Institucinis priėmimas
 • Į bakalauro studijas galima pretenduoti per Universiteto institucinį priėmimą.
 • Institucinis priėmimas vykdomas dviem etapais: Išankstinis ir Institucinis papildomas priėmimai.
 • Priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines studijas priklausomai nuo programos.
 • Stojantieji per Institucinį priėmimą gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 • Konkursinio balo sandara plačiau
Kaip stoti

Stojantiesiems reikia:
 • Registruotis MRU informacinėje sistemoje (toliau – IS);
 • El.paštu gaunamas registracijos patvirtinimas ir vartotojo numeris;
 • Prisijungti prie IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyti prašomą informaciją kiekvienoje skiltyje;
 • Pasirinkti norimas MRU studijų programas, jų studijų formas, finansavimo pobūdį ir įtraukti jas į prašymą;
 • Pridėti brandos atestato ar aukštojo mokslo diplomo ir jo priedo/priedėlio kopiją;
 • Skiltyje „Užpildytas prašymas“ reikėtų pasitikrinti savo konkursinį balą;
 • Sulaukti kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami IS ir atsiunčiami el.paštu);
 • Gavus kvietimą į MRU, stojantieji sumoką 50 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu priemimas@mruni.eu.
 
Konkursinio balo sandara plačiau
 

Institucinio priėmimo datos

Institucinis priėmimas vykdomas dviem etapais:

Išankstinis priėmimas

Prašymai studijuoti Išankstinio priėmimo į MRU metu teikiami internetu MRU  informacinėje sistemoje nuo gegužės  4 d.

Institucinis papildomas  priėmimas

Prašymai studijuoti Institucinio papildomo priėmimo į MRU  metu teikiami internetu MRU informacinėje sistemoje nuo  rugpjūčio 1 d.

Dokumentai

Stojantieji, užsiregistravę IS, turi įkelti pagal šį sąrašą turimų dokumentų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300×300 dpi raiškos nuotraukas JPG formatu:

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų kopijas;
 • suaugusiųjų mokymo centro pažymų apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti) kopijas;
 • pažymų apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus dokumentų kopijas;
 • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji mokykla) dokumentų kopijas;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 • Vilniaus universiteto pažymos apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą kopiją (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • kompetentingos institucijos išduoto dokumento kopiją lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodančią, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 • paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikato kopiją.

Priėmimo įforminimas

Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.

Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Studijų sutartys tvirtinamos tik NUOTOLINIU BŪDU.

 El.paštu priemimas@mruni.eu nustatytomis datomis atsiunčiate:

 • Registracijos įmokos (50 eurų), sumokėtos į MRU sąskaitą banke, kvito arba atlikto pavedimo (pvz. elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos (kopija atsiunčiama).
 • Rekvizitus rasite skiltyje „Registracijos įmoka“ žemiau.
 • Prisijungus prie MRU Sutarčių patvirtinimo sistemos, reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.

Registracijos įmoka

Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

 • Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registravimo įmoka negrąžinama.
 • Registracijos įmoką už kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
Įmokos kodas   101939
Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas   211950810
Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
Banko kodas  73000  70440
Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
(Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
vardas, pavardė)
Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
Įmokos paskirtis Registracijos įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
Įmokos suma skaičiais 50

Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

 • neturintys abiejų tėvų arba globėjų (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • vaikų globos namų auklėtiniai (gimę 1996 m. arba vėliau);
 • kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.
Šie asmenys vietoje registracijos įmokos turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).

Įmoka už studijas

Studijų kainos mokėjimas:

 • Studentai, įstojusieji  į I kursą, studijų įmoką už semestrą privalo sumokėti per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Kontaktai pasiteiravimui

Priėmimo grupė

 • Mob. telefonas: +370 686 17431
 • Tel.: +370 5 2714704 (ne karantino metu)
 • El.p.: priemimas@mruni.eu