencija (Baudžiamosios teisės ir kriminologijos programa);
 •    vadovavimo psichologija (Teisės ir valdymo programa);
 •    vartotojų teisių apsauga (Teisės programos Verslo teisės specializacija);
 •    žinių ekonomika (Viešojo administravimo programos Elektroninės valdžios administravimo specializacija);
 •    žmogiškųjų santykių administracinis teisinis reguliavimas (Administracinės teisės programa).

Norėdami gauti atnaujintų studijų dalykų programas ir dalomąją medžiagą, kreipkitės į atitinkamo dalyko dėstytoją.

2. Doktorantūros studijos
2.1. Numatomi sukurti nauji doktorantūros studijų dalykų moduliai teisės mokslo krypties ir vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros studijų programoms atnaujinti:
 •   inovacijų vadybos koncepcijos;
 •   intelektinės nuosavybės vadyba;
 •   lobizmas ir interesų grupės žinių visuomenėje;
 •   intelektinės nuosavybės apsaugos teisė.
2.2. Planuojama nuo 2005 m. pirmojo ketvirčio iki projekto įgyvendinimo pabaigos pagal doktorantūros studijų programas universiteto bibliotekos fondai bus atnaujinti 600 naujausių mokslinių knygų.
2.3. Siekiant skatinti mobilumą ir kelti doktorantūros studijų tikslinių grupių kompetenciją ir konkurencingumą numatoma 30 doktorantų komandiruoti mokslinėms stažuotėms į šiuos Mykolo Romerio universiteto partnerius-universitetus:
 • Kylio Kristiano - Albrechto universitetą (Christian-Albrechts-Universität Kiel), kuris yra vienas iš universitetų-lyderių Vokietijoje. Turėdamas daugiau nei šimtą ekonomikos, administravimo, vadybos, teisės ir kitų mokslo šakų mokslinių tyrimų institutų, universitetas yra pelnytai pripažintas mokslo centru ir Vokietijoje ir tarptautiniu lygiu;
 • Kopenhagos universitetą (Kobenhavns Universitet), kuris yra didžiausia mokslo ir švietimo institucija Danijoje, sukaupusi didžiulę patirtį, joje dirba tarptautinio lygio mokslininkai, tyrimai atliekami vienose geriausiai techniškai aprūpintose laboratorijose. Universitetas aktyviai bendradarbiauja su viešuoju ir privačiuoju sektoriais;
 • Mančesterio universitetą (University of Manchester), kuris yra vienas iš stipriausių universitetų teisės ir administravimo srityje Jungtinėje Karalystėje. Į šį universitetą kiekvienais metais pareiškia norą studijuoti daugiausia abiturientų nei bet kuriame kitame Jungtinės Karalystės universitete. Didžioji dalis akademinio personalo dirbanti universitete yra pasiekusi tarptautinį pripažinimą;
 • Upsalos universitetą (Uppsala Universitet), kuris vienas iš pirmųjų Švedijoje pabrėžė informacinių technologijų svarbą ir turi ženklų įdirbį šioje srityje.Universitete yra nuolatos kuriamos naujos programos yra sukaupta gausi duomenų bazė. Universitetas aktyviai bendradarbiauja su pramonės šakų atstovais ir kartu jau įgyvendino daug svarbių projektų;
 • Roterdamo Erasmus universitetą (Erasmus Universiteit Rotterdam), kuris įdiegdamas naujas programas veiksmingiausiai Nyderlandų Karalystėje ruošia kompetentingus viešojo ir privataus sektoriaus specialistus. Šis universitetas yra išsikovojęs tarptautinį pripažinimą ekonomikos, vadybos, administravimo ir teisės srityse.
2.4. Planuojama į Mykolo Romerio universitetą išsikviesti 5 užsienio ekspertus skaityti paskaitas toliau išvardintomis temomis:
 •   inovacijų plėtra Europos Sąjungoje;
 •   intelekto kaina žinių rinkoje;
 •   lobistinė veikla Europos Sąjungoje;
 •   Žinių ekonomikos perspektyvos ir tendencijos;
 •   MTEP Lisabonos strategijos kontekste.
2.5. Numatomas sukurti doktorantų tinklas.
2.6. Planuojamos surengtos 3 tarptautinės mokslinės konferencijos. Šių metų spalio 19 22 d. Mykolo Romerio universitete jau buvo suorganizuota pirmoji šio ciklo tarptautinė mokslinė jaunųjų mokslininkų konferencija "Europos Sąjunga ir jos naujoji kaimynystė: skirtingos šalys, vienodi interesai”, kurioje dalyvauti ir skaityti pranešimus konferencijoje pareiškė norą daugiau kaip 70 jaunųjų mokslininkų iš daugiau nei 20 Europos Sąjungos ir jos naujosios kaimynystės šalių.
2.7. Numatoma išspausdinti 100 mokslinių straipsnių.
2.8. Planuojami išleisti 3 recenzuoti straipsnių rinkiniai.

 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747